hhh

Mgr. Jan Kopal není nacista, ale bezúhonný vlastenec

Mgr. Martina Nacherová Goldová, advokátka

V časopise REFLEX č. 38/2011 na str. 70-74 v reportáži Jiřího X. Doležala nazvané "Nácek za katedrou" bylo uveřejněno několik nepravdivých tvrzení. Předně není pravda, že Jan Kopal je nacista či nácek, jeho smýšlení je vlastenecké. Není pravda, že by se Jan Kopal vyžíval v bizarních uniformách, neboť fotografie uveřejněné v rámci článku, na kterých je Jan Kopal vyobrazen v uniformě, jsou fotografiemi z natáčení filmu a dokumentu, kterých se Jan Kopal jako komparzista účastnil. Jan Kopal se coby komparzista či herec epizodních rolí účastní natáčení řady filmů a dokumentů s historickou tématikou. Je nemístnou spekulac autora článku, že Jan Kopal "asi šel v Jiřicích kolem kriminálu, vešel dovnitř a začal tam učit". Jan Kopal má k výuce ve Středním odborném učilišti v Jiřicích dostatečnou odbornou kvalifikaci, neboť je pedagogem a dále vystudoval filozofickou fakultu, a je bezúhonný.  Není pravda, že by Jan Kopal schvaloval či měl jakýmkoliv způsobem pozitivní vztah k vypálení Lidic. Za předpokladu, že bude řádně uveřejněna odpověď dle bodu C. tohoto přípisu, dovoluji si Ringier Axel Springer CZ a.s. jako vydavatele tímto vyzvat k zahájení jednání o mimosoudním vyřešení věci ochrany osobnostních práv klienta, jejímž předmětem by měla být zejména dohoda o obsahu a formě uveřejnění omluvy za újmy způsobené klientovi uveřejněním Článků, a dále rovněž dohoda o přiměřeném zadostiučenění. Podrobnosti viz dále:

 

Mgr. Jan Kopal na přednášce pořádané Masarykovým ústavem AV ČR pod patronací tehdejšího místopředasedy Sněmovny Jana Kasala v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR

 


Ringier Axel Springer CZ a.s.
Komunardů 1584/42
170 00 Praha 7

k rukám členů představenstva

Věc:  uplatnění práva na uveřejnění odpovědi

Vážení,

tímto se v zastoupení klienta, pana Jana Kopala, nar. 22.11.1977, obracím na společnost Ringier Axel Springer CZ a.s., a to v souvislosti s uveřejněním článku „Nácek za katedrou“ v týdeníku REFLEX č. 38, který vyšel 22. září 2011 (dále jen „Závadný článek“), jehož je společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. vydavatelem, a dále v souvislosti s týmž článkem uveřejněném na internetovém portále www.reflex.cz (dále jen „Článek uveřejněný na internetu“), který je dosud přístupný pouze předplatitelům, neboť společnost Ringier Axel Springer CZ a.s. je ve smyslu ust. § 4 zák. č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, odpovědná za obsah uvedeného deníku. Závadný článek a Článek uveřejněný na internetu dále také jen „Články“.

A.
(i.) Kromě toho, že autor Článků, zcela v rozporu s novinářskou etikou a běžnou novinářskou praxí, při zpracovávání tématu pro Články klienta vůbec nekontaktoval, aby získal jeho vyjádření, se navíc šťoural v soukromí klienta na facebooku. Jakkoliv je prezentace osoby na facebooku přístupná v různých úrovních různým skupinám osob, zcela jistě není přípustné, aby kdokoli bez souhlasu (v daném případě dokonce bez vědomí) osoby, která prezentaci na facebooku vytvořila, z facebooku zkopíroval a použil pro účely Článků do komerčního periodika jednak Fotografie1) zachycující podobiznu klienta, a jednak screenshot facebookové stránky klienta, a to dokonce s uvedením části diskuse pod obrázkem, kde jsou navíc uvedena jména a příjmení třetích osob, jež se uveřejněním svých jmen a projevů osobní povahy v Článcích mohou rovněž oprávněně cítit dotčeni!
___________________

