hhh

 

Primas český kardinál Dominik Duka vyzval ke čtvrtému odboji!

Událost, kterou historie Sokola nepamatuje – homilie pro všesokolský slet

 

Ivana HAslingerová

V letošním roce jsme si v týdenních oslavách připomněli 150 let tělovýchovné organizace Sokola. Sto padesát let je opravdu úctyhodná doba, která odpovídá životu sedmi generací. Sokolové prošli za tuto dobu mnoha změnami společnosti i celých státních útvarů, v nichž jejich organizace, Sokol, působila a působí. Síť vybudovaných sokoloven v našich vsích a městech svědčí dodnes o zájmu občanů nejen o tělesnou kulturu, ale také o výchovu a morální formování svobodného, zodpovědného člověka, kterého se právem bály moderní socialisticko-otrokářské režimy. Demokratický přístup sokolů v nich totiž otevíral dveře všem občanům a formoval z nich opory svobodné a demokratické společnosti s nezlomnou vírou ve smysluplnost hodnot. Sokolové prošli proto zákazy činnosti, persekucemi, popravami a vězněními. Člověk si pokládá otázku, jak je možné, že vše toto přečkali se vztyčenými hlavami, co jim dávalo sílu v pokračování v další činnosti. Byla to především jejich vnitřní opravdová víra v zásady a principy, které hlásali. Víra v dodržování předpisů "fair play", ale především nezlomná víra ve vítězství Pravdy, Svobody a lidského Bratrství.

Nebylo proto překvapením, že se jejich slavnostního průvodu Prahou účastnil člověk stejných zásad, pražský arcibiskup kardinál Dominik Duka, a že v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha sloužil po jeho účastníky slavnostní mši svatou, na níž zdůraznil hlubokou pravdu, že vždy, když chyběla na veřejnosti přítomnost sokolského stejnokroje, byl to signál, že v naší vlasti není dobře, že byla oloupena o svobodu a suverenitu.

"Jsem rád, že jsem vás mohl uvítat v naší katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěcha, abych spolu s vámi, bratři a sestry, z domova i z daleké ciziny, společně vyznal velikost lidského údělu, velikost člověka, bytosti, která je určena, jak jsme slyšeli z knihy Moudrosti, k nesmrtelnému životu. Evangelistický úryvek o vzkříšení dcery Jairovy nám říká, že ani smrt nezadusí život, čistý a krásný, život v lásce rodiny a společnosti. Stejně tak ani zloba nacismu a komunismu nezlomila a neusmrtila vaši víru v hodnoty a ideály, které jsou vlastní naší západní civilizaci, dědičce izraelského a antického odkazu, jak o ní krásně zpívá básník, spisovatel a statečný voják Antoine de Saint Exupéry. Tato civilizace vidí člověka v jeho plné dimenzi lidství vyjádřené diktem: "Mens sana in corpore sano.", což váš zakladatel dr. Tyrš přeložil: "V zdravém těle zdravý duch.", " pronesl při slavnostní homilii v katedrále k sokolům pan kardinál Dominik Duka. A nejen to. Pan kardinál připomněl, že sokolové tvořili vždy páteř prvního, druhého i třetího odboje a vyzval přítomné, aby vytvořili čtvrtý odboj:

Pan kardinál vyzval všechny sokoly k tomu, aby tvořili páteř čtvrtého odboje. Odboje proti malomyslnosti a lenosti:

"Tváří v tvář skutečnosti vás prosím, vydejte se na cestu čtvrtého odboje. Povstaňme k odporu proti malomyslnosti a lenosti. Spolu se všemi slušnými lidmi je zapotřebí říct "NE" lžím, podvodům, krádežím, hrubosti, netolerantnosti, nezájmu o druhého, nezájmu a pohrdání společností, národem i naší vlastí. Pokračujte v péči o děti a mladou generaci, která se sportem učí odvaze, trpělivosti a přátelství, bez kterých není možné vytvořit opravdové manželství, rodinné soužití. Řekněme dost budování společnosti bez domovů, obcí a státní pospolitosti!"

Na závěr slavnostní homilie v katedrále připomněl pan kardinál slova přísahy naší armády při zrození svobodného státu v roce 1918 ve francouzské obci Darney,která začínala: "Přísaháme na vše, co je nám svaté…" A poté pan kardinál apeloval na přítomně, aby přísahali i oni v duchu našich předků věrnost Tomu, který JE, Ježíši Kristu, že jim bude opravdu svatým jeho jediný zákon lásky k Bohu a člověku, který se prokazuje tím nejvyšším demokratickým principem: "Cokoliv jste učinili jednomu z nejmenších, mně jste učinili."

Srpen 9, 2012