Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Chyba
  • JUser: :_load: Nelze nahrát uživatele s ID: 755

Výzva křesťanům jak zabránit plánované eutanázii lidstva globálními pakty OSN o migrantech Doporučený

  • středa, pro 26 2018
  • Napsal(a) 
Svatý otec Benedikt XVI . varoval před výsledky II. Vatikánkského koncilu a musel na nátlak focolaristických zejména německých biskupů uvolnit místo jeho obdivovateli Svatý otec Benedikt XVI . varoval před výsledky II. Vatikánkského koncilu a musel na nátlak focolaristických zejména německých biskupů uvolnit místo jeho obdivovateli obraz: archiv sv. otce Benedikta XVI

Podstatou Vánoc je, že se Bůh stal člověkem a narodil se jako bezbranné dítě v chudém Betlémě. Přišel, aby nás zachránil z otroctví hříchu, jehož ložisko je v nás, a také od ďábla, který je lhář a vrah. Máme Spasitele, a to je ta veliká radost! Nejde jen o dosažení dobra zde na zemi, On nám daruje věčný život v Božím království! Ti, kteří Ježíše přijali, stali se Božími dětmi. Pokud Mu zůstanou věrni, přejdou přes most smrti do věčné slávy. Připravil ji těm, kteří Ho milují a zachovávají Jeho přikázání (J 14,23). Právě dnes si uvědomujeme více než kdy jindy, že potřebujeme Spasitele. Dříve byla celá Evropa a všechny sféry veřejného života proniknuty duchem křesťanství. Společnost se řídila spravedlivými zákony, založenými na Desateru. To už bohužel Lisabonská smlouva zrušila. Byly zavedeny antizákony, které prosazují nespravedlnost, amorálnost a vedou k sebezničení Evropy i lidstva. Lidskou silou není možné se před mimořádným tlakem této ďábelské lstivosti  a manipulace evropských elit zachránit.

Demoralizační a psychologické mechanismy vedou k narušení psychiky až k zotročení, ba dokonce k démonizaci člověka, přinášejí peklo na zemi a peklo po smrti. Jediná záchrana pro jedince i pro lidstvo je přijmout Spasitele. Nestačí, že už přišel, aby nás spasil, jak si to připomínáme o Vánocích. Každý, kdo chce být spasen, Ho musí vírou přijmout do svého života. Pak platí: „Těm, kteří Ho přijali, dal moc stát se Božími dětmi.“ (J 1,12) Pak také platí: „Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?“ (Ř 8,31)

 +Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

Byzatský katolický patriarchát vydal k Vánocům následující Vánoční výzvu křesťanům jak se mají chovat, aby zabránili plánované eutanázii lidstva OSN a EU globálními pakty o uprchlících a migrantech:

Vánoční výzva křesťanům a lidem dobré vůle, nejen v ČR

1. část – Plánovaná eutanázie lidstva
2. část – Vina Vatikánu na eutanázii lidstva
3. část – Východisko

 1. část: Plánovaná eutanázie lidstva

Co jsou Globální pakty o uprchlících a migrantech

Před Vánocemi svolala OSN do Marrakéše představitele členských států k uzavření tzv. Globálního kompaktu o migraci. Za týden byli znovu svoláni do New Yorku, kde 17. 12. schvalovali  Globální pakt o uprchlících a 19. 12. Globální pakt o migraci.

Co k tomu pověděl odborník (Š.Harabin, SR): Globální pakt o uprchlících je právní dvojče Globálního paktu o migraci. Zavádí stejný právní režim. Jedná se o hromadné přesídlování a řízení přesídlování osob do Evropy, ať už se jedná o uprchlíka či migranta. Kritika přesídlování uprchlíků a migrantů se bude kriminalizovat a trestat. Dokonce osoby, které projeví strach z uprchlíků (migrantů), budou kriminalizovány a trestány. 

