hhh

Novelizace obchodních zákonů přinese zásadní změny pro podnikatele

Radomíra Kotlárová, 1.místopředseda Unie MSP ČR 

Předkladatelé novelizace obchodního práva z Ministerstva spravedlnosti ČR a odborníci z oblasti práva včera na konferenci ve Sněmovně představili podnikatelům návrh nových zákoníků, které jdou cestou větší svobody, ale také zvyšují míru hmotné i nehmotné odpovědnosti. Podle odhadů náměstka Františka Korbela by měl zákoník, který ministerstvo vnímá jako apolitický, při standardním schvalovacím procesu nabýt účinnosti nejdříve v roce 2013.  Nejvýraznější změnou je v s.r.o. stanovení minimální výše vkladu každého společníka na 1 Kč. Dále různost podílů spojených s různými právy, obdobně jako je dnes možné vlastnit různé druhy akcií. Další změny se navrhují i v akciových společnostech a družstvech. Unie MSP ČR podpořila princip peněžité náhrady v případě nemajetkové újmy, dále uplatňování práva soukromého, které je nezávislé nad uplatňování práva veřejného. Uvítala definování platnosti smluv ústních, a že neplatné části smluv automaticky neznamenají neplatnost celé smlouvy.

„Nový zákon pro podnikatele by snížením výše povinného základního vkladu společníka na minimum 1 Kč umožnil i menším, začínajícím společnostem snadnější vstup do podnikání. Zároveň umožňuje legálně využívat kapitál pro své podnikání, neboť legalizuje současný stav, kdy vlastní, povinné základní jmění s.r.o. v hodnotě 200 tis. Kč je ve skutečnosti společnostmi běžně užíván na chod společnosti,“ říká předseda Unie malých a středních podniků ČR David Šeich.

Základním smyslem nového občanského zákoníku je zjednodušení a sjednocení veškerého soukromého práva do jednoho kodexu. Přepsání soukromého práva v České republice přináší trojice zákonů, vypracovaných Ministerstvem spravedlnosti – nový občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích a zákon o mezinárodním právu soukromém. Především se jedná o rekodifikaci (tedy totální přepsání) občanského zákoníku, ale také decodifikaci obchodního zákoníku, tj. že úprava obchodního práva byla rozdělena do více předpisů. Byla zrušena řada zákonů a předpisů. Nově je závazkové právo v občanském zákoníku a právo korporátní (firemní) v samostatném zákoně. Nové kodexy jsou otevřené podnikatelům a posilují konkurenceschopnost podniků i české ekonomiky.

Podle slov ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila nové soukromé právo opouští principy zákoníku vytvořené roku 1964, jelikož se zdají být dnes již nedostatečné. Právo reflektuje evropský právní standard, aby současné právo bylo srovnatelné s evropskými zeměmi. Konečná forma návrhu dle ministra není náhlá legislativní smršť, ale vznikala přirozeně po dobu deseti let v obměňovaných a modernizovaných podobách. Unie malých a středních podniků ocenila, že diskuze nad novým návrhem není kuloární, ale je veřejná a podnikatelé mají možnost online připomínkovat návrh zákoníku na webových stránkách.

"Výhodou nového práva je řešení špatného stavu soudního rozhodování vytvořením stabilnějšího základu judikatury. Jednou z červených nití, která se táhne celou rekodifikací soukromého práva, je důraz na vůli stran a s tím spojený odklon od formalistického pojetí práva. Tato tendence se projeví například u posuzování smluv – napříště by se měly posuzovat nikoliv podle toho, zda splňují formální požadavky, ale podle toho, co jimi strany sledovaly. Zákon o obchodních společnostech a družstvech oproti současné úpravě liberalizuje korporátní právo a nabízí nové možnosti při správě společností," říká ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.

Náměstek ministra spravedlnosti František Korbel přednesl zákon sjednocení vlastnictví stavby a pozemků v jeden celek (v případě již existujících objektů předkupní právo bude mít vždy druhý vlastník) a také preference ochrany dobré víry – pokud někdo koupí od nevlastníka věc v dobré víře, stává automaticky vlastníkem a za újmu skutečného vlastníka neodpovídá, za ní odpovídá prvotní prodejce. Pro servis vozů také zákon o náhradě škody při nehodě, kdy zákazník uplatňuje stejné peněžní právo na náhradu škody při výměně starých součástek za nové.

Člen Legislativní rady vlády České republiky profesor Jan Dědič upozornil podnikatele, že obchodní zákoník přestane existovat a nahradí jej jak občanský zákoník, tak zákon o obchodních korporacích. Pohovořil o právních osobách v občanském zákoníku, o obchodních korporacích, zejména s.r.o. Zákon je založen na větším principu svobodné vůle podnikajících osob, řeší statusovou otázku osob a vztahy mezi společníky. Zaměřuje se na ochranu věřitele, odpovědnost za újmy a její závaznost a ochranu slabší smluvní strany, menšinových společníků. Zpřísňuje zodpovědnost statutárních orgánů, kteří ručí za závazky společnosti. Nově podnikatelé také nesou odpovědnost za podnikatelské riziko, které se řídí pravidlem podnikatelského rozumného úsudku při rozhodování, což znamená rozumně předpokládat a konat v zájmu společnosti. Na možný širší výklad a složitější prokazování takto definovaných odpovědností, které sebou přináší větší svoboda, upozornili představitelé Unie MSP ČR. Nové zákony také upravují povinnost loajality členů statutárních orgánů k zájmům společnosti. Také nahrazují dosavadní zákaz konkurence v případě konfliktu zájmů u členů statutárních orgánů pouze oznamovací povinností, avšak s nutným společným souhlasem všech členů. Nejpřísnější formou definované odpovědnosti při podnikání je v novém návrhu odpovědnost za majetkovou i nemajetkovou újmu.

"V oblasti závazkového práva dochází ke sjednocení obchodního a občanského zákoníku a odstranění stávající duality mezi občanským a obchodním zákoníkem. To povede k odstranění stávajících rozporů mezi oběma zákoníky, a tím i ke zvýšení právní jistoty a transparentnosti v podnikatelských vztazích," uvedl partner právní kanceláře Havel&Holásek a partners Dušan Sedláček 

Zajímavostmi těchto zákonů je i definice zvířete jako objektu právních vztahů, nebo paragraf 3 občanského zákoníku, který vymezuje právo na štěstí osoby, pokud tím neomezuje práva druhých, což Unie MSP kvituje.