hhh

 

 

Svědectví komunistické zvůle, teroru a násilí na vlastním národu

Ivana Haslingerová

A navrátí se prach do země, jakž prvé byl, duch pak navrátí se k Bohu, kterýž jej dal. Kniha  Kazatel, kap.12, verš 7

Úřad pro studium totalitních režimů vydal obsáhlou publikaci "Vykonané tresty smrti Československo 1918-1989". Je to kniha, kde za každým jménem popravené osoby se skrývá tragedie nejen oběti samotné, ale i mnoha jejích blízkých. Kolektivu autorů pod vedením Otakara Lišky patří dík, protože zveřejnění tohoto seznamu vyžadovalo velmi precizní a mnohdy složitý přístup k dokumentačním pramenům. Zdůvodňovací části rozsudků totiž často  účelově zamlžovaly skutečnou pravdu. Ke stíhanému evidentně politickému činu se mnohdy přiřazovalo obvinění z trestného činu kriminální povahy, a naopak. Zejména v období komunismu a nacismu šlo katanům pouze o zdiskreditování existujícího  odboje proti režimu v očích veřejnosti, nikoliv o spravedlnost.

Odměnou tvůrcům publikace může být, že to byla práce nesmírně záslužná, protože mladší generace začíná často tvrdit, že komunisté nebyli tak zlí, pouze po válce, kdy šlo o poválečné vyrovnávání křivd a emocí, došlo k přehmatům vinou některých jednotlivců (Stalina, Gottwalda), ale že komunismus jako systém za to vlastně nemohl. Věřme, že tyto naivky přesvědčí tento závažný dokument o nepopiratelném svědectví zvůle, násilí a teroru proti vlastnímu národu v zájmu udržení u moci zvrácené ideologie kladiva a srpu. Že je přesvědčí o tom, že komunismus tak jako každý zločinný řád je nenapravitelný. A zejména, že bude varováním nejen do současnosti, ale především do budoucnosti. A také, že si současní europeisté, přející si rozpustit náš národ v kotli Evropské unie, uvědomí, jak mnoho hrdinů zaplatilo za jeho vybudování a osvobození obětí nejvyšší - svým životem. Že si uvědomí, že morální povinností nás všech je nezapomínat a chránit tento dar – samostatný stát, který pro nás naši předkové vybojovali. Že nedopustí, aby životy nespravedlivě popravených, kteří se stali obětí politického násilí a zvůle vládnoucí moci a většinou nedostali ani příležitost se hájit, byly zbytečné.

Ve zprávě o popravených je rovněž podrobně popsán pohled vlád na trest smrti v letch 1918-1989. Pro současníky žijící ve státě, v němž je od roku 1990 trest smrti zrušen zákonem  č. 175/1990  Sb. se zdá vše možná již jako dávná minulost, ale trest smrti byl zachován nejen za nacismu a komunismu, ale i za první republiky, i když tam většina  udělených  trestů  smrti  byla změněna  cestou  milosti  prezidenta republiky, protože profesor Masaryk byl dlouholetým  odpůrcem absolutního trestu a popravy označoval za  nejďábelštější  druhy  zabití, za nejsurovější zbytky středověké inkvizice. Pod tlakem veřejného  mínění byl ale nucen i on podepsat 12 rozsudků smrti, z toho jeden politický. jeho nástupce Eduard Beneš podepsal 8 rozsudků smrti, z toho tři politické

 Období,  které přišlo  po 15. březnu  1939, ostře  kontrastovalo s prvorepublikovou  érou  masarykovského  humanismu. Provoz   pankrácké  gilotiny  měl  každý den svůj  zajetý  řád.  Po časné snídani  na  oddělení  smrti  v  traktu  II/A  přijel v  půl  deváté ráno státní  zástupce   a  přečetl  jména  lidí,  kteří  měli  být  popraveni. Ty  pak  vrchní  dozorce  Karl  Sauer  nechal  předvést v poutech před  státního  zástupce, který  jim  přečetl  ustálenou  formuli: „Ve jménu vůdce a říšského protektora se vaše žádost  o milost  zamítá  a  zároveň  se  vám  oznamuje, že  rozsudek  bude vykonán  dnes  po  16. hodině.“ Takto skončilo 1079  osob. Za jeden  den  takto sehraná mašinerie popravila  čtyři  až šest  českých vlastenců. Posledních pět osob bylo v pankrácké sekyrárně sťato dne  26.  dubna  1945.  Ale ani pak nenastal klid.