Dle bodu č. 19 bude OSN stupňovat závazky k většímu a většímu množství migrantů. Přijetí paktu o uprchlících je zrada českého národa! USA a Maďarsko odmítli!!  Je nutné odvolat tento zrádný souhlas k národní sebevraždě, podepsaný v New Yorku!

Co je Istanbulská úmluva

Jde o další prostředek likvidace lidstva prosazováním genderové ideologie. Dítě už nebude smět vědět, jestli je chlapeček nebo holčička, protože prý má právo si zvolit „sociální“ pohlaví. Tato démonská ideologie bude dětem vtloukat do hlavy transgenderní nesmysly, které pak mají takzvané právo realizovat a rodiče je nesmí před těmito zvrhlostmi chránit, protože by se prý provinili proti „největšímu zájmu“ dítěte. Následně budou podle gender programů děti nutit brát hormonální léky a pak je psychologicky zmanipulují k přeoperování a učiní z nich fyzické i duševní mrzáky. Toto je hrozivá perspektiva! Čelní ukrajinský politik o Istanbulské úmluvě a gender ideologii vyhlásil, že jde o formu neomarxismu a cestu do propasti!

Pokrytecká formulace o „ochraně žen před tyranií“ či o „domácím násilí“ skrývá zavádění tzv. preventivního kradení dětí milujícím rodičům. Ukradené děti mají být dávány homosexuálním pseudomanželům či pedofilům. Ubohé děti! Toto vše chystá novodobý Herodes, kterým je dnes OSN, EU a RE.

Programem celé genderové ideologie jsou zločiny proti lidskosti a lidstvu s cílem jeho redukce (autogenocidy).

Co je NWO

NWO spojuje ideologii marxismu a fašismu v programovaný satanismus. Za touto ideologií smrti jsou démonské síly, které narušují psychiku i lidskou přirozenost a zavádějí antizákonodárství. Člověk se stává médiem démonských sil. Ničí sebe i druhé a to je obraz pekla. Spravedlivé principy byly vyměněny za privilegování zločinnosti a podvodu. Veřejné instance už negarantují serióznost. Např. obrátí-li se mnohodětná rodina na sociální služby s žádostí o podporu, místo pomoci jim budou nenávratně ukradeny děti. Systém podvodu a zločinnosti proniká všechny sféry veřejného života.

Podvodům ve velkém slouží nadnárodní organizace jako OSN, RE a EU. Příkladem je tzv. sexuální výchova, která zločinně demoralizuje děti a mládež. Povinné očkování dětí má často za následek narušení imunitního systému a neplodnost. V paktu o uprchlících a o migrantech není pojem uprchlík definován a ve skutečnosti jeden i druhý pakt prosazuje islamizaci. Stejně tak Lisabonská smlouva byla schválena podvodem, když neuznali svou prohru v referendu v Irsku a prosadili druhé referendum. Podvodný princip se uplatňuje i při hlasování o nových zákonech a různých úpravách v legislativě, kdy poslanci mnohdy ani neví, co schvalují. Vše je záměrně skryto pod množstvím nesrozumitelného textu s četnými odvolávkami. Dokonce v jednom dni je v parlamentu schvalováno i deset zákonů. To jsou legislativní zločiny! Navíc pod pozitivními pojmy je uzákoňován pravý opak toho, co pak zákon v praxi zavádí. Je to, jako by na láhev s jedem dali nápis „minerální voda“. Ani právník není schopen v zamlženém textu rozšifrovat, co se za zákonem skrývá. Příkladem je pojem tzv. „domácí násilí“. Jde o vrchol podvodu a lži. Zákon neřeší násilí v rodině, ale naopak, na jeho základě je pácháno nejkrutější násilí proti rodinám, když jsou milujícím rodičům kradeny děti – takzvaně preventivně. Uzákonit takový zločin a absurdum a ještě v tak masovém měřítku nemá v historii obdoby.  

