hhh

Stejné praktiky jako totalitní justice

 

Mojmír Kovář

Přinášíme podrobný popis s průběhem soudní zvůle ze dne 20. dubna 2011. Nymburská soudkyně Svobodová dokazuje, že  např. prokurátor Urválek a soudkyně Horváthová (podíl na utýrání Wonky) mají zdatné následovníky. Zkušenější občany popis zvůle už tolik nepřekvapí, ostatní více neznalé může překvapit. A co pan ministr Pospíšil. Ten když o tom neví, tak problém neexistuje. Ale brzy se to dozví osobně. V totalitních režimech je justice plně podřízena vládnoucí moci, je to účinná služka ve službách místních mocipánů. Bylo tomu tak za doby vlády nacistů stejně tak za dob vlády komunistů, je tomu tak dodnes v zemích, kde jsou u moci totalitní režimy, nejběžněji bývají v této souvislosti připomínané státy jako je Kuba, Severní Korea, Bělorusko, státy Afriky... Justice změněná na prostitutku totalitního režimu se vyznačuje tím, že nedodržuje ani zákony vlastní, natož civilizovaného světa, soudní jednání bývají zinscenovaná a zhusta se konají pěkně utajeně s vyloučením veřejnosti. Souzeným lidem jsou odpírány základní atributy jako je právo na obhájce, příprava na jednání, jsou drženi v izolaci od okolního světa, je úmyslně  poškozován zdravotní stav souzených osob, je na ně činěn silný psychický tlak... Z pohledy civilizovaného světa jsou to zvěrstva...

Pokud se takto zvěrsky chová justice totalitního režimu, nikoho to nepřekvapí, je to jeden typický rys totality. Občané, kteří musí žít v takovémto totalitním zřízení vědí, co je čeká, když se dostanou do spárů takto pracující justice a proto s totalitní mocí dílem kolaborují, dílem se snaží být šedými myškami a nezavdat systému příležitost, aby si jich vůbec všimnul, dílem i za cenu ohrožení života z takovéto země utíkají... Není divu, když proti takovémuto zacházení s lidmi civilizovaný svět ostře protestuje. Jenom velmi málo lidí v totalitní společnosti má odvahu a sílu se vzepřít i za cenu často zničení života takovéhoto rebela.  Vše jsme to zažili na vlastní kůži, když tady komunistická svoloč budovala světlé zítřky. Totalitní stát se pochopitelně výrazně podepisuje jak na morálním tak duchovním stavu společnosti, na všem, co spravoval k obrazu svému; tím společnost poznamenává ještě na mnoho desetiletí potom,  kdy totalita zanikne . Opět to zažíváme na vlastní kůži.

Občan ČR zákonitě očekává, že v demokratickém státě budou jeho základní občanská práva ctěna a chráněna, že zejména justice bude oním nezbytným třetím pilířem demokratického státu. Je velikým šokem pro občana Evropské Unie, když zjistí, že současná česká justice se chová naprosto stejně jako ta děvka - justice totalitní:

·         nerespektuje zákony, natož že by ctila základní práva a svobody občana

·         jedná v utajení

·         nedovolí žalovanému se na jednání soudu připravit

·         znemožňuje  kontakt žalovaného s jeho obhájcem, nepřipustí  přítomnost obhájce  ani  u soudního jednání

·         nedbá na zdravotní stav žalovaného, naopak zneužívá stav nemoci žalovaného

·         nedovolí žalovanému podat stížnost na takovéto nezákonné konání soudu

·         zastrašuje žalovaného hrubou silou neomalených soudních pochopů

·         členové justice se považují za nedotknutelnou kastu nadlidí

Vše výše popsané v koncentrované podobě předvedla česká justice nyní, kdy se konal utajený soud s politickým vězněm roku 2011, Ing. Jiřím Fialou. Kdo nevěří, ať si laskavě porovná následující popis průběhu tohoto soudu před OS v Nymburce, č.j. 9 C 326/2010 s praktikami justice ve státech, které označujeme  za totalitní. Přestože bylo sděleno, že eskorty byly zrušeny, onemocnění  Jiřího Fialy označeno v pondělí  za vážné a byla mu nasazena antibiotika a stanoven týdenní pobyt na lůžku, jednání soudu v NB se přesto ve středu ráno konalo za vynucené účasti nemocného politického vězně Jiřího Fialy!

