hhh

Senátem zněl sborově Otčenáš

Ivana Haslingerová

V předvánočním čase, v době adventní byla otevřena v Senátu Parlamentu České republiky 29. listopadu 2011 mimořádná výstava "Česká Bible v průběhu staletí - příběh jeruzalémského překladu".

Výstavu o nejčtenější a nejrozšířenější knize světa,  Bibli svaté, osobně zahájil pražský arcibiskup Mons. Dominik Duka OP, metropolita pražský a primas český. Záštitu nad výstavou poskytl první místopředseda Senátu MUDr. Přemysl Sobotka a místopředsedkyně Senátu PaedDr. Alena Gajdůšková. Pořádá ji senátor Jaromír Jermář, předseda „Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice“ v součinnosti s ředitelkou projektu Alenou M. Kubíčkovou ze „Společností přátel České Bible, o. s.“ Slavnostní ráz vernisáži dodaly písně Antonína Dvořáka, Gioacchina Rossiniho, Johanna Sebastiana Bacha a Wolfganga Amadea Mozarta s duchovní hudební tématikou v přednesu sopranistky Marcely Kubartové a tenora Václava Cikánka za klavírního doprovodu Stanislava Gallina.

I když je bonusem výstavy Jeruzalémská bible (obr. vpravo), výstava mapuje cestu České bible v průběhu všech staletí. Takže na výstavě uvidí návštěvníci například i vzácný rukopis Strahovského evangeliáře z ranného středověku datovaného kolem roku 860 (obr. vlevo), jehož umělecké faksimile vyjde v limitovaném nákladu 199 kusů dle příslibu Tomáše Žilinčáře v příštím roce. Originál je uložen v královské knihovně premonstrátů na Strahově.

Panelová část výstavy informuje o Cyrilometodějské misi  a podává přehled o českých  překladech Bible svaté od 9 století až po současnost.

I přesto, že jsou na výstavě k vidění historicky nesmírně cenné staré výtisky Biblí, jejím zlatým hřebem je vydání Jeruzalémské bible v exkluzivním provedení v limitovaném nákladu 600 výtisků, které obsahuje plné znění Starého a Nového zákona nově přeložených z originálu a je provázena 259 věrnými reprodukcemi iluminací. Průběh a klíčové momenty jejího překladu přiblížili ve svém vystoupení PhDr. Dagmar a prof. Dr. František X. Halasovi, kteří zahájili tajně práci na českém překladu Jeruzalémské Bible již v roce 1980. V polistopadové době opublikovali její pracovní vydání v 17 svazcích. Kompletní jednosvazková Jeruzalémská bible v českém jazyce vážící 16 kg vyšla v listopadu roku 2009.

 

 

 

 

 

Protože tato kniha je pro svou nádheru a nákladnost pro běžnou veřejnost prakticky nedostupná díky své ceně 76 000 Kč, je skvělým počinem majitele a ředitele vydavatelství Euromedia Group, k.s., Andrease Kaulfusse (obr. vlevo),  že její přesné  a doslovné znění vydal v sice také krásném provedení, leč až na zlacenou ořízku bez množství zlata a ruční práce a může si ho proto jako dar již pořídit každý zájemce. Navíc je tato kniha provázena 1o5 neskutečnými ilustracemi biblických výjevů od Salvátora Dalího. Vazba je v pravé kůži zdobená pozlaceným odlitkem podpisu Dalího zdobeného briliantem a jedinečnou kombinací tří dalších drahých kamenů. Vyjádření tohoto génia k danému biblickému textu podtrhuje jeho sílu tak, že na člověka působí mnohem intenzivněji než samotný text doprovázený původními starodávnými byť zlatými obrázky. Ty dýchnou staletími, ale obrazy Dalího strhnou duchem, ty prostě člověka osloví svou dynamikou a působivostí natolik, že ho vtrhnou do atmosféry děje, který čte, a podtrhnou jeho obsah. Bohužel kniha vyšla jen ve 444 tiscích a je v současné době v knihkupectvích rozebrána. Musíme věřit, že na příští vánoce se opět na pultech objeví. Pan ředitel Kaulfuss uvedl, že je ještě možnost si tento unikát objednat na webových stránkách www.bibledali.cz.