Na principech tohoto podvodnického systému i Česko podepsalo Istanbulskou úmluvu, a už je tlačeno k její urychlené ratifikaci, tedy k národní sebevraždě!

V rámci spravedlnosti a záchrany národů je kromě pokání ještě třeba udělat:

1) Musí být zrušena Lisabonská smlouva i všechny sebevražedné zákony, konvence, rezoluce, rekomendace a pakty OSN, EU, RE.

2) Zločinecká ideologie NWO musí být odsouzena. Je největším nepřítelem lidstva.

3) Zločinci proti lidskosti a zločinecké struktury musí být odsouzeny, dokud je ještě čas!

Toto jsou konkrétní kroky k záchraně lidstva!

S vírou se o těchto Vánocích obraťme k našemu Spasiteli, aby nás zachránil před peklem časným i věčným! 

2. část: Vina Vatikánu na eutanazii lidstva 

Jaký je pohled na islamizaci křesťanských území a na genderovou ideologii z pozice zdravého rozumu, a jaký z pozice Vatikánu? 

Zdravý rozum vidí, že kam islám přišel, tam křesťanství skončilo. Tento tvrdý teror dokazuje i 349 výroků v Koránu, a počet z dalších jejich náboženských spisů – Hadís a Síry ani neuvádíme. Největší lží je mluvit o mírovém islámu. V evropských zemích na vlastní oči vidíme ovoce islamizační migrační vlny: rabování, znásilňování, loupeže, vraždy. Kdo to nevidí, je především současný apostatický Vatikán s pseudopapežem Františkem, který jako heretik par excellence nezákonně okupuje papežský úřad! Propaguje muslimy do každé farnosti! Je hlavním vítačem, který jim doširoka otvírá dveře, ale pak z domu sv. Marty hřímá: „Pohané budou šlapat po svatém městě a přijde jeho zkáza.“ Tuto zkázu ale nejvíce realizuje současný Vatikán, která odpadl od základů Kristova učení, notoricky odmítá pokání a vede lidi širokou cestou aggiornamenta do pekla.

Postoj Vatikánu k genderu  

František veřejně líbá nohy transsexuálům, napomíná rodiče, nejen v Irsku, aby nebránili svým dětem zmanipulovaným školními programy k sodomismu či k přeoperovávání svého pohlaví.

Co se týče homosexuální sítě na nejvyšších místech v církvi, František ji kryje a nechává dále progresovat. Staví se však proti arcibiskupovi Viganovi, který vyzval k pokání a k obrodě církve. Na synodě o mládeži nebylo mládeži řečeno to nejpodstatnější, nebyli vyzváni k metanoi (pokání) ani k přijetí Krista a Jeho přikázání. Celá synoda směřovala k legalizaci LGBT v církvi. Každý křesťan ví, že v Bibli je za hříchy homosexualismu jako výstražné znamení trest ohně z nebe na homosexuální Sodomu (viz 2Pt 2,6, Jud 7).

Postoj Vatikánu k uprchlíkům

Co se týče uprchlíků, Vatikán schválil Marrakéš a poslal tam svého představitele, státního sekretáře kard. Parolina. I v New Yorku 17.-19. 12. podpořil tuto sebevraždu, především křesťanské Evropy. Právě v čase podepsání Marrakéše byly dvěma turistkám z Evropy 60km od Marrakéše uřezány hlavy.

Kde pro Evropu nastal zlom, který zahájil sebevražedný proces? Historickým zlomem byla Lisabonská smlouva. Ta de facto zrušila spravedlivé zákonodárství, na němž byla postavena kulturní Evropa. Frází o „diskriminaci na základě tzv. sexuální orientace“ nastalo zákonné prosazování homosexualismu! Ve skutečnosti jde o masovou diskriminaci obyvatel a privilegování sexuálních deviantů s cílem rozšíření této morální infekce k sebezničení národů v rámci redukce lidstva.

