Prezident republiky vetoval zákon o České národní bance

Radim Ochvat, ředitel Tiskového odboru KPR

Prezident republiky Václav Klaus zaslal ve čtvrtek dne 3. června 2010 dopis úřadující předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové, v němž odůvodnil vrácení zákona o České národní bance: Vážená paní úřadující předsedkyně,  využívám své pravomoci dané čl. 50 Ústavy České republiky a vracím Poslanecké sněmovně zákon ze dne 18. května 2010 o České národní bance. Jde o zákon, jehož účinnost je vázána na zavedení jednotné měny euro v České republice. Vzhledem k tomu, že dosud ani zdaleka není vyřešena ryze politická otázka, kterou je samo případné přijetí eura, popřípadě termín jeho přijetí, je legisvakanční lhůta bezprecedentně vázána na zcela nejistou skutečnost, která nemusí nastat, popřípadě může nastat za dnes ještě neznámých okolností, které by mohly změnit pohled na to, jak má tento zákon vypadat. V případě nabytí platnosti tohotozákona by vedle sebe existovaly dva platné zákony o České národní bance. V období značné dynamiky vývoje evropské legislativy v oblasti bankovnictví a finančních trhů by zcela jistě došlo k novelám obou zákonů. Nový zákon o České národní bance přitom může být kdykoli v budoucnu přijat s rozumným předstihem před případným přijetím eura.

        Nepovažuji za šťastné, aby v Senátu procházel zákon pod slibem, že bude novelizován právě v otázce vztahu ČNB k Senátu. Není nikoho, kdo by takový slib měl za povinnost splnit. V Senátu byl vznesen požadavek na zachování povinnosti ČNB předkládat zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem nejen sněmovně, ale i Senátu. Předkladatel sliboval senátorům, že zákon bude v tomto smyslu ještě před svou platností novelizován. Senát se s takovým  slibem nespokojil a schválil pozměňovací návrh, který onu povinnost ČNB ukládal. Poslanecká sněmovna ale návrh zamítla a budoucí podoba zákona tak závisí jen na dotyčném slibu. To není správné ani nutné, je-li dost času připravit zákon, který by do své platnosti nemusel být novelizován. Ne zcela jednoznačně jsou v zákoně upraveny některé majetkové otázky ČNB ve vztahu ke státu a ke státnímu rozpočtu, především ohledně devizových rezerv nebo ve věci řešení případné ztráty v hospodaření ČNB.

        Potíž zákona spočívá i v ukotvení hlavního cíle centrální banky do Ústavy (čl. 98 stanoví za hlavní cíl péči o cenovou stabilitu). Je právně sporné, zda vůbec může být taková změna přijata prostým zákonem beze změny Ústavy ČR v této věci. Pokud by měl být hlavní cíl i nadále zakotven v Ústavě ČR, pak by patrně musel být modifikován s ohledem na hlavní cíl Evropského systému centrálních bank.

Z těchto důvodů považuji za nezbytné, aby se poslanci nad normou ještě jednou zamysleli, a to především v návaznosti na případné rozhodnutí o zavedení eura jako měny České republiky .

S pozdravem Václav Klaus

V Praze dne 3. června 2010