hhh

Jen nezávislé médium je skutečným garantem svobody slova

Alena Gajdůšková,  místopředsedkyně Stálé komise Senátu P ČR pro sdělovací prostředky    

Jedním ze základních lidských práv je svoboda slova. Uplatňování tohoto práva není myslitelné bez dobře fungujících a skutečně nezávislých médiích veřejné služby. Jejich existence a funkčnost je podle mezinárodních úmluv jedním z podstatných znaků fungující demokratické společnosti. Rada České televize výběrem jejího generálního ředitele rozhoduje nejen o konkrétním člověku, ale i o dalším osudu České televize a vzhledem k jejímu poslání také o vývoji a směřování demokracie v naší zemi. Pro následujících šest let bude postoj nového generálního ředitele a nového vedení k veřejné službě zcela zásadní z hlediska směřování České televize jako klíčové veřejnoprávní instituce. Kvalitně řízená veřejnoprávní televize přispívá k rozvoji vzdělanosti, kultury, nastavování etických norem, kultivaci a prohloubení demokratizace společnosti. Stává se tak referenčním rámcem v mediálním prostoru, který potřebují jak občané, tak i široká žurnalistická obec. Svou úrovní pak dokáže být kvalitním, spolehlivým a nezávislým nositelem informací a programu.

   Jako senátorka, volená zástupkyně občanů této země, a také jako zástupkyně diváků - plátců koncesionářských poplatků, které velmi záleží na úrovni demokracie v naší zemi, jsem se proto obrátila na Radu ČT otevřeným dopisem, v němž ji žádám, že bych velmi ráda slyšela, od všech kandidátů na pozici generálního ředitele, odpovědi na zásadní otázky, které se dotýkají jejich vnímání rámce veřejnoprávní služby, tedy služby veřejnosti, kterou má Česká televize vykonávat. Jak vnímají veřejnoprávnost? Co pro ně prakticky znamená? Jak a v čem se podle nich liší médium veřejné služby od média komerčního? Jaké vidí mezinárodní souvislosti veřejnoprávnosti a k jakému zahraničnímu modelu právního ukotvení a financování média veřejné služby mají blízko? Jak vnímají význam spolehlivých médií veřejné služby pro hospodářský rozvoj země?

    Demokracie je dána ochranou lidských práv a jejich dodržováním a v tomto ohledu je role veřejnoprávních médií zcela nezastupitelná. V té souvislosti je třeba připomenout, že jen nezávislé médium je skutečným garantem svobody slova. Bez nezávislých médií občané nemají obranu před případnou mediální manipulací a mohou tedy jen obtížně uplatnit své právo skutečně svobodné politické volby. 

  Volba Rady rozhodne, zda Česká televize bude dál přispívat k pozitivní kultivaci českého veřejného prostoru a společnosti, nebo postupně zapomene smysl své existence a vyklidí, bez náhrady, pole komerci. Ředitel ČT není jen manažer, jehož cílem je držet firmu v černých číslech, v jeho rukou je služba občanům, která samozřejmě musí být hospodárná, ale jejímž účelem není prvoplánově vytváření finančního zisku. Cílem ředitele ČT by měl být zisk celé společnosti, která pod jeho vedením bude respektovanou a uznávanou veřejnoprávní institucí. Zajistit plnění této úlohy je velká odpovědnost Rady ČT, a jí přeji dobrou volbu.