Lisabonské smlouvě předcházel rafinovaný nátlak téměř na všechny, především východní evropské státy, ke vstupu do EU. Jakou metodou? Aby každý národ sám dobrovolně o to usiloval. Prý pokud tam nevstoupí, tak se takový národ stane žebrákem po ekonomické stránce, bude izolovaný a uteče mu šance skvělé budoucnosti.

Jak reagovala církevna vstup zemí do EU? 

Papež Jan Pavel II. vyzval Polsko, aby neváhalo, protože prý křesťanstvím prokvasí celou Evropu. Letos byl ve Varšavě už 18. gay pride. Polsko tedy nikoho neprokvasilo, ale samo je víc a víc prokvašováno sodomií. V Česku kardinál Vlk vydal propagační letáčky do každého chrámu, aby kněží masírovali lidi pro vstup do EU. V masmédiích byl článek: „Klerikálové odstartovali vstup do EU“.  Na Slovensku kardinál Korec po vzoru polského papeže rovněž povzbuzoval Slováky a sám Jan Pavel II. při návštěvě Slovenska vyzval, aby Slovensko vstoupilo do Evropské unie. Pokání za toto verbování Vatikán nikdy nekonal! Ani se neomluvil, že dostal národy do systému, kde jsou nastoleny sebevražedné mechanismy k jejich likvidaci, a to jak formou islamizace, tak i genderové demoralizace s kradením dětí.

(V té době ovšem nikdo netušil, jak se změní EU. Vstup do ní byl symbolem návratu komunistických zemí mezi západní demokracie. - pozn. redakce Fragmentů)

Jsou ještě hlubší kořeny viny na současném stavu ze strany církve? Ano, je to především II. vatikánský koncil, který svým heslem aggiornamento – přizpůsobení se světu připravil cestu k vlastní sebevraždě. Proto po II. Vatikánu byly vybírány na klíčová místa v církvi jen takové osoby, které byly otevřeny duchu světa. Toto přiznal bývalý prefekt Kongregace pro nauku víry, kard. Ratzinger. (Nejvzdělanější a nejinteligentnější papež minulého století - pozn. redakce Fragmentů). Koncil deklarací Nostra aetate vytvořil duchovní a ideologickou základnu pro současnou islamizaci i gender amoralizaci s kradením dětí. Proč? Protože začal preferovat ducha pohanství, který všechno toto s sebou přináší. František v Amoris laetitia i každodenní propagací islamizace důsledně vtěluje ducha aggiornamenta II. Vatikána!

Církev odhodila Boží zákony, proto se už na křesťanských územích stírá hranice mezi dobrem a zlem, mezi pravdou a lží. Legislativa uzákoňuje antizákony a amorálnost, trestá nevinné lidi, včetně dětí.

II. Vatikán zahájil proces likvidace Božích zákonů. Jak?

Neodsoudil velké hereze, a tím je de facto schválil. Po koncilu explodovaly ve všech seminářích. Hereze popřely nejzákladnější pravdy víry, Božství Kristovo, Jeho reálné vzkříšení, Jeho spasitelnou smrt na kříži a vůbec inspiraci Písma. Tím automaticky připravily půdu k odstranění morálních hodnot i Božích zákonů a otevřely dveře amorální sodomii!

Tím, že samotnou církví byla shozena autorita Božích zákonů, ve světské legislativě se otevřely dveře antizákonům, které začaly být legalizovány pod pozitivními pojmy. Jde o legalizaci zločinů. Začala se uzákoňovat tzv. genderová ideologie a prosazovat postupná okupace Evropy skrze imigrační džihád!