Aby toho nebylo málo, u Fotografie č. 1 a Fotografie č. 2 je nadto jako zdroj fotografií uvedeno foto: z archívu Jana Kopala. A protože všichni slušní lidé, což, jak jsem přesvědčena, většina čtenářů týdeníku REFLEX je, mají zažité, že pokud by chtěli cokoliv z archívu třetí osoby použít, museli by se předem této třetí osoby zeptat, zda to pro daný účel použít mohou, pak takový údaj u Fotografií vyvolává jednoznačné přesvědčení, že klient se na vzniku Článků minimálně poskytnutím Fotografií podílel.

Korunu výše popsanému šlendriánství (a na základě pročtení Článků si dovolím tvrdit i osobní zášti autora vůči klientovi) nasadily popisky u Fotografií, které jsou zcela nepatřičné, lživé, a kromě toho zasahují do osobnostních práv i dalších třetích osob (oni „kumpáni“ z Fotografie č. 1 jsou, stejně jako klient, komparsisty…).

Klient se přibližně deset let účastní coby komparsista natáčení různých filmů, dokumentů a pořadů, často s historickou tématikou. Klient se coby komparsista neuchází o konkrétní roli, ale je scénáristy či produkčními obsazován do menších rolí zejména dle typu, dle svého vzhledu. Fotografie č. 1 byla pořízena při natáčení dokumentu pro ZDF o Ludendorffově puči. Pokud jde o Fotografii č. 2, ta byla pořízena při natáčení filmu Rezoluce 819, který byl v České republice natáčen francouzskými filmaři. Pro úplnost uvádím, že klient byl coby komparsista obsazen do role vojáka jednotky UNPROFOR. Pokud tedy autor Článků považuje uniformu vojáků UNPROFOR za bizarní, nechť se obrátí přímo na příslušné orgány OSN.

Je tedy zcela evidentní, že Fotografie s popisky a v kontextu, v jakém jsou v rámci Článků uveřejněny, podávají zcela mylný a nepravdivý obraz zachycené situace, tedy že se jedná o fotografie z natáčení filmových a televizních pořadů, jichž se klient coby komparsista účastnil.

Fotografie s popisky a v kontextu, v jakém jsou v rámci Článků uveřejněny, se dotýkají důstojnosti, osobní cti a soukromí klienta, neboť ve čtenářích vyvolávají nepravdivý a urážlivý dojem, že klient se stýká s nacistickými kumpány, nebo že klient má zálibu v bizarních uniformách, a podporují tak nepravdivý a dehonestující leitmotiv článku, že klient je nacista.

(ii.)       Klient se důrazně ohrazuje proti označení své osoby za nacistu či nácka. Pakliže slovo „nácek“ je uvedeno palcovým písmem v nadpisech Článků, pak nejenže tento způsob komunikace novináře se čtenáři je možno považovat za bulvarizování a snahu autora Článků o přilákání maximálního počtu čtenářů a vyvolání zájmu o Články, což je jistě motiv, který v souvislosti s porušením osobnostních práv klienta, není nikterak příznivý. Významné však je, že ve vnímání běžného čtenáře se, pokud jde o slovo nacista či nácek, jedná o slovo - nálepku s tak silnými negativními konotacemi, že klient je připraven bránit se proti takovému označení všemi dostupnými právními prostředky.

Závadné není jen samotné použití výše uvedené nálepky v souvislosti s osobou klienta, ale rovněž intenzita užití slova nácek v Článcích. Četnost ale rovněž grafické zpracování slova nácek uvedeného v Článcích v souvislosti s osobou klienta ve čtenáři doslova vsugerovává dojem, že pokud toto slovo tak často používá, pak to musí být fakt.

