hhh

Novela senátorky Gajdůškové napraví nepřijatelné chyby v zákoně o zdravotních službách

Ivana Haslingerová

Místopředsedkyně Senátu PČR Alena Gajdůšková ve spolupráci s Českou lékařskou komorou a se Svazem pacientů ČR spolu se senátorem Janem Žaloudíkem a dalšími senátory připravila senátní novelu zákona o zdravotních službách, která řeší problémy všech rodičů s dětmi a téměř všech lékařů v této zemi. Jedná se o novelu zákona č. 372/2011 Sb., který vstoupil v účinnost dnem 1. dubna 2012 a za krátkou dobu se potvrdilo, že je v praxi nepoužitelný. Novela senátorky Gajdůškové odstraňuje největší byrokratické problémy, které Hegerovy zákony v praxi přinesly.

„Jako pacientská ombudsmanka nemohu dopustit, aby se lékařská péče smrskla na úřadování. Pacient je nemocný člověk, trpí a očekává, že mu lékař pomůže, a ne, že začne úřadovat. To odmítáme, to není představa o lékařské péči ani pacientů a ani lékařů. Považujeme také za nepřijatelné, aby ministr zdravotnictví řešil špatný zákon tak, že bude doporučovat lékařům, aby se zákonem neřídili. To je pro mě jako pro senátorku naprosto nepřijatelné. Tak, jak platí současný zákon, je to jen velký prostor pro dlouhé a drahé právní bitvy,“ řekla k problematice ustanovení o písemném souhlasu obou rodičů s poskytnutím zdravotní služby nezletilému místopředsedkyně Svazu pacientů ČR Alena Gajdůšková.   

Ve středu 23. 5. 2012 o návrhu rozhodne organizační výbor Senátu. „Budeme i žádat zkrácení lhůty pro projednání ve výborech Senátu a požádáme Poslaneckou sněmovnu, aby zákon schválila již v prvním čtení,“ zdůraznila Gajdůšková, podle níž věc nesnese odkladu.

Novela senátorky Gajdůškové navrhuje:

1. Nově formulovat podmínky poskytování zdravotních služeb nezletilému pacientovi a osobě zbavené způsobilosti k právním úkonům. (Řešit problematické vyjadřování souhlasu zákonných zástupců s poskytnutím zdravotních služeb nezletilému pacientovi či pacientovi zbavenému způsobilosti k právním úkonům)

2. Omezit povinnost v případě plánované péče opakovaně podávat informaci o zdravotním stavu po uplynutí doby delší než 30 dnů pouze na případy, kdy pacient o tuto informaci žádá; současně se navrhuje zrušit povinnost pacienta v takové situaci potvrzovat svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb, neboť pacient může svůj souhlas s poskytnutím zdravotních služeb kdykoli odvolat (§ 34 odst. 5).

3. Vyřadit úchop pacienta zdravotnickými pracovníky nebo jinými osobami k tomu určenými poskytovatelem z výčtu omezovacích prostředků, které lze použít k omezení volného pohybu pacienta při poskytování zdravotních služeb, tzn. že úchop nebude považován za omezovací prostředek.

4. Stanovit, že dodatečné omezení pacienta, který byl hospitalizován na základě souhlasu,   ve volném pohybu nebo styku s vnějším světem se soudu neoznamuje, pokud s ním pacient předem nebo dodatečně ve lhůtě do 24 hodin vyslovil prokazatelným způsobem souhlas, nebo pokud k němu došlo na dobu kratší než 8 hodin z terapeutických důvodů nebo pro zajištění bezpečnosti pacienta

5. Doplnit výčet osob, které jsou oprávněny v nezbytném rozsahu nahlížet bez souhlasu pacienta do jeho do zdravotnické dokumentace, o pověřené členy profesních komor v rámci plnění svých povinností stanovených zákonem č. 220/1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické komoře, v platném znění