Retribuční mimořádné lidové poválečné soudy

Zvláštní kapitolu poválečného československého soudnictví tvoří tzv. retribuce  (z latinského retributio  -  vrácení, oplátka, odplata). V mimořádných a  nestandardních poměrech  po skončení 2. světové války  bylo  zvoleno  i  nestandardní  řešení  problému, jak potrestat  nacistické zločince, kolaboranty  a zrádce. Stalo se tak prostřednictvím tzv.  mimořádných  lidových  soudů. Zákonným podkladem pro činnost mimořádných lidových soudů byl v českých zemích Dekret  prezidenta republiky č. 16 ze dne 19. června 1945 o  potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech (tzv. velký  retribuční  dekret),  podle kterého se měly trestat zločiny  spáchané v době zvýšeného ohrožení státu, přičemž touto dobou se rozumělo období od 21. května 1938. Dekret  č. 17  z  téhož  dne  byl  právním  podkladem  pro zřízení  Národního  soudu, který  fungoval  jednak  jako soud  trestní, jednak  jako  soud  čestný. Před  Národní  soud  mohly  být  postaveny  pouze  osoby  české  národnosti,  které  v  době  okupace  zastávaly  význačné postavení v  politické,  hospodářské  nebo  správní  oblasti  státu. Šlo především o státního prezidenta tzv. protektorátu, členy protektorátních vlád, členy ústředního vedení Vlajky, Kuratoria  pro  výchovu  mládeže, některé novináře   a funkcionáře a členy dalších organizací spolupracujících aktivně s okupační mocí. Národní soud byl vázán hmotněprávními předpisy retribučního dekretu, hlavní přelíčení  před tímto soudem bylo ústní a veřejné a rozsudek byl vyhlašován ihned na veřejném zasedání soudu. Trest  smrti  se  vykonával  zpravidla  do  dvou  hodin  po  vyhlášení  rozsudku.

Toto retribuční soudnictví  fungovalo  až  do  konce  roku  1948. Za  celou  dobu  působnosti  retribučních  soudů bylo v Československu odsouzeno  více  než  33 000  osob. Z  toho  přibližně 50 % odsouzených  bylo  německé  národnosti, 35 % bylo Čechů a Slováků a 15 % jiných národností, většinou  maďarské. Mimořádné  lidové soudy  vynesly,  kromě mnoha  trestů  dlouholetého  odnětí  svobody, za doby vlády prezidenta Beneše více než 731  rozsudků  smrti za odplatu.

 Pokud by byli odsuzováni jen opravdoví kolaboranti a zrádci, byla by snad působnost těchto soudů pochopitelná. Během  tohoto revolučního    soudnictví     docházelo     ale bohužel  i   k   řadě    přehmatů    a    mnohdy k  vyřizování  osobních  účtů, neboť netradiční způsob  soudnictví  podobný vojenským válečným soudům byl  v  řadě  případů  zneužit   k  likvidaci  nepohodlných  osob.  Co bylo ale snad ještě horší, že retribuční soudnictví zásadně a negativně ovlivnilo i naši  politickou  scénu,  protože  ten,  kdo  byl  obviněn  podle  retribučních  dekretů,  dokonce  i  ten,  kdo  dostal zatím  pouze  obsílku  k  soudu,  pozbyl  volebního  práva. Toto bylo samozřejmě velice výhodné pro  Komunistickou stranu Československa, neboť jí usnadnilo  vítězství v  parlamentních  volbách  v  květnu  1946.  Tato  skutečnost  se  výrazně  projevila  především  v  Praze,  kde  před  volbami obdrželo od komunisty  kontrolovaného  bezpečnostního  aparátu  obsílku  asi  15 000  osob, což  mělo  výrazný  podíl  na  volebním  vítězství  KSČ  v hlavním  městě  a  obsazení  funkce  primátora  vlastním  kandidátem.  V  celorepublikovém  měřítku  bylo  tímto  způsobem  před  volbami  zbaveno  volebního  práva  přibližně  250  až  300  tisíc  voličů.

Na obranu prezidenta Beneše nutno podotknout, že tzv. Benešovy dekrety, na základě nichž se postupovalo, nevydával  sám prezident o  vlastní  újmě  a  z  vlastní  iniciativy. Byl ale až  do  vzniku  první  domácí  vlády  v  Košicích  v  dubnu  1945  jediným  nositelem  zákonodárné  moci. Kromě  prvního  dekretu je vyhlašoval vždy jen na  návrh  vlády,  která  se  o  jednotlivých dekretech  usnášela  a  předkládala mu je  k  vyhlášení. Postup  byl  v  tomto  případě  obdobný  jako  při  vládních  předlohách  zákonů  pro  Národní  shromáždění. Osobní účast prezidenta  republiky  Beneše na  tvorbě  dekretů  nebyla  výlučná  ani  určující. Ústavní  dekrety  podepisovali všichni členové vlády. Prezident   svá  odlišná  stanoviska  vyjadřoval  v dopisech  vládě, ale v rozporu s jejím rozhodnutím  bohužel nepostupoval.  Proč, to se můžeme jen dohadovat. Když   28. října  1945 začala  činnost  Prozatímního národního shromáždění, skončilo  prezidentovo  zmocnění  vykonávat zákonodárnou moc prostřednictvím  dekretů.  Všechny  dekrety prošly  28. března  1946 tzv. ratihabicí neboli  dodatečným schválením a byly  prohlášeny  za  zákony.

