Prezident zkrotil bruselské politiky

Ivana Haslingerová

Dne 30.října 2009 se podařilo prezidentovi republiky přinutit bruselské politiky, aby přistoupili na jeho požadavek pro ratifikaci Lisabonské smlouvy (LS) – aby pro ČR neplatila velmi nebezpečná Listina základních práv EU. Summit EU jeho požadavek akceptoval a potvrdilo to názor, že i tak malý stát jako je ČR si dokáže v EU prosadit své požadavky, pokud ovšem její zástupce jedná s hlavou vzhůru a netřese se jako ustrašený ratlík. Je zajímavé porovnat bezprostřední reakce na tento závažný krok pro náš stát, které nám přišli do redakce od našich politiků:

Václav Klaus, prezident republiky: "Výjimka k LS snižuje ohrožení právních jistot občanů a nevede k poklesu jejich jistot sociálních"

S uspokojením jsem přijal rozhodnutí bruselského summitu EU z 29. a 30. října 2009, že Česká republika získala významnou výjimku z Lisabonské smlouvy. Pro Českou republiku tak Listina základních práv EU nebude platit. Děkuji touto cestou všem, kteří přispěli k nalezení řešení mé podmínky: premiéru Fischerovi a české vládě na straně jedné, představitelům dvaceti šesti zemí EU na straně druhé. Stejnou výjimku si před dvěma roky vyjednali Poláci a Britové. Naši vyjednavači tutéž výjimku – navzdory usnesení tehdejší vlády – prosadit neuměli či nechtěli. Řešení, které nejvyšší představitelé států EU přijali, zásadně posiluje ochranu České republiky před možným prolomením tzv. Benešových dekretů a snižuje riziko ohrožení právních jistot a vlastnických práv českých občanů. Neplatnost Listiny pro Českou republiku nevede ke snížení úrovně sociálních jistot našich občanů. Platnost Listiny by úroveň svobod našich občanů naopak snižovala. Ze všech těchto důvodů pokládám dosažený výsledek za maximální možný a žádné další podmínky k ratifikaci Lisabonské smlouvy vznášet nehodlám.

Přemysl Sobotka, předseda první komory Parlamentu ČR: "Ratifikační vlak směřuje do cílové stanice"

Vítám závěr Evropské rady, který dává ČR výjimku požadovanou prezidentem republiky Václavem Klausem. Velmi dobrá koordinace mezi vládou, Senátem českého parlamentu a švédským předsednictvím přinesla úspěch. Ten dovede, po případném rozhodnutí Ústavního soudu, že Lisabonská smlouva není v rozporu s ústavou ČR, ratifikační vlak do cílové stanice. Opět se ukázalo, že demokracie je především o kompromisu. Věřím rovněž, že prezident ratifikační proces bezodkladně dokončí, umožní-li mu to rozhodnutí Ústavního soudu. Velmi mě překvapil postoj předsedy ČSSD Jiřího Paroubka. Ten nejprve podmínku prezidenta Klause výrazně podpořil a nyní, po úspěšném jednání v Bruselu výsledek opět zpochybňuje. Zřejmě i tentokrát, podle svého standardu, mění své názory každý den.

 

Petr Mach, předseda Svobodných: "Ratifikace LS by byla krok špatným směrem"

Oceňuji snahu Prezidenta republiky prosadit pro ČR výjimku z uplatňování Listiny základních práv EU a zabránit tak možným nepříznivým dopadům jejího výkladu na občany ČR. Výjimka dojednaná českou vládou na zasedání Rady EU 30.10.2009 nebude ale platná, dokud nebude ratifikována všemi státy. ČR nemá jistotu, zda a kdy se tak stane. Lisabonská smlouva (LS) umožňuje i nadále přesun dalších pravomocí na EU pouhým rozhodnutím Rady EU, což je v rozporu s článkem 10a Ústavy ČR. Česká republika touto možností přichází o státní svrchovanost, neboť se pro budoucnost podřizuje dalším změnám LS, aniž by tyto změny prošly ratifikačním procesem. Toto může mít v budoucnu např. vážný dopad na podnikatelskou sféru v důsledku požadavku EU na vyrovnání daní. Lisabonskou smlouvu odmítají Svobodní nejen kvůli jejímu případnému rozporu s Ústavou ČR, nejen kvůli sporné Listině základních práv EU, ale i kvůli jejímu vlastnímu obsahu – přesunutí mnoha dalších pravomocí na EU, snížení váhy hlasu České republiky v Radě EU a ustavení právní subjektivity EU, jež jí umožňuje vystupovat na mezinárodní scéně jako jeden státoprávní subjekt. Případnou ratifikaci LS považují proto za krok špatným směrem. Po případné ratifikaci LS převáží nevýhody členství nad výhodami. Za dlouhodobý cíl považuji samostatnou ČR zapojenou do evropské spolupráce ve volných sdružení jako EHP a EFTA, respektive přeměnu EU na společenství založené na mezivládní spolupráci.

Mirek Topolánek, předseda ODS: "Schválená výjimka LS postavení ČR v EU ani nezlepší, ani nezhorší"

Summit EU přinesl dvě dobré zprávy. 1) Prezident Václav Klaus dokončí proces ratifikace v ČR. Slíbil to a není důvod se obávat, že by se to v krátkém čase nestalo. Posledním milníkem je tak rozhodnutí Ústavního soudu v úterý 3. listopadu. 2) Evropská unie byla schopná přistoupit na podmínku jednoho ze svých menších členských států, a to i v poměrně krátkém čase. Znovu opakuji, že touto výjimkou se nijak nemění situace ohledně Benešových dekretů. Jejich prolomení vylučovala už podmínka, kterou se mé vládě podařilo připojit k Lisabonské smlouvě již na jaře letošního roku. Schválení výjimky pro Českou republiku z Listiny základních práv EU je pro nás pozitivní a znamená spíše zjednodušení podmínek. Nebudeme tak vázáni k naplňování rozsáhlých sociálních práv třetí generace. Jde například o zvýšení ochrany zaměstnanců v případě propouštění, vyšší nároky na sociální zabezpečení či podmínky kolektivního vyjednávání. Přijal jsem schválení výjimky jako nezbytný krok pro dokončení ratifikace. Nebylo by moudré včerejší rozhodnutí přeceňovat, ani v dobrém, ani ve zlém. Jaký dopad bude mít vynucení této výjimky na postavení České republiky v rámci Evropské unie, ukáže teprve budoucnost. Je smutné, že v době, kdy se vyjednávalo o Lisabonské smlouvě, nikdo tuto výjimku neprosazoval. Nevystoupil nikdo počínaje sociální demokracií, koaličními partnery a konče klíčovými ústavními činiteli. Občanští demokraté tak byli vlastně jediní, kdo se za takovou výjimku přimlouval.