Viz zejm.:

nadpis Článků NÁCEK ZA KATEDROU;

dále pak první věta Článků začínající slovy, cit.: Nácka Kopala (nar. 1977);

dále pak nadpis třetí pasáže Článků, cit.: Kariéra jednoho nácka;

dále graficky a barevně zvýrazněná věta uprostřed Článků, cit.: STAV STÁTNÍ SPRÁVY UMOŽNIL CHRONICKÉMU NÁCKOVI, ABY SE PODÍLEL NA VZDĚLÁVÁNÍ A RESOCIALIZACI VĚZŇŮ.;

dále v pasáži nazvané Kdo si z nás dělá srandu? věta, cit.: Taková nehoráznost jako zaměstnat předního nácka při resocializaci vězňů se ještě v Česku nestala.;

dále v poslední pasáži Článků věta, cit: Nácek Kopal asi šle v Jiřicích kolem kriminálu, vešel dovnitř a začal tam učit, aniž by o tom státní orgány vůbec věděly.;

 dále v poslední pasáži Článků věta, cit.: Stav státní správy umožnil chronickému náckovi, který schvaluje vraždu téměř 3000 nevinných obětí ve WTC a zesměšňuje vypálení Lidic, aby se podílel na tak choulostivé záležitosti, jako je vzdělávání a resocializace vězňů.

Klient veřejně prezentuje své politické názory a postoje, ale jedná se o názory a postoje vlastenecké. V žádném případě pak klient neprezentuje názory národního socialismu, resp. nacistické. Od těchto se naopak zřetelně distancuje a odsuzuje je 2).

 

___________________
2)     např. z knihy Mareš, M., Pravicový extremismus a radikalismus v ČR, Brno: Barrister and Principal, 2003, s. 241, cit.: K obviňováním strany z nacismu a fašismu uvedl bývalý předseda Jan Kopal: „Zodpovědně si myslím, že žádný opravdový vlastenec či nacionalista nemůže souběžně bojovat za české národní zájmy a přitom uctívat kult Adolfa Hitlera.“

 

(iii.)      Klient se dále ohrazuje proti nařčení, že by jakkoliv schvaloval či souhlasil s vypálením Lidic. Toto lživé tvrzení uvedené v Článcích se klienta hluboce dotýká jeho uvědomění a občanské cti, neboť klient se naopak aktivně podílel na propagaci odkazu představitelů II. a III. odboje, účastní se pietních a vzpomínkových akcí s odbojem souvisejících.

Pokud jde o screenshot facebookové stránky, která je rovněž uveřejněna v Článcích, a na níž je upravená fotografie s bublinami, klient tuto fotografii nezpracovával a ani nekomentoval svým názorem, a pouze ji převzal z veřejně dostupných zdrojů. Úprava fotografie s bublinami s největší pravděpodobností vznikla jako reakce na masivní kampaň provázející film LIDICE, což klient taky jako holý fakt v popisku k upravené fotografii uvedl, cit.: Reklama na Lidice ve stylu České sody. Pro úplnost uvádím, že klient se coby komparsista účastnil rovněž natáčení filmu LIDICE.

Upravená fotografie s bublinami může být považována za nevkusný humor, černý humor, morbidní humor, hloupý humor, ale stále se jedná o nadsázku a humor. V žádném případě se nejedná o důkaz toho, že by osoba, která s takovou upravenou fotografií naloží tak, že ji umístí na své stránky, schvalovala vypálení Lidic.

B.
Pro úplnost uvádím, že klient je osoba bezúhonná, že ke školství a vzdělávacímu systému má blízký a kladný vztah. Klient v roce 2009 ukončil studium na Právnické fakultě Masarykovy univerzity bakalářským titulem, a po ukončení přerušení studia bude pokračovat studiem pátého ročníku Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor dějepis – základy společenských věd pro střední školy. Klient dále v roce 2011 ukončil magisterským titulem studium Filosofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, obor kulturní dějiny, specializace soudobé dějiny. V souvislosti s Články není bez zajímavosti, že klient se v současné době účastní přijímacího řízení pro doktorandské studium na Vysoké škole sociální a zdravotní sv. Alžběty v Bratislavě, s tématem dizertační práce „Resocializace pravicových extremistů“. Klient dále absolvoval roční pedagogickou praxi na Základní škole Pražačka v Praze.

Je tak zcela evidentní, že Články jsou způsobilé poškodit klienta nejen v jeho osobním životě, ale i v jeho profesi.

V Článcích jsou v souvislosti s osobou klienta Jana Kopala uvedeny zcela nepravdivé a difamující údaje, které hrubě zasáhly do osobnostních práv klienta, a to zejména do jeho cti a důstojnosti, a dále zavádějící informace, které podávají nepravdivý obraz o osobě klienta, a které se rovněž dotýkají cti, důstojnosti a nadto i soukromí klienta.
C.
Výzva k uveřejnění odpovědi

Z důvodů uvedených výše Vás v zastoupení klienta nanejvýš důrazně vyzývám k upuštění a zdržení se dalších zásahů do jeho práv a současně v souladu s ustanovením § 10 zákona č. 46/2000 Sb., tiskového zákona, v platném znění, jménem klienta uplatňuji právo na odpověď ve Vašem periodiku, v časopise REFLEX, a to otištěním následujícího textu v části časopisu vyhrazené reportáži, a to nejpozději ve lhůtě osmi dnů od doručení této výzvy, přičemž úvod odpovědi, počínaje slově Odpověď … a konče slovy … nepravdivá tvrzení, nechť jsou graficky zpracována shodně s grafickým zpracováním nadpisu a podtitulu Článku:

Odpověď:
V časopise REFLEX č. 38/2011 na str. 70-74 v reportáži Jiřího X. Doležala nazvané Nácek za katedrou bylo uveřejněno několik nepravdivých tvrzení.

Předně není pravda, že Jan Kopal je nacista či nácek, jeho smýšlení je vlastenecké. Není pravda, že by se Jan Kopal vyžíval v bizarních uniformách, neboť fotografie uveřejněné v rámci článku, na kterých je Jan Kopal vyobrazen v uniformě, jsou fotografiemi z natáčení filmu a dokumentu, kterých se Jan Kopal jako komparzista účastnil.
Jan Kopal se coby komparzista či herec epizodních rolí účastní natáčení řady filmů a dokumentů s historickou tématikou – viz fotografie z natáčení filmu ………

vložit fotografii

Je nemístnou spekulací, že Jan Kopal asi šel v Jiřicích kolem kriminálu, vešel dovnitř a začal tam učit, jak uvedl autor článku, když Jan Kopal má k výuce ve Středním odborném učilišti v Jiřicích dostatečnou odbornou kvalifikaci, neboť je pedagogem a dále vystudoval filozofickou fakultu, a je bezúhonný.
Není pravda, že by Jan Kopal schvaloval či měl jakýmkoliv způsobem pozitivní vztah k vypálení Lidic.

 Jan Kopal

 

D.
Výzva k jednání o mimosoudním vyřešení věci

Za předpokladu, že bude řádně uveřejněna odpověď dle bodu C. tohoto přípisu, dovoluji si Vás tímto vyzvat k zahájení jednání o mimosoudním vyřešení věci ochrany osobnostních práv klienta, jejímž předmětem by měla být zejména dohoda o obsahu a formě uveřejnění omluvy za újmy způsobené klientovi uveřejněním Článků, a dále rovněž dohoda o přiměřeném zadostiučenění.

Budete-li mít zájem na tom, aby věc byla vyřešena mimo soudní řízení, podejte mi prosím o tom zprávu spolu se základními parametry Vašeho návrhu mimosoudní dohody, a to ve lhůtě určené tiskovým zákonem pro uveřejnění odpovědi.

V Praze dne …… října 2011

 

S pozdravem,

 

Mgr. Martina Nacherová Goldová
advokátka