Na vývěsce u jednací síně č.8 bylo jednání uvedeno (a na rozdíl od ostatních jednacích síní, kde ten den rovněž soudili eskortované vězně, bez poznámky „eskorta“ ), po chodbách se přímo rojili soudní hajní...

V 8:30 byl zapisovatelkou oznámen začátek jednání Fiala verzus Fiala, vstoupil jsem tedy do jednací síně, jeden hajný se mnou. Kromě soudkyně Svobodové tam již nikdo další nebyl, jednání začalo. Bylo konstatováno, že žalobce ani jeho zmocněnkyně – matka se opět nedostavili a bylo zatelefonováno eskortě, ať přivede žalovaného. Pak jsme dlouho čekali, nic se nedělo. Jenom paní soudkyně  tahala rozumy z přítomného soudního hajného, jak se vlastně ověřuje totožnost vězně, zda má občanku... Byla poučena, že totožnost předvedeného asi potvrdí eskorta... Zajímavý úvod.

Pak Jiřího přivedli, již na první pohled bylo zřejmé, že mu není dobře. Následující Fialův projev potvrdil, že nemocný je,  nejenom proto, že první oč požádal bylo zavolání první pomoci a lékařské ošetření (paní soudkyni  toto ale  zjevně nezajímalo...), ale byl malátný, těžce dýchal, jsem si jist, že měl horečku...Nicméně na brilantnosti  myšlení Ing. Fialy  se nemoc neprojevila...

První větou, kterou soudkyně  zaprotokolovala dala jasně najevo, že  ani pořádně neví, co má ve spise: uvedla, že Ing. Fialu zastupuje před soudem nepřítomný  pan Štefka.  První námitka Fialy, dotaz, kde toto tvrzení soudkyně vzala, prý to soudu sdělil žalovaný... Když si konečně přečetla, co ve spise má, zjistila, že pan Fiala měl pravdu, nic takového soudu nesdělil...

Pak následovala celá plejáda důvodů, přednesená Ing. Fialou, dokládající podjatost soudu, nepřípustnost tohoto jednání soudu i podezření ze spáchání trestných činů jak soudkyní tak SZ. Předávám, jak jsem stačil zapisovat.

Ing. Jiří  Fiala:

·         nejdříve žádal soud ať zavolá lékařskou pohotovost, nebude-li mu poskytnuta zdravotní péče, podá trestní oznámení o neposkytnutí 1. pomoci.

·         pak sdělil soudu, že jej ve věci dále zastupuje jeho advokát Mgr. Kutěj, bytem..., telefonní kontakt...

·         dále  podal soudu trestní oznámení na soudkyni Svobodovou a SZ Bayerovou za zorganizování tohoto soudu jako oslavy fašizmu při výročí narozenin Hitlera, tedy TR čin propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod občanů.

·         dále si stěžoval, že neměl dostatek času na přípravu na toto jednání soudu, o kterém se dověděl včera v poledne.

·         tím soud nedodržel rovnost postavení stran před tímto soudem.

·         soud se pokusil zmařit jednání TR soudu v KH, tím se soud sám dopustil TR činu

·         dal soudu na vědomí čerstvé usnesení KS v Brně ze dne 17.3.2011 ve věci13Co21/2011, kde je uvedeno, že je nepřípustné, aby osoba držená ve vazbě byla účastna civilnímu soudnímu jednání.

·         předložil soudu čerstvé vyjádření soudce Cepla z KS v Praze, který Ing. Fialovi ze stejného důvodu zamítl žádost na jiném civilním jednání soudu.

·         se zajímal, zda-li soud urgoval soudkyni Hynkovou, aby zrušila JF vazbu, když nezná důvody pro ni; ne-li je to další projev podjatosti soudu.

·         sdělil soudu, že mu nebylo ve vazbě umožněno kontaktovat svého právníka, předat mu plnou moc, přestože o to opakovaně žádal.

·         sdělil soudu, že dostal zmatečné předvolání, protože osoba žalobce na něm uvedená v ulici Sokolská v Praze neexistuje, žalobce tedy nebyl  k soudu ani řádně předvolán, což opět svědčí o kvalitě  práce soudu, který kvůli tomu nechá předvést žalovaného navíc z vazby..., což je další projev podjatosti soudu.