Dokud církev hájila Boží zákony, měla Božího Ducha, byla požehnáním pro národy a vedla duše ke spasení. Přirozená spravedlnost a Dekalog byl základ pro světské zákonodárství. II. Vatikán udělal sebevražedný zlom v církvi. Pod pozitivními pojmy „úcty“ k pohanskému modlářství opustil Boží zákony. Ducha svatého v církvi postupně nahradil duch propagující neopohanství a s ním i amorálnost. Toto aggiornamento v církvi se odrazilo na světské legislativě katastrofálním způsobem. Legislativa ztratila svůj základ v přirozené spravedlnosti a přijala opačný základ – nespravedlnost. Je vnucováno antizákonodárství preferující zločinnou amorálnost. Jejím důsledkem je likvidace rodiny jako základní buňky společnosti a zločiny kradení dětí. Církev opuštěním Božích zákonů stáhla prokletí na sebe i na křesťanské národy. Zákony jsou podkladem pro vytvoření duchovní atmosféry a pravidel v mezilidských vztazích. Antizákony postupně vytvářejí duchovní atmosféru lži a smrti a vedou k sebelikvidaci společnosti. Toho jsme dnes už svědky přijetím gender zákonodárství a globálních paktů. Všechno směřuje co nejrychlejším tempem nejen k likvidaci národa, ale i duše každého jednotlivce.

Bude Vatikán konat hluboké pokání, anebo dál požene národy do časné a věčné záhuby?

3. část: Jaké je východisko z naprogramované eutanázie lidstva? 

Představitel Maďarska řekl: „Buď bude Evropa křesťanská, anebo úplně zanikne.“ Má-li být křesťanská, musíme se vrátit ke zdravým kořenům. Legislativa musí být očištěna od „genderu“ a jiných globalizačních antizákonů a musí být obnoveno zákonodárství na bázi spravedlivých přirozených zákonů a Dekalogu. To musí být základ pro zahájení procesu všestranné obnovy společnosti. Společnost se dostala do stádia vnitřního rozkladu, proto zlom nenastane bez radikální změny v legislativě. Pravda se musí nazvat pravdou. Zákony se nevztahují jen na sféru neosobní politiky; dnes zasahují podstatu osobnosti člověka. Mění morálku, mění svědomí, mění myšlení, mění životní styl. Likvidují podmínky pro morální život a vytvářejí podmínky pro cestu sebezničení. Zneužitá legislativa prosazuje plánovanou sebevraždu jedinců i národů! Tento program duchovní i fyzické sebevraždy je vlastně hlubokým kódem tzv. dědičného hříchu v nás. Ložisko lži a zla, které je v nás, je do určité míry blokováno morálními principy a svědomím. Když se ale systematickou lží otupí svědomí a odstraní morální principy, člověk se stane otrokem ničivých závislostí a zvráceností a místo spravedlnosti nastoupí princip egoismu, cynismu, takže nakonec ničí sám sebe i druhé.

V tomto duchovním boji mezi pravdou a lží hraje klíčovou roli vertikála – vztah k Bohu. Aby v sobě člověk mohl blokovat vtělenou infekci zla, za níž stojí duch lži a smrti, potřebuje duchovní náboj, duchovní sílu, kterou čerpá z vertikály, tedy z osobního vztahu k Bohu! Přirozené morální zákony, které jsou vložené do nás a jsou integrovány Božími zákony, vnášejí harmonii jedinci i celé společnosti.

Na II. vatikánském koncilu došlo k tragickému zlomu. Církev, která byla garantem pravdy a morálních principů, opustila takzvaným aggiornamentem svůj vlastní základ. Tolerováním herezí na koncilu a pak jejich intenzivním prosazováním po koncilu, nastal rapidní proces duchovní rakoviny uvnitř církve. V této postkoncilní etapě byl vyřazen záchranný proces, který se nazývá pokání! Místo toho byl rozpoután opačný proces – proces prosazování herezí, tedy lží, pod pozitivními pojmy. Výklad Písma svatého nebyl už v Duchu Božím, v Duchu pravdy, ale v duchu lži. Armáda tzv. teologů vnesla duchovní otravu do všech církevních struktur. Pokoncilní program aggiornamenta otevřel dveře masové propagaci a šíření sodomie. Vatikán v současné době prosazuje islamizaci a genderovou ideologii. To se projevilo i na biskupské synodě 2018.

