hhh

Ví ministr Heger co se mu děje na ministerstvu? Advokátka Klára Samková o tom pochybuje.

JUDr. Klára A. Samková, Ph.D.

Dne 19. 10. 2011 podala na základě své dosavadní činnosti advokátka JUDr. Kára A. Samková trestní oznámení pro podezření ze spáchání trestného činu zneužití pravomoci úřední osoby dle ust. § 329 trestního zákona. Toho se dle jejího názoru mohl dopustit odpovědný zaměstnanec Ministerstva zdravotnictví ČR v souvislosti s tím, že opětovně odmítl vyhovět její žádosti o poskytnutí informace spočívající ve zpřístupnění auditu s výsledky posouzení veřejné zakázky a poskytnutých peněžních prostředků RNDr. Otakaru Vychodilovi z rozpočtu Ministerstva zdravotnictví ČR.

Z dosavadního šetření advokátky se totiž jeví, že Ministerstvo zdravotnictví ČR v letech 2003 – 2009 vyplatilo RNDr. Otakaru Vychodilovi za poskytování strategického poradenství finanční prostředky v neoprávněné výši 2.458.008,- Kč. Toto poradenství bylo poskytováno hlavnímu hygienikovi ČR panu Michelu Vítovi přesto, že MUDr. Vít vede minimálně jeden odbor, který mu relevantní informace zpracovává a připravuje. Činnost Dr. Vychodila tedy dle dosud zjištěných skutečností se jeví být jako minimálně nadbytečné. Zjištěná fakta, jakožto i bránění ve zpřístupnění auditu veřejnosti naznačují, že na Ministerstvu zdravotnictví ČR panují stejné nešvary, jako jsou postupně odhalovány i na jiných místech státní správy, totiž neoprávněné či alespoň naprosto neodůvodněně plýtvající nakládání s veřejnými prostředky.

Proti prvnímu rozhodnutí Ministerstva zdravotnictví ČR o odmítnutí žádosti podala advokátní kancelář opravný prostředek, který byl ministrem zdravotnictví posouzen jako oprávněný a důvodný a sám ministr konstatoval, že došlo k omezení práva žadatelky na informace a v souvislosti s tím i práva veřejnosti na kontrolu hospodaření s veřejnými prostředky. Vzhledem k tomu, že je Ministerstvo zdravotnictví ČR dle správního řádu povinno se řídit právním názorem nadřízeného orgánu (v tomto případě svého vlastního ministra), advokátka legitimně očekávala, že Ministerstvo zdravotnictví ČR vyhoví její žádosti a zpřístupní ji předmětný audit.  K tomuto postupu ze strany ministerstva však nedošlo, žádost advokátní kanceláře byla ministerstvem opět odmítnuta, a to navzdory rozhodnutí vlastního ministra.  Bylo proto nutno  podat další opravný prostředek, přičemž o tomto nebylo dosud rozhodnuto.  Advokátní kanceláři nebyl do dnešního dne požadovaný audit poskytnut, byť je tomu již několik měsíců od podání její první žádosti ve věci. Je tedy zřejmé, že zaměstnanci ministerstva jednají v přímém rozporu s instrukcí vlastního ministra!
Celý text trestního oznámení je možno získat na  www.lawyers.cz, facebook: http://www.facebook.com/klaraveselasamkova?ref=mf