ČEPRO nemusí společnosti M Port nic platit ani vydávat

Lenka Svobodová

Soudkyně odmítla legitimizovat mnohamilionový podvod proti společnosti ČEPRO

Městský soud v Praze rozhodl dnes v případu falešných pohledávek vůči společnosti ČEPRO a zamítl žalobu společnosti M Port v plném rozsahu. Soud konstatoval, že pohledávky, jejichž úhrady se společnost M Port proti společnosti ČEPRO domáhala, ve skutečnosti nikdy nevznikly a žaloba je tedy nedůvodná. Nehledě na to, že údajné nároky žalobce by již tak stejně byly několik let před podáním žaloby promlčeny.

Společnost ČEPRO ve sporu zastupuje advokátní kancelář Císař, Češka, Smutný a spol.

„Jsme rádi, že soud konečně nalezl v tomto dlouholetém soudním sporu spravedlnost,“ komentoval rozhodnutí generální ředitel společnosti ČEPRO Jiří Borovec. „Stejně jako v tomto případě věřím, že se pravda ukáže i v ostatních podobných sporech, které se týkají společnosti ČEPRO,“ dodal Borovec.

Celý důmyslně vykontruovaný podvod byl založen na pokusu o zneužití soudního systému tím, že několik společností podalo proti společnosti ČEPRO žaloby, o jejichž uplatnění ani soudním projednání nebylo ČEPRO vůbec informováno, neboť zkorumpovaní pracovníci podatelny společnosti zatajovali doručené soudní obsílky. Podvodně tak způsobili, že soudní rozhodnutí vynášená bez vědomí a bez možnosti účinné obrany v neprospěch společnosti ČEPRO nabyla právní moci. Podvodu mimořádného rozsahu, který bez povšimnutí prošel celou soustavou obecných soudů, učinil přítrž až Ústavní soud, který všechna dosud vydaná soudní rozhodnutí zrušil jako protiústavní.

V původním, záměrně utajeném soudním řízení uplatnila společnost M Port neexistující pohledávku na náhradu škody, která měla vzniknout v souvislosti se smyšleným obchodem s pohonnými hmotami v roce 1996. Po verdiktu Ústavního soudu ČR žalobce žalobu změnil a začal požadovat vydání pohonných hmot eventuálně finanční náhradu odpovídající jejich hodnotě. Městský soud v Praze ji však dnes v plném rozsahu zamítl.

 Policie ČR má kromě toho důvodné podezření z daňových úniků. Vychází ze zjištění, která nasvědčují tomu, že původní vlastník sporných pohonných hmot, společnost BENA, prodala předmětné zboží společnosti ČEPRO, od které inkasovala plnou kupní cenu včetně příslušných daní. Jelikož však společnost BENA tyto daně v příslušném období řádně neodvedla, předstírala prodej týchž pohonných hmot společnosti Tukový průmysl Ostrava, tentokrát však v režimu celního skladu. Tento fiktivní prodej následně deklarovala před příslušnými orgány státní správy, které měly nabýt dojmu, že se nezdaněné zboží stále nachází pod celním dohledem.

Rozsudek Městského soudu v Praze je prvním rozhodnutím obecného soudu od podání žaloby v roce 2004, které je výsledkem řízení, jež splnilo požadavky spravedlivého procesu.

Rozhodnutí soudu nenabylo dosud právní moci. 

Státní distributor paliv ČEPRO je jedním z největších průmyslových podniků v České republice. Jeho tržby za rok 2009 činí 40 miliard Kč. ČEPRO provozuje síť 1133 km produktovodů o celkovém objemu 47 000 m³. K dispozici má 650 skladovacích nádrží, jejich kapacita je 1 760 tisíc m³. Společnosti náleží 192 čerpacích stanic EuroOil po celé ČR. Síť ČS EuroOil je největší český distributor pohonných látek v České republice. V oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci získala společnost osvědčení „Bezpečný podnik“.
Více na: www.ceproas.cz