hhh

Prezident jako tribun lidu

Zdeněk Jemelík

Čím více se blíží den přímé volby prezidenta republiky a jak se prodlužuje řada „šedých myší“, známých intrikánů, politických pidižvíků a  narcistních histrionů (kromě těch všech také pár slušných lidí bez naděje na zvolení), mezi nimi i několik normalizačních komunistů, těch všech nadaných drzostí ucházet se o právo usednout do křesla, zděděného po výrazných osobnostech Tomáši G. Masarykovi, Edvardu Benešovi, Václavu Havlovi a Václavu Klausovi, tím více si uvědomuji, jakým přínosem pro národ by mohl být silný mandát prezidenta, zvoleného v přímé volbě, kdyby se dostal do dobrých rukou. Přímá volba posouvá prezidenta od krajní polohy „pokládače věnců“ do jejího opaku, osobnosti schopné působit na veřejné dění mimořádně silným vlivem. Váha jeho neformální autority mu dává možnost přiblížit se částí své činnosti úloze tribuna lidu (ve smyslu římského práva).

Chci tím říci, že silný, národem přímo zvolený prezident, by mimo jiné měl být aktivním ochráncem občanů proti svévoli orgánů vymáhání práva, a měl by být k tomu vybaven účinnými nástroji k trestání pachatelů svévole či dokonce útisku a k nápravě jejich poklesků. Na rozdíl od veřejného ochránce práv, nevybaveného sankční pravomocí, a proto bezzubého, by měl disponovat správními složkami, vybavenými právem prověřovat stížnosti občanů a pravomocí kárného žalobce. Svěřil bych mu také moc nařídit revizní obnovu pravomocně ukončeného trestního řízení nebo podat stížnost pro porušení zákona.

V této souvislosti by měl být společně s příslušným orgánem Senátu   nositelem sdílené pravomoci jmenovat ředitele podřízených složek a jejich náměstky. Byl by dosti silnou osobností na to, aby mohl čelit pokusům o uplatnění stranickopolitických vlivů na jejich jednání a zajistit je tak proti podlehnutí pokusům o jejich podřízení nekalým soukromým zájmům.

Pravomoci prezidenta by podle mého názoru měla být podřízena Generální inspekce bezpečnostních sborů: v dohodě se Senátem by jmenoval jejího ředitele a 1. náměstka, operativně by rozhodoval o hlavních směrech její činnosti a vykonával by nad ní dohled. Dále by mu byl podřízen mimoresortní orgán dohledu nad státním zastupitelstvím a justicí. Jeho prostřednictvím by prověřoval stížnosti, jež by zakládaly podezření na kárná provinění soudců a státních  zástupců, případně funkcionářů soudů a státních zastupitelství. Moc kárného soudu při  Nejvyšším správním soudu by ovšem zůstala nedotčena, jen by mu asi přibylo kárných žalob k projednání.

Dále by mu podléhal orgán, který by prověřoval podněty ke stížnosti pro porušení zákona proti pravomocným rozsudkům, žádosti o milost a zamítnuté žádosti o povolení obnovy procesu.

Možnosti funkce prezidenta, zvoleného v přímé volbě, jsou natolik lákavé, že voliči by měli poměřovat kandidáty měřítkem jejich způsobilosti využít výše zmíněných nástrojů, pokud by byli zvoleni. Občas se ozývají různé výhrady ke všem  bývalým prezidentům, jež jsem uvedl výše, k někomu více, k někomu méně. Všechny čtyři ale spojují vlastnosti, jež by je činily způsobilými dostát nárokům funkce přímo zvoleného prezidenta. Kromě nezpochybnitelné vzdělanosti se vyznačovali hlubokým promýšlením svých názorů (byť někdy později zpochybněných dějinným vývojem) a pevnostní, s nimiž za nimi stáli, třeba i proti všem. A v době svého zvolení se těšili tak velké vážnosti, že je občané  snadno přijali za neformální vůdce národa.

Otázka nyní stojí tak, zda mezi všemi uchazeči o zvolení jsou lidé, které by v případě zvolení národ přijal jako neformální vůdce, a jak by naložili s velkou pravomocí, zmíněnou v mé úvaze. Na tyto otázky si budou muset voliči odpovědět s velkou odpovědností, až  houf uchazečů zeštíhlí odpadnutím těch, kteří neseženou nutných 50 tisíc podpisů. Ale měli by si je položit sami o sobě také kandidáti.

Září 23, 2012