Zdravotní pojišťovny v ČR mají nejnižší provozní náklady v Evropě

Ing. Jaromír Gajdáček, Ph.D., prezident Svazu zdravotních pojišťoven ČR

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (ZZP) - i přes postupné snižování legislativně určených nákladů na provoz zdravotních pojišťoven - posilují díky své efektivní činnosti ze svých provozních prostředků základní fond, tedy fond, určený pro úhrady zdravotní péče pojištěnců. V letech 2008 – 2010 činil celkový přesun ve prospěch pacientů-pojištěnců téměř 800 milionů Kč. Další omezování provozních prostředků by však již ohrožovalo zajištění všech činností, které jsou ze zákona zdravotním pojišťovnám svěřeny.

Systém veřejného zdravotního pojištění je po téměř 20 letech svého fungování stabilizujícím prvkem financování českého zdravotnictví, přičemž je dostatečně funkční a zdravotní pojišťovny uspokojivě zajišťují jeho administraci při nízkých provozních nákladech. Pluralitní systém umožňuje rozvoj kvality služeb, a to jak pro pojištěnce, tak pro poskytovatele zdravotní péče.

Provozní náklady zdravotních pojišťoven v ČR mají dlouhodobě sestupnou tendenci: z původních 12 %, přes 7 % bez investic, jsou v současné době na průměrné úrovni 3,2 % včetně investic. Jedná se o nejnižší provozní náklady zdravotních pojišťoven v Evropě.

Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny (ZZP) - i přes postupné snižování legislativně určených nákladů na provoz zdravotních pojišťoven - posilují díky své efektivní činnosti ze svých provozních prostředků základní fond, tedy fond, určený pro úhrady zdravotní péče pojištěnců. V letech 2008 – 2010 činil celkový přesun ve prospěch pacientů-pojištěnců téměř 800 milionů Kč.

Další omezování provozních prostředků by však již ohrožovalo zajištění všech činností, které jsou ze zákona zdravotním pojišťovnám svěřeny.

Při řešení problematiky provozních nákladů zdravotních pojišťoven je vhodné zdůraznit především produktivitu zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven, měřenou počtem pojištěnců připadajících na jednoho zaměstnance. ZZP mají tuto hodnotu vyšší než 1 650, což v porovnání s hodnotou, kterou vykazuje VZP, tedy necelých 1 350, ukazuje na vysokou efektivitu ZZP. Za dobu fungování veřejného zdravotního pojištění vzrostl rozsah administrativních výkonů na základě úprav zákonů či našeho vstupu do EU o 30 %.

Celkem 87 % nákladů přímo souvisí s činnostmi zdravotní pojišťovny, které vyplývají ze zákonných a podzákonných norem - kontrola výběru pojistného, revizní činnost, smluvní politika, ekonomické operace, provoz IT, nutný servis pro pojištěnce, náklady na mezistátní vyúčtování zdravotní péče atd. Zbylých 13 % nákladů má souvislost nepřímou - vzdělávání, procesy řízení kvality, informace pro zdravotnická zařízení a plátce pojistného, náklady na provoz Národního referenčního centra, dále pak odborné konference, investice, atd.

V Evropě neexistuje v současné době obdobný systém, který by pracoval s takovou nákladovou efektivitou, jak je patrné z grafu, jež byl vytvořen z dat OECD:

Svaz zdravotních pojišťoven ČR (SZP ČR) vznikl dne 15. 5. 1997 jako nástupnická organizace Sdružení zdravotních pojišťoven, které bylo ustaveno na dobrovolné bázi dne 26. 1. 1993. Od 1. 10. 2009 sdružuje všech 8 zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven v České republice.
SZP ČR hájí společné zájmy zdravotních pojišťoven a jejich klientů ve vztahu ke státním organizacím, profesním svazům a poskytovatelům zdravotní péče s hlavním cílem zkvalitňování služeb pro své klienty. Zaměstnanecké zdravotní pojišťovny poskytují služby pro cca 4,1 milionu občanů ČR.
SZP ČR se stal v roce 1995 členem korespondentem mezinárodní organizace Association Inernationale de la Mutualité (AIM) a v říjnu 2002 byl přijat za řádného člena AIM.
AIM je uskupením autonomních orgánů pro oblast zdravotního pojištění a sociální ochranu. Slouží svým členům tím, že zastupuje jejich nejrůznější zájmy na rozličných grémiích a fórech a je obecně považována za spojnici mezi svými členy a vládami, nevládními organizacemi a zainteresovanými subjekty na poli sociálních a zdravotních služeb a za mluvčí sdružení a organizací ve zdravotní
a sociální oblasti.