hhh

 

JUDr.Klára Slámová proti slovenské legislativě umožňující svévolné vyhlazování zvířat

Ochrana zvířat je podle Slámové zabezpečována předpisy EU a nehumánní slovenské zákony v ní nemají místo!

 

Ivana Haslingerová

IMG_1004.JPGKS Zvolen, velikost: 61.52 KB, obrázek se otevře v novém okněBlýská se odsouzencům na smrt ve slovenských rasovnách na lepší časy? Možná ano. Známá a velmi úspěšná česká advokátka JUDr. Klára Slámová, si nejen se zděšením přečetla materiály týkající se slovenských karanténních stanic lidmi běžně přezdívanými psí koncentráky a bezcitného přístupu jejich pracovníků ke zvířatům čekajících v nich v nelidských podmínkách do týdne na smrt. Jako brilantní advokátka se seznámila s předpisy Slovenské republiky týkajícími se "ochrany" zvířat. Slovo "ochrana" je v uvozovkách záměrně, neboť slovenské předpisy ochranu zvířatům neposkytují. Naopak na ně poštvou antoušky (viz článek Na Slovensku vládne středověk! Vláda zaměstnáva antoušky jako ve středověku!). Konkrétně - zákon č. 123/2008 Z.z. - "o ochrane spoločenských zvierat a o karanténních staniciach" v § 9 upravuje činnost karanténních stanic - kdy dle tohoto zákona veterinář může takřka kdykoliv a svévolně rozhodnout o utracení zvířete, k čemuž má  "oprávnění" ve smyslu zákona č. 39/2007 Z.z. - "o veterinárnej starostlivosti". V ustanovení § 22, odst. 4, písm. f) se uvádí, že "Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť." Jako občanka Evropské unie a sousední země (České republiky), podala advokátka JUDr. Klára Slámová důrazný protest proti legislativě, která umožňuje takřka svévolné vyhlazování živých tvorů, jejichž ochrana je zabezpečována nejen předpisy EU, ale vychází i z podstaty bytí člověka na zemi a morálních pravidel, která v sobě většina z nás nosí, resp. měla by nosit. Uveřejňujeme její dopis poslankyni NR SR PhDr. Tatianě Rosové (Národná rada Slovenskej republiky, Náměstie A. Dubčeka 1, 812 80 Bratislava 1), v němž ji vyzývá k iniciaci změny tohoto zákona připomínajícího zákony některých asijských států a ne evropského státu 21. století:

Výzva k iniciaci změny zákona

 

Věc: Karanténní stanice na Slovensku ve smyslu zákona č. 123/2008 Z.z. a problematika utrácení zvířat na Slovensku

Protest proti stávající slovenské legislativě umožňující usmrcování tzv. nechtěných" zvířat

 

Vážená paní poslankyně, Vážená paní doktorko,

obracím se na Vás jako na osobu, která veřejně deklarovala, že bude iniciovat změny v legislativě týkající se ochrany zvířat - ve vztahu k nynější možnosti usmrcování tzv. "nechtěných" zvířat v karanténních stanicích na Slovensku. Se zděšením jsem si přečetla materiály týkající se Vašich karanténních stanic a přístupu jejich pracovníků ke zvířatům, včetně odborných pracovníků (veterinárních lékařů), kteří provádějí usmrcování zvířat dle možnosti dané Vaší legislativou. Dále jsem se seznámila s předpisy Slovenské republiky týkajícími se "ochrany" zvířat. Slovo ochrana jsem dala záměrně do uvozovek, neboť Vaše předpisy relevantní ochranu zvířatům neposkytují. Konkrétně - zákon č. 123/2008 Z.z. - "o ochrane spoločenských zvierat a o karanténních staniciach" v § 9 upravuje činnost karanténních stanic - kdy dle tohoto zákona veterinář může takřka kdykoliv a svévolně rozhodnout o utracení zvířete, k čemuž má  "oprávnění" ve smyslu zákona č. 39/2007 Z.z. - "o veterinárnej starostlivosti". V ustanovení § 22, odst. 4, písm. f) se uvádí, že "Primeraným dôvodom na usmrtenie zvieraťa je usmrtenie nechcených zvierat, ak pre ne nie je možné zabezpečiť náhradnú starostlivosť."

Jako občan Evropské unie a Vaší sousední země (České republiky), podávám tímto důrazný protest proti legislativě, která umožňuje takřka svévolné vyhlazování živých tvorů, jejichž ochrana je zabezpečována nejen předpisy EU, ale vychází i z podstaty bytí člověka na zemi a morálních pravidel, která v sobě většina z nás nