Stanovisko MV  a   Policie  ČR  k  testování  tablet  Extáze

Odbor tisku MV ČR

1. Extáze a její účinky
            Extáze (MDMA, 3,4-methylen-dioxy-methamfetamin) patří do skupiny látek odvozených od amfetaminu. Základní látkou, která je všem Extázím společná, je phenethylamin, tablety Extáze však obsahují další psychostimulační a halucinogenní látky. 
            První účinky po perorálním užití se dostavují kolem 30 min. a trvají 3 – 6 hodin. U uživatele se dostavuje euforie, pocity sounáležitosti s okolím, zvýšená hovornost, pocit velkého množství energie, snížená soudnost, empatie, mohou se dostavit pocity deprese, úzkosti, nenávisti, neklid, někdy také halucinace. Extáze je řazena mezi méně nebezpečné drogy a jen zcela výjimečně, v kombinaci s dalšími faktory může vyvolat velmi vážné, až smrtelné komplikace (alergické reakce, hypertenze, srdeční arytmie, akutní renální selhání, méně často jaterní komplikace). Po opakovaném užívání se může rozvinout chronická paranoidní psychóza, mohou se vyskytovat flashbacky, úzkost, zmatenost, deprese. Vzhledem k tomu, že MDMA poškozuje neurony, uživatel se v krajním případě i vystavuje riziku poškození mozku.

2. Orientační testování Extáze v klubech
            Orientační testování tablet Extáze v prostředí tanečních akcí provádějí v rámci preventivních aktivit nestátní neziskové organizace. Smyslem těchto aktivit má být snížení akutních zdravotních rizik spojených s užíváním syntetických drog. Testování se provádí následujícím způsobem:

3.  Stanovisko k testování tablet

     Ministerstvo vnitra a Policie ČR nepodporuje testování tablet Extáze na taneční scéně, a to zejména z následujících důvodů:

Kromě toho v praxi dochází k tomu, že otestovanou tabletu nereagující na MDMA, uživatel dále prodá z důvodů snížení vlastní finanční ztráty nebo přijde v průběhu večera ke stánku NNO opakovaně, vždy s další tabletou, zda již má „tu správnou“.

 

Aktuální drogová scéna je v současné době v oblasti nelegálního obchodu s Extází charakterizována masivním výskytem tablet, které MDMA obsahují ve velmi malém množství anebo ji neobsahují vůbec. Současným trendem je obchod se syntetickými tabletami, které obsahují převážně deriváty piperazinu, ale také jiné látky. Důvodem je snaha zločineckých skupin organizujících mimo ČR výrobu syntetických tablet vyhnout se seznamům zakázaných látek v rámci národních legislativ. I z tohoto důvodu se jeví testování tablet jako neúčelné. Argumentace, že pokud test neukáže MDMA, oslabí to vůli uživatele tabletu užít, není na místě. Zejména, protože organizované skupiny v principu nemají zájem na trh uvádět tablety, které by nebylo možno užívat. Vzhledem k tomu, že tablety jsou druhově identifikovatelné, velikostí, barvou a logem, bylo by kontraproduktivní uvádět masově na trh tablety zásadně ohrožující zdraví. 
NPC rozhodně netvrdí, že ostatní aktivity NNO související s taneční scénou nejsou potřeba. Naopak, informace spočívající ve varování před užíváním syntetických drog jako takových, lze jen přivítat. Nikoli však souběžně s testováním drog. Uživatel Extáze je sám odpovědný za své rozhodnutí zda drogu užije či nikoli a je sám odpovědný za následky, které si tím přivodí.  V případě užívání Extáze nelze v zásadě hovořit o harm reduction přístupu. Nejedná se o skupinu problémových uživatelů ani o osoby páchající sekundární drogovou kriminalitu. Mortalita v souvislosti s užíváním Extáze je výjimkou / mezi lety 2001 – 2008 – 3 úmrtí /, a pokud k úmrtí dojde, jedná se zpravidla o kombinaci více látek současně nebo o vliv dalších okolností. 
Testování tablet Extáze na taneční scéně je ve své podstatě zvyšováním uživatelského komfortu osob, které nelegální drogy užívají, a jednoznačně se jedná o podporu zahálčivého způsobu života.