hhh

Arcibiskupství pražské převzalo správu chrámu sv. Mikuláše

Ivana Haslingerová

Od Nového roku pečuje místo komerční agentury o duchovní i hudební program a prohlídky v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně již zase Arcibiskupství pražské. J.Em. Dominik kardinál Duka OP se rozhodl posílit v tomto významném pražském chrámu své pastorační aktivity. Má v úmyslu nejen zachovat pravidelné oslavy liturgických svátků, ale chce také chrám více zapojit do duchovního dění arcidiecéze. Do chrámu se vrátí Nejsvětější svátosti oltářní, které po dobu spravování kostela komerční agenturou v oltáři chyběly. Kromě toho, že tato významná dienzehoferovská památka bude i nadále představovat místo určené pro provozování kvalitní hudby, počítá kardinál Duka se zavedením pravidelných mší svatých a svátostí smíření pro poutníky.

Arcibiskupství pražské, si předsevzalo rovněž zlepšit dosavadní fungování provozu s ohledem na to, že do kostela přicházejí jak poutníci, tak turisté. Plánuje rovněž postupnou renovaci zanedbaného interiéru kostela a instalaci stálé expozice některých uměleckých děl z pokladu Arcibiskupství.

Zatímco všechny katolické kostely jsou místy vyhrazenými pouze bohoslužbě, kostel sv. Mikuláše na Malostranském nám. tvoří jistou výjimku. V souladu s kánonem 1222 Kodexu kanonického práva je ordinářem vyčleněn k provádění liturgické a náboženské hudby. Takže denně kromě úterý budou v chrámu od 18 hodin pořádány koncerty, ve středu vždy varhanní. Pokud jde o hudbu, objeví se v chrámu více „nekomerčních“ koncertů. Z interpretů namátkou jmenujme varhaníky Aleše Bártu, Jaroslava Tůmu či Irenu Chřibkovou, ze zpěváků Aleše Hendrycha či Janu Siberu, z instrumentalistů Pavla Hůlu či Miroslava Kejmara.

Novinka – Duchovní koncerty

Arcibiskupství pražské zavádí jako novinku tzv. duchovní koncerty, v nichž se pojí koncertní provedení chrámových a duchovních skladeb s duchovním slovem, modlitbou či požehnáním.

První duchovní koncert proběhl v chrámu sv. Mikuláše 26. března 2012 od 18.00 na závěr výstavy „Sv. Anežka Česká – princezna a řeholnice“.

 

Pražský arcibiskup Dominik kardinál Duka tak symbolicky zakončil celoroční výstavu "Svatá Anežka Česká – princezna a řeholnice" a současně slavnostně zahájil novou éru kostela pod dikcí Arcibiskupství pražského.

 

Snímek vpravo zachycuje J.Em. Dominika kardinála Duku OP při příchodu do chrámu, jak se vítá s věřícími. Na snímku vlevo je P. Tomáš Roule, který celým večerem provázel duchovním slovem.

 

 

TentoSvatoanežský duchovní koncert“ zahájil sezónu duchovních koncertů a dalších aktivit nového majitele chrámu, Arcibiskupství pražského. Bohoslužba slova s duchovní hudbou pořádaná za závěr svatoanežské výstavy byla prvním z duchovně hudebních večerů, které budou v chrámu na Malé Straně pořádány. Sbor a instrumentalisté konzervatoře pod vedením Marka Valáška a Tomáše Koutníka provedli skladby Antonia Vivaldiho, Marca-Antoina Charpentiera či Antonína Tučapského. Zazpívala altistka Ludmila Hudečková, za varhany usedl Ondřej Valenta. (snímek nahoře vpravo a vlevo dole)

Kromě duchovního slova prof. Petra Piťhy (snímek vlevo), inspirátora mnohých událostí spjatých se sv. Anežkou, si přítomní vyslechli úryvky z dopisů sv. Kláry Anežce Přemyslovně v podání Nely Boudové. (snímek vpravo). Bylo velmi zajímavé slyšet, jak si tehdy psaly a jak přemýšlely tyto dvě ženy. Jakou vzájemnou úctu k sobě chovaly.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na závěr slavnostního prvního koncertu pořádaného Arcibiskupstvím pražským v chrámu sv. Mikuláše J.Em. kardinál Duka požehnal věřícím a projevil přesvědčení, že se do chrámu vrátí nejen hudba, ale i mše svaté a víra v Boha

 

Koncertní cyklus „Po duchovních cestách“ bude letos obsahovat 6 koncertů. Cyklus uzavře 2. listopadu Mozartovo Requiem d-moll (orchestr Praga Sinfonietta a sbor Vox Pragae bude řídit Miriam Němcová, sólisté ze Státní opery jsou zatím v jednání). Mimo cyklus pak zazní po oba svátky vánoční Rybova Česká mše vánoční, bez níž si řada našich spoluobčanů neumí Vánoce téměř ani představit. A vše již začalo skutečně probíhat, jako by to bylo odjakživa:

Po zahajovacím koncertu proběhl v sobotu před Květnou nedělí 1. dubna 2012 další koncert pod názvem „Stabat Mater“. Jeho těžištěm byla skladba Stabat Mater F. I. Tůmy pro sbor a basso continuo, které provedl sbor En Arché pod vedením Vojtěcha Jouzy. Tradiční „Velikonoční koncert“ byl již tradičně svěřen Pražskému katedrálnímu sboru a orchestru, který za řízení Josefa Kšici proved Haydnovu Nelsonmesse. Na Velký pátek 6. dubna 2012 pořádalo Arcibiskupství pražské od 18.00 hodin v chrámu sv. Mikuláše na Malé Straně bohoslužbu slova, kterou vedl generální vikář pražské arcidiecéze Mons. Michael Slavík. Příchozí měli možnost si poslechnout hudbu Josepha Haydna. Na bohoslužbě zaznělo jeho oratorium "Sedm posledních slov Ježíše Krista na kříži". Pan kardinál se nezúčastnil, protože vedl v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha obřady, při kterých byli věřící uváděni do tajemství utrpení a smrti Ježíše Krista. Zazněly tam španělské Saety a Jan Potměšil přečetl úryvky z díla Peri Pascha. V pražské katedrále zněl tak na Veliký pátek andaluský nářek.

K výše popsanému lze jen dodat "Pane kardinále děkujeme!