hhh


Ústavněprávní výbor navrhne sněmovně dílčí změny v občanském zákoníku

 

Marek Benda, místopředseda poslaneckého klubu ODS a místopředseda ústavně právního výboru PS PČR

Občanský zákoník je zásadní právní normou, kterou se bude Poslanecká sněmovna zabývat na právě začínající schůzi. Je to zároveň nejdůležitější právnický úkol celého volebního období. Jeho návrhem z dílny ministerstva spravedlnosti se proto v posledních měsících intenzivně zabývali také poslanci ústavněprávního výboru, kteří navrhli v původní verzi několik změn. V mnoha případech jsou tyto změny technického charakteru, některé však drobně mění původní pasáže a reagují na připomínky poslanců i odborné veřejnosti. Přestože se s ohledem na celkový rozsah kodexu jedná o změny dílčí, dovolím si krátký sumář návrhů změn, které pomohli prosadit i poslanci ODS.

Chceme silnější osobnostní práva

Oproti původní verzi by mělo dojít k posílení osobnostních práv. Jednak se dílčím způsobem mění ve prospěch osoby samotná definice osobnostních práv (zejména obrazového a zvukového záznamu či podobizny), za druhé se posilují občanskoprávní sankce za jejich narušení, zejména pokud se ho dopustí hromadné sdělovací prostředky. Jako poslanci ODS chceme dosáhnout stavu, kdy narušení těchto práv bude trestáno citelněji než dnes. Poškozený také získá větší odškodnění.

Změní se dále pojetí veřejné prospěšnosti. Na základě dlouhé diskuse s neziskovým sektorem jsme zachovali definici veřejné prospěšnosti, případný přístup k výhodám (ať už daňovým nebo subvenčním) pro organizace se statutem veřejné prospěšnosti jsme ale ponechali na speciální zákony.

Prošly změny v pojetí práv zvířat

Zákoník oproti původní verzi posílí postavení zvířete.  Po diskuzích – přiznávám vyčerpávajících -  se všemi ochránci zvířat zůstává zvíře pro účely občanského práva nadále v postavení obdobném věci. Nemůže tedy samo nabývat žádných práv a naopak je předmětem vlastnického práva, včetně čerpání plodů a užitků a zcizování. Zákoník ale položí větší důraz na jeho hodnotu jako smysly nadaného živého tvora.

Upravila se práva rodičů i dětí v dětských domovech

Dojde ke zvýraznění práv rodičů vůči dětem. Do návrhu nebyla

například začleněna možnost dítěte po dosažení zletilosti zpochybnit otcovství bez omezení. Původní návrh považujeme za nesprávný, protože by pouze nechal vydělat různým laboratořím pro výzkum DNA.

Do zákoníku se zavede povinnost dětí „poslouchat“ svoje rodiče a posílí se práva dětí v dětských domovech, které sem již nebudou umisťovány na dobu neurčitou (tedy do dosažení zletilosti), ale maximálně na tři roky. Poté soud bude muset znovu rozhodnout. Tato změna souvisí s naší celkovou snahou směřovat děti z dětských domovů zpět do rodinného prostředí nebo pěstounské péče.

Opuštěné nemovitosti připadnou státu

Další významné ustanovení umožní, aby opuštěné nemovitosti bez vlastníka připadly státu. Původní vládní návrh předpokládal, že budou připadat obci, na jejímž katastru se nacházejí. Řada zvláště menších obcí by ale vůbec nebyla schopna tyto nemovitosti převzít, proto je nutné do této pozice postavit stát jako univerzálního představitele veřejné moci.

Podle návrhu ústavněprávního výboru se inženýrské sítě nestávají součástí pozemku. V souvislosti se zásadou, že stavba následuje povrch (tedy, že vlastníci nemohou být odlišní, která se ovšem zavádí jako princip do budoucna a bude ještě trvat, než dojde ke sjednocení dosavadního postkomunistického nepořádku, nikoho k ničemu nechceme nutit) bude výluka pro inženýrské sítě (vodovody, kanalizace, elektrické vedení), které fakticky nemají s pozemkem jako takovým nic společného a pouze přes něj vedou na další pozemky jako věcné břemeno.

Zvyšování nájemného bude limitováno, zruší se předkupní právo spoluvlastníků

V oblasti nájemného se na základě návrhu ústavněprávního výboru zavede princip limitace jeho zvyšování. Po německém vzoru bude stanoveno, že zvyšování nájemného – po dosažení jeho obvyklé hodnoty – bude moci být maximálně dvacet procent za tři roky. Věcně toto ustanovení pokládáme za užitečné, protože tvoří jasný (a vyzkoušený) návod pro předcházení soudním sporům.

Kromě toho se zavede roční lhůta pro zrušení předkupního práva spoluvlastníků a dojde ke zrušení předkupního práva spoluvlastníků, které je ústavně neudržitelné a vytváří v případě nedohledatelných spoluvlastníků neřešitelné situace. Účinnost tohoto opatření je ale posunuta.

Na žádost představitelů cestovních kanceláří byla vypuštěna „ztráta radosti z dovolené“, která byla nahrazena obecnějším pojmem „narušení dovolené“. Jedinou změnu, kterou považuji za spornou, představuje zavedení povinných advokátních smluv u převodu nemovitostí. Jeho autoři argumentují vyšší ochranou práv účastníků smlouvy, ale já jsem přesvědčen, že si mají účastníci svá práva hlídat sami.

 

Uvedené změny každopádně nemění nic na podstatě nového občanskoprávního kodexu. Jde o apolitickou a precizně připravenou právní normu, na níž v posledních letech pod vedením ministerstva spravedlnosti pracovaly desítky uznávaných právníků. Jsem proto přesvědčen, že pro občanský zákoník zvednou ruce nejen koaliční poslanci, ale podpoří ho také všichni zodpovědní poslanci sociální demokracie.