Politické procesy po  komunistickém  puči  v únoru  roku  1948

I když retribice způsobily řadu křivd, tragickou  kapitolu  našich  národních  dějin  tvoří  politické  procesy následující  po  komunistickém  puči  v únoru  roku  1948 a rozsudky smrti, které mnohé  z  nich  přinesly. Tyto justiční  vraždy, cynicky naplánované a bezskrupulózně provedené nejvyššími vládními místy na příkaz Moskvy, jsou  dalším  varovným  mementem  před  jakýmkoliv  druhem totality. Po  mnichovském  diktátu  a  následných letech  nacistické  okupace se  politická  vražda  stala  jedním z prostředků  sloužících  k  fyzické  likvidaci  politického  protivníka  a  zastrašení  společnosti při etablování  komunistické  moci. Cílem   bylo  upevnění  této  moci a  prosazení  sovětského záměru  na  faktické ovládnutí  tohoto geopolitického  prostoru. A také svést  na  někoho  nezdary, které zcela  očividně potkaly komunistické  hospodářství  a  stávaly  se  předmětem stále sílící kritiky veřejnosti. Bylo nutné nalézt  „viníky“ tohoto  nezdaru  a   exemplárně  je  potrestat.  Popravovány nebyly pouze osobnosti, které  komunističtí  vůdci  pokládali  za  zjevné  nepřátele  (Heliodor  Píka,  Milada  Horáková a další), ale  i  vysocí  funkcionáři samotné komunistické strany  (Rudolf  Slánský, Vladimír  Clementis aj).

A co bylo snad nejzrůdnější, že komunistickýcm katanům nestačilo jen normální oběšení, kdy se zlomil popravenému pádem do propadliště vaz, ale odsouzený  se  pouze  pověsil na  oprátce,  jež   byla  zavěšena  na  kladce připevněné   na  vztyčeném  prkně. Tento způsob oběšení byl obzvláště krutý a  nelidský.  Z ohledacích listů  je  zřejmé, že  všichni  lidé  popravení  na tomto  hrůzném zařízení  zemřeli  na  „následky udušení“ v předsmrtné agónii trvající  osm  až  čtrnáct  minut. Tento druh  šibenice   vlastnila   každá   krajská   věznice.  Absolutní  trest vykonával  jeden   kat a  dva  pomocníci  z  řad  dobrovolně  se  přihlásivších  občanů  z různých občanských  povolání  (za  jednu  „exekuci“  dostávali  odměnu ve  výši  600  Kčs  po  měnové  reformě  v  roce  1953). 

V roce 1956 došlo zákonem  č. 63/1956  Sb.  k  novelizaci  trestního  zákona a bylo instalované popravčí zařízení bez dřevěných mučících součástek. Bohužel největší množství poprav u nás bylo provedeno v letech  1949  až  1953, kdy bylo za vláda Gottwalda popraveno 234 odsouzených, z toho téměř 90 % z politických důvodů.

Postupně docházelo k novelizacím trestního zákona a k omezování možností udílet trest smrti. Ale i přesto za panování Zápotockého bylo vyneseno 94 rozsudků smrti, z doho 47 politických, za Novotného do roku 1968 celkem 78, z toho 12 politických, za Svobody 14 a za Husáka 30. Až roku 1990 byl přijat zákon č. 175/1990 Sb., kterým se trest smrti zrušil. Z čl. 1 Protokolu č. 6 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, kterou je Česká republika vázána v návaznosti na čl. 10 Ústavy České republiky nedovolují opětovné zavedení trestu smrti pouhou novelizací trestního zákona. Poslední  poprava  před  zrušením  trestu  smrti  byla  provedena  v   Praze  2. února   1989,  kdy  byl  popraven  Vladimír  Lulek, posledním  popraveným v Bratislavě  byl  8. června 1989 Štefan Svitek. Důvodem udělení absolutního trestu byla v obou případech  vražda. Zde nebudu diskutovat o tom, zda je správné či nikoliv zrušení trestu smrti obecně, protože to patří do jiných oblastí. Pouze se omezím na konstatování, že rozhodně za politické názory nemají být tyto rozsudky vynášeny.

Ale zpět k vydané publikaci. Je v ní uveden abecední seznam popravených, místo a datum popravy a důvod, jakož i souhrnné počty popravených osob podle místa popravy. Celkem 1207 popravených, z toho 738 za retribuční trestné činy. Takže kdokoliv chce zjistit podrobnosti o svých rodinných příslušnících a podobně, má možnost díky ní se dozvědět pravdu.