Text Jeruzalémské Bible i Bible Dalího  je špičkové dílo katolické biblistiky druhé poloviny 20. století a je jedním z nejuznávanějších moderních překladů. Jejich předloha, Jeruzalémská Bible, vyšla z práce francouzských biblistů a teologů dominikánského řádu, kteří kvůli studiu Písma Svatého založili v Jeruzalémě před sto dvaceti lety Biblickou školu studia a výzkumu biblických textů, v níž se po desítky let převážně francouzští badatelé věnovali studiu a výzkumu na poli biblické filologie, historie a archeologie. Na základě zevrubné a velmi přesné exegetické práce vznikl pak z původních jazyků nejprve francouzský překlad La Bible de Jérusalem (JB), 1. vydání 1954, definitivní 1973, jenž se stal základem pro další edice v hlavních evropských jazycích. Hlavní zásadou jeho tvůrců je nevnášet do biblického překladu literární kvality, které nejsou vlastní originálu. Druhou předností vloženou do tohoto díla jsou úvody k jednotlivým biblickým knihám a pomocný poznámkový aparát, které každému čtenáři dodávají nejdůležitější poznatky interpretační, aniž by ho zbytečně zatěžovaly svým rozsahem.

Poradce 1. místopředsedy Senátu Petr Kostka (vlevo) přednesl zdravici Přemysla Sobotky, který se omluvil. Po jeho levici naslouchají: Alena M. Kubíčková, MUDr. Pavel Lebeda, moderátor večera a Dominik Duka

Česká verze Jeruzalémské bible vzniká metodou srovnávacího překladu z francouzštiny (originální znění JB) a původních biblických jazyků (pro přesné rozpoznání předlohy). Její autoři vzali v potaz i bohatou tradici českých biblických překladů 20. století, které se staly inspirací cennou zejména po terminologické stránce. Žádný ale nebyl měřítkem či dokonce svazujícím břemenem v otázce jazykového stylu. I pro tvůrce české JB je totiž nejdůležitější, aby výsledek jejich práce byl věrný biblickému originálu s co nejpatrnějším uchováním jeho stylu i literární formy.

„Jeruzalémská Bible je ovocem české biblistiky. Děkuji Senátu za zodpovědnost a ochotu podílet se na oslavách vydání této Bible. Tato nová česká bible je fenomén. Má velký význam pro slovanské národy a pro jejich kulturu a literaturu. Jsme totiž první slovanský národ, který tento klenot vydal pro euroatlantickou civilizaci. Setkala se v ní tradice české a židovské biblistiky. Zájem o ni a její prakticky okamžité rozprodání ukázal, že Písmo svaté, které tvoří nejen literární, ale obecně kulturní prazáklad křesťanské civilizace, má  místo i v našem národě,“ uvedl pan arcibiskup Dominik Duka.

 

 

Jeruzalémská bible obsahuje 47 knih Starého a 27 Nového zákona včetně deuterokanonických knih. Proto její překlad je považován za unikátní klenot překladatelského a knižního umění. Jde o jeden z nejrozšířenějších katolických překladů ve světovém měřítku. Není náhodou, že český překlad inicioval a po celou dobu práce koordinoval Dominik Duka, který studoval biblickou archeologii. Hlavními překladateli byli jeho známí překladatelé z Hradce Králové, manželé Halasovi.

„V osmdesátých letech, kdy vznikl nápad přeložit Jeruzalémskou Bibli z francouzštiny do češtiny, ji česká veřejnost mimořádně potřebovala. Byla proto tajně překládána katolickými věřícími. Překlad Bible ale není jako překlad běžné knihy. Byl obrovský problém, jak dosáhnout toho, aby byl stejně přesný jako původní Jeruzalémská Bible. Jak přesně v češtině vyjádřit hebrejské výrazy. Jak chápají kněží smysl bible.  Museli jsme dokázat rozlišit, co je výrazem interpretace biblického textu a co je slovo. Nakonec se podařilo předložit zkorigovanou část k recenzi. Originální texty jsme navíc museli do republiky pašovat. Nakonec jsme ale vše zvládli v duchu toho, co jsme si předsevzali – aby Bible vyjadřovala krásu, přesnost i tradici,“ uvedli prof. Dr. František X. Halas s chotí

 

Pan senátor Ing. Stanislav Juránek uvedl, že ho Bible provázela doslova od začátku života. První rodinnou Bibli dostal jako nejstarší syn od otce při křtu svatém. Svou první vlastní Bibli si přinesl z vojny. V 70. létech byl svědkem, jak na vojně byla pálena na nádvoří kasáren v Karlových Varech bible, kterou našli vojáci u jeho kolegy. Šel si proto vypůjčit Bibli na kolonádu od pana faráře a při odchodu z vojny ji od něj dostal. „Mám tři syny a každému z nich jsem koupil Jeruzalémskou bibli, aby ji mohli jako mně otec i oni předávat svým následovníkům.“

Když člověk slyší o rouhačském chování vojenských komunistických bossů, nechce se mu ani věřit, kde vzal režim tu drzost učit nás ve škole, že jezuité se chovali neuctivě k českým knihám a pálili je na hranicích, když soudruzi dělali totéž. Bůh je za to potrestal. Jejich režim zanikl, křesťansví žije věčně. Jeho Jasnost Hans Adam II. z Lichtenštejna mi sdělil na nedávné audienci, že zánik komunismu byl neodvratný proto, že každý národ bez víry zanikne. Dodávám, naštěstí.

Senátor MUDr. Pavel Lebeda zavzpomínal, že patří ke generaci, která v obecné škole měla katechismus na vysvědčení. A těchto několik let, že mu stačilo, aby prostřednictvím pana katechetydospěl k základům náboženství a biblickým příběhům. Po hodině katechismu si doma v Bibli příběhy pročetl a za doprovodu krásných ilustrací  Gustava Dorého se mu vše umocnilo do současné doby.

„Bible svatá byla mým kodexem. Formovala mne stejně jako další spolužáky a celé národy. Pro nás Čechy mají její staré překlady další význam. V minulosti byly jediným, co udržovalo a rozšiřovalo český jazyk, jeho psanou podobu. Bible byla první a pro mnohé jedinou knihou na venkově.“

Pan senátor Lebeda připomněl dále důležitou věc, že totiž Bible Kralická je pro Čechy mimořádně důležitá a výjimečná především tím, že nebyla přeložena na základech tehdy užívaného latinského překladu, ale přímo z řeckých a aramejských originálů. Jazyk Bible Kralické  byl v obrozeneckých dobách dlouho vzorem spisovné čestiny. I texty nenáboženského  charakteru na ní byly založeny. Čeština tak pronikala do všech vrstev obyvatelstva. „Ponechme ale teorie a nechme doznít důstojné staré tisky a obdivujme moderní pochopení příběhů v nich ukryté. Věřím, že součaný národ nalezne v sobě dostatek čistoty, aby na ně navázal,“ ukončil pan senátorsvůj příspěvek a byl za tuto větu odměněn svými kolegy potleskem. Vpravo tleská senátor Miloš Vystrčil.

 

 Ředitelka projektu Alena M. Kubíčková ze Společnosti přátel České Bible o.s. přednesla nejdříve působivý začátek písma svatého „Na počátku bylo slovo…“ Chtěla tím ilustrovat působení Božíhoslova na člověka. „I přesto, že Jeruzalémská bible je nejvýznamnější českou biblí u nás díky svému překladu, musím připomenout i Bibli pražskou, Bibli Zlatou, Bibli Svatováclavskou, Bibli Českou a další překrásné české bible, které vznikaly bez digitalizace, jsou ručně malované a po staletí  sloužily a nadále slouží ve veřejnosti  k šíření poselství Písma svatého,“ uvedla paní Kubíčková. Poté přečetla všem přítomným Desatero Božích přikázání a darovala ho zasklené pánům senátorům, druhý tisk poslala pánům poslancům.

 

 

 

 

 

Paní místopředsedkně Senátu Alena Gajdůšková po tomto expresivním vystoupení paní Kubíčkové poděkovala: „Velmi, opravdu velmi děkuji paní Kubíčkové. Hluboce jí děkuji, že umožnila takto krásné setkání a uspořádala projekt, který bude mít určitě velký význam pro kulturu nás všech.“

 

Výstava je instalována v Předsálí Jednacího sálu, takže se se vzácnými tisky  Biblí svatých naši politici budou seznamovat při každém příchodu do jednacího sálu. I ti nejateističtější z nich se budou nuceni v předvánočním čase zamyslet nad tím, jak si jejich předkové vážili této knihy. S jakou nesmírnou láskou a úctou tuto knihu u nás po generace vydávali a předávali ji jako odkaz svým následovníkům.  A  nejzavilejší multikulturalisté si budou nuceni připomenout své kořeny a společný duchovní křesťansko-židovský základ. (Veřejnosti bude výstava volně přístupná 5. prosince 2011 od 14.00 do 15.00 hodin)

 

 

Na závěr vernisáže se neslo Senátem impresivní Alelujá Marcely Kubartové a přítomní se pomodlili Otčenáš.

 

 

Pro ilustraci uvádím příklady odlišností v překladu Jeruzálémské a ekumenické Bible doprovázené ilustracemi Dalího:

Gen. 1.1.

Jeruzalémská bible: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná, tma halila propast, Boží vítr vířil nad vodami. Bůh řekl: „Budiž světlo,“ a bylo světlo. Bůh viděl, že světlo je dobré, a Bůh oddělil světlo od tmy. Bůh nazval světlo „den“ a tmu „noc“. Byl večer a bylo jitro: první den.

srv. Český ekumenický překlad: Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. Země byla pustá a prázdná a nad propastnou tůní byla tma. Ale nad vodami vznášel se duch Boží. I řekl Bůh: „Buď světlo!“ A bylo světlo. Viděl, že světlo je dobré, a oddělil světlo od tmy. Světlo nazval Bůh dnem a tmu nazval nocí. Byl večer a bylo jitro, den první.

Lk 2,8–2,12:

 

Jeruzalémská bible: V té krajině byli pastýři, žili venku v polích a za nočních hlídek střežili svá stáda. Anděl Páně stanul vedle nich a rozzářila se kolem nich sláva Páně; a jich se zmocnila veliká bázeň. Ale anděl jim řekl: „Nebojte se, neboť hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude radostí všeho lidu; dnes se vám v Davidově městě narodil Spasitel, je to Kristus Pán. A toto vám bude znamením: najdete novorozeně zabalené do plenek a ležící v jeslích.“

srv. český ekumenický překlad: A v té krajině byli pastýři pod širým nebem a v noci se střídali v hlídkách u svého stáda. Náhle při nich stál anděl Páně a sláva Páně se rozzářila kolem nich. Zmocnila se jich veliká bázeň. Anděl řekl: „Nebojte se, hle, zvěstuji vám velikou radost, která bude pro všechen lid. Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově. Toto vám bude znamením: Naleznete děťátko v plenkách, položené do jeslí.“

 

1Kor 13,1-13,3:

Jeruzalémská bible: I kdybych mluvil jazyky lidskými a andělskými, nemám-li lásku, nejsem než zvonící kov nebo dunící cimbál. I kdybych měl dar proroctví a poznal všechna tajemství i veškeré vědění, i kdybych měl plnost víry, takže bych hory přenášel, nemám-li lásku, nejsem nic. I kdybych rozdal veškeré své jmění v almužnách, i kdybych vydal své tělo plamenům, nemám-li lásku, k ničemu mi to není.

srv. Český ekumenický překlad: Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl, jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. Kdybych měl dar proroctví, rozuměl všem tajemstvím a obsáhl všecko poznání, ano, kdybych měl tak velikou víru, že bych hory přenášel, ale lásku bych neměl, nic nejsem. A kdybych rozdal všecko, co mám, ano kdybych vydal sám sebe k upálení, ale lásku bych neměl, nic mi to neprospěje.