·         opakovaně žádal první pomoc (opět bez odezvy soudu, pokud pominu, že soudkyně jednu chvíli tvrdila, že má na stole zprávu vězeňské lékařky z dnešního rána, že je Jiří Fiala zdráv. Na to JF soudu sdělil, že jej žádný lékař dnes neviděl, natož že by jej prohlédnul, navíc, že se mu značně přitížilo během transportu... Já dodávám: jak se asi na stavu Ing. Fialy dál  podepsal celodenní „výlet“ do Nymburka, bez  pořádného jídla a pití...).

·         sdělil, že nemá důvěru ve vězeňskou lékařku, která mu v pondělí napíše týdenní pobyt na lůžku a předepíše antibiotika, hovoří o vážné nemoci žalovaného a v úterý ho informovala, že se jeho zdravotní stav zlepšil, že je schopen transportu eskortou, proto trvá na  vyšetření jiným lékařem teď.

 

Hned v úvodu Fialovu řeč narušilo hlasité blábolení hned  několik chraplavých vysílaček přítomných 2 soudních hajných a 4 členů eskorty, kteří téměř vyplňovali malou jednací síň, stáli kolkolem nebezpečného zločince  Jiřího Fialy ze všech stran. Je příznačné, že ten nejmenší soudní hajnej přílišnou horlivostí a skákáním Jiřímu do řeči zjevně doháněl, co se mu na intelektu a právním vzdělání  nedostávalo... Je rovněž příznačné, že zjevně nemocný Jiří Fiala byl nucen při svých projevech vstávat, ani tuto formální  zbytečnost si paní soudkyně neodpustila, přestože musela vidět, že žalovanému není dobře, žalovaný ji opakovaně žádal o zavolání lékaře...

Po několika zásadních  korekcích pořizovaného zápisu žalovaným, Ing. Fiala soud vyzval, aby odložil jednání do příjezdu jeho  advokáta. To soudkyně odmítla s tím, že nebude prodlužovat jednání, které předpokládá, že  dnes ukončí. Na to Ing. Fiala soudu sdělil, že odchází čekat na svého právníka, kterého soudu určil jako svého zástupce  a ze soudní síně v doprovodu 6 ozbrojenců odešel. Již v soudní síni informoval eskortu i soudní hajné, že požaduje sepsat podání u předsedy soudu. Toto cestou na chodbě soudu ještě mnohokrát zopakoval, když se zastavil před dveřmi soudní kanceláře se stejnou žádostí, byl neomaleně postrkován dál. Tehdy mi další soudní hajní znemožnili pokračovat v cestě za eskortovaným zločincem Fialou a vytlačili mě zpět takže jsem ztratil Ing. Fialu z dohledu. Pak zaznělo několik typických zvuků, bylo jasné, že žalovaný schytal několik pořádných ran...

Vrátil jsem se do soudní síně, kde probíhalo protokolování lejster a během několika minut jsem byl vyzván, abych odešel, soud se bude radit... Po chvíli jsem byl vpuštěn zpět a v cca 9:20 vyslechl rozsudek: Žaloba na Ing. Fialu se zamítá. Soudu nezbylo, než žalobu na 5 500,-Kč výživného měsíčně navíc požadovaných  3 roky zpětně, zamítnout, protože žalobce nic  nedoložil, ani že je student, že nemá žádný příjem a ani on ani jeho zmocněnec se neobtěžovali k soudu  vůbec dostavit.

Kvůli takové bramboračce česká justice vláčí k soudu nemocného člověka v železech a ještě dělá nezákonné kouřové clony, kašle na elementární práva občana, zákony jsou pro ni bezcenným cárem papíru.

Zbývá si již jenom položit otázku: proč se české soudy v roce 2011 bojí projednávat některé kauzy před veřejností? Jako značný kontrast působilo paralelně ve vedlejší soudní síni probíhající jednání s jakýmsi údajným žhářem,  na které bylo přivedeno jako veřejnost několik tříd školních dětí, na obžalovaného čekalo několik profesionálních fotografů, kriminálníka vodila eskorta ani ne poloviční, než ta, co střežila politického vězně roku 2011 Ing. Jiřího Fialu. Nelze podat pádnější důkaz jak nebezpečná je pro totalitní systémy idea, jak silná jsou „pouhá“ slova. Mějme to všichni na paměti...Toska