Co mají dělat ubozí věřící, kteří jsou pod tímto mrakem temnoty současného Vatikánu? Každý ať činí pokání a vnitřně se oddělí od prokletí, které vnáší odpadlý Vatikán na katolické národy. Každý ať sám hledá upřímně Boží tvář a žije tak, aby byl připraven na smrt, Boží soud a věčnost. Ať si zařadí do svého životního programu konkrétně vymezený čas na modlitbu, na rozhovor s Bohem i na četbu evangelia.

Ti, kteří jsou vykonavateli plánu redukce lidstva, slouží satanu. Obětují mu ukradené děti, když je morálně a psychicky zabíjejí. Je třeba na tyto masové vrahy lidstva ukázat a postavit se proti nim! Především je však třeba se postavit proti duchu, který je za nimi a kterému slouží! Snad se někteří z nich obrátí.

Rovněž musí nastat radikální změna ve vedení církve. Místo ducha aggiornamenta smrti musí být dán prostor Duchu pravdy a života.

Už půl století jsou celé generace kněží a biskupů otravovány duchovním jedem. Už jedině sám Bůh musí zasáhnout svou všemohoucností. Tak tomu bylo vždy v historii Božího lidu, když národ konal pokání (2Par 20).

Období, ve kterém se církev a současné lidstvo nachází, vyjadřuje Apokalypsa: „Šelma vedla válku proti svatým a nad nimi zvítězila. Dostala moc nad každým kmenem, národem, jazykem i rasou. Budou před ní klekat všichni obyvatele země, jejichž jména nejsou zapsána v knize života“ (Zj 13,7). Jiná „šelma, která měla dva rohy jako beránek... Nutí všechny malé i velké, bohaté i chudé, svobodné i otroky, aby měli na pravé ruce nebo na čele cejch, aby nemohli kupovat ani prodávat, kdo není označen jménem té šelmy, nebo číslicí jejího jména... to číslo je 666“.

Podle Apokalypsy se takové období jeví jako tragické: „Kdo má jít do zajetí, půjde do zajetí, kdo má zemřít mečem, musí mečem zemřít, a teď musí Boží lid osvědčit trpělivost a víru.“ (v. 10)

Opravdový křesťan však ví, že tento život je jen krátkým obdobím a že dřív či později končí smrtí. Po smrti však následuje život věčný! Ježíš je i v utrpení s námi a dává nám sílu.

Nakonec ďábel, falešný prorok a šelma i ti, kteří přijali její cejch, budou hozeni do ohnivého jezera a Ježíš se ujme plně vlády. Zatím vládne v duších, které se Mu dobrovolně odevzdávají, je však mnoho těch, kteří jsou pod vládou ducha antikrista a šelmy a vzpírají se Bohu a Jeho řádu. Kdy nastane druhý příchod, to neví nikdo (Sk 1,7). Pravá moudrost je ale v tom, abychom byli připraveni na Kristův příchod každý den, neboť pro každého z nás to bude v hodině naší smrti a pak bude následovat věčnost. Je třeba začít každý sám od sebe (viz http://vkpatriarhat.org/cz/?p=40394 a http://vkpatriarhat.org/cz/?p=40486).

Ježíš přišel a o Vánocích si připomínáme Jeho příchod. Skrze obrácení a pokání změňme svůj životní styl. Ať v našem srdci místo hříchu a ega vládne On! Jedině On dává pravé štěstí a pokoj, který svět dát nemůže – a to už i tady, na zemi. Po smrti pak i tobě připravil místo v nebeské slávě. Neztrať ho! Bojuj!

+ Eliáš, Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr a + Timotej OSBM, Biskupové sekretáři

Číst 8208 krát
Ohodnotit tuto položku
(0 hlasů)
Zveřejněno v CÍRKEV

Související položky (podle značky)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 42 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %