hhh

Zdravice Nigela Farage, poslance Evropského parlamentu a předsedy Strany britské nezávislosti (UKIP)  českým demonstrantům před Irským velvyslanectvím v Praze 24.9.2009:

Vážení přátelé! Je mi líto, že zde dnes s Vámi nemohu být osobně a spolu s vámi manifestovat před velvyslanectvím Irské republiky v Praze. Toto vyjadřování nesouhlasu s elitami EU, které slouží jen samy sobě, je v zájmu občanů nejen z Irské republiky. Můžete si však býti jisti, že já tento postoj též manifestuji obyvatelům britských ostrovů každý den, co mi síly stačí. Vy zde dnes konkrétně pomáháte ukazovat, že irští voliči v boji s mocnými zájmy vlád, politiků a lobbistů nadnárodních společností nejsou sami. Jasně tím říkáte, že i ve středu Evropy vyvolává Lisabonská smlouva stejné nejhorší obavy a stejné odhodlání jí čelit, jako v Irsku. To je něco, co se irská vláda a její spolustrůjci opakovaného referenda z Rady EU, snaží s obrovským úsilím před irskými občany utajit – snaží se, aby Irové uvěřili, že všichni ostatní Lisabonskou smlouvu chtějí a jen pošetilí Irové brání jejímu slavnému vstoupení v platnost. Víme, že většina lidí ve většině satelitních zemí EU je proti Lisabonské smlouvě a Rada EU to ví také: Z jakého jiného důvodu se tajně domluvili, že v žádné jiné zemi nesmí být vypsáno referendum? A proč koneckonců vůbec sepsali Lisabonskou smlouvu, když její takřka totožná verze pod názvem Evropská ústava byla již poražena lidovým hlasováním ve Francii a Nizozemí?

Vážení přátelé, čelíme nesmiřitelnému nepříteli lpějícímu na moci, která ohrožuje naše svobody, naši demokracii, naši prosperitu a ve svých vojenských ambicích také naše samotné životy. Jakkoliv poctivý byl výklad Německého ústavního soudu, pouze statečné odhodlání vašeho prezidenta Václava Klause a irská neohroženost stojí nyní v cestě tomuto nepříteli a jeho úděsné Smlouvě. Tušíme, že na nás pomalu doléhá nová doba temna srovnatelná s evropskými diktaturami dvacátého století. Ale je ještě naděje – minulé úterý 21. září tedy jen před 3 dny, jedna z nejrenomovanějších agentur na výzkum veřejného mínění Gael Poll zveřejnila průzkum prováděný mezi 1500 respondenty z celého Irska – což byl jeden z největších výzkumů veřejného mínění v této věci vůbec – podle kterého po odečtení odpovědí „nevím“, 59% - takřka 60% Irů řeklo, že hodlá hlasovat NE! Dosud všechny výzkumy dávaly výrazný náskok zastáncům Lisabonské smlouvy. Tyto výzkumy byly podle mého mínění zmanipulované tak, aby fungovaly jako sebenaplňující se proroctví triumfu Lisabonské smlouvy – nyní se však musela zjevit pravda, aby nebyla kompletně pošramocena kredibilita výzkumných agentur a jejich zadavatelů z velkých médií. Jinými slovy, připadá mi, že irští voliči tradičně odhodláni odporovat všemu, co na ně vládnoucí elita uvaluje, se nyní chystají napodruhé odmítnout Lisabonskou smlouvu. Pokud se tak stane, bude to obrovské vítězství pro Iry. Bude ale také triumf, který budeme sdílet s nimi, zejména ti z nás, kteří ze všech sil bojujeme s pokusem Evropské unie získat pro sebe ústavu autokratického superstátu.

Věřím, že ať jsme v Praze, v Bruselu či Dublinu, budeme přespříští víkend moci zvednout sklenku na počet jediného národa, který dokáže svými hlasy odmítnout smlouvu Evropské unie ne jednou, ale hned dvakrát. Přeji vám vše nejlepší a přeji štěstí nám všem!

Tuto zdravici přečel přítomným předseda Svobodných Petr Mach

Nigel Farage Nigel Farage’s address to demonstrators against the Lisbon Treaty in the Czech Republic, 24/9/2009:

"Dear Friends! I'm sorry I can't be here in person today, to join you in demonstrating, to the representatives of the Irish Government in Prague, that resistance to the will of the European Union's self-serving élites is not just the concern of the people of Ireland; but you may be sure that I am demonstrating this, to the peoples of the British Isles, in every way I can, on this very day. "Your contribution to showing that Irish voters do not stand alone against the might of the governmental, political, big-business and lobbying interests, which assail them, is, however, of particular value. You are making it clear that, even in Central Europe, the Lisbon Treaty raises the same terrible fears, and the same will to resist, which it arouses in Ireland. This is something, which the Irish Government, and its co-conspirators of the European Union Council, have made a great effort to conceal from the people of Ireland, trying to make them believe that everyone else wants the Treaty and that only the Irish, out of wifulness and folly, are obstructing its glorious advent. "We know that most people, in most of the EU's satellite-countries, are against the Lisbon Treaty, and the European Union Council knows this too: why else did they conspire to prevent every other nation having a referendum on it? Why else did they produce the Lisbon Treaty at all, when its simulacrum - the Constitutional Treaty - had already been defeated in popular polls, in France and Holland? "My friends, we are faced with an implacable enemy with an inexorable will to power, which threatens the freedoms, democracy, prosperity, and, in its military ambitions, even the lives, of all of us. "Apart from whatever probity or vigour may remain in the German Verfassungsgericht, only the brave resolution of your President, Vaclav Klaus, and the lively spirit of the Irish now stand in the way of this enemy and its frightful Treaty. "We may well sense that a new dark age, comparable to that of Europe's twentieth century dictatorships, is about to descend upon us. "Yet there is hope: last Tuesday, the 21st September - only two days ago - the most reliable of Ireland's polling-organisations, 'Gael Poll', published an opinion-poll of 1,500 voters from all over Ireland - one of the largest such polls ever carried out - and found that, after discounting the 'don't-knows', 59% of these voters intended to vote 'No!' - nearly 60%! "Before the publication of this poll, all the opinion-polls had given the 'Yes'-side a commanding lead; but, in my view, these polls were lies - distorted to become self-fulfilling prophecies of the triumph of the Lisbon Treaty - but now reality is being allowed to appear, because, otherwise, it would destroy the credibility of the opinion-polls, and the media-organisations, which commissioned them, completely; and the establishment cannot risk that. "In other words, it looks to me as though the Irish people - resisting everything the establishment could throw at them - are about to reject the Lisbon Treaty for a second time. "If they do, it will be a great victory for them; but it will also be a triumph, in which we shall all share, and especially those of us, who, by every means at our disposal, have fought to defeat the European Union's attempt to acquire the constitution of an autocratic mega-state. "I trust that, whether we are in Prague, in Brussels or in Dublin, on the week-end after next, we shall all be able to raise our glasses to the only nation, which will have succeeded in voting down a European Union Treaty, not just once, but twice. "My best wishes to you, and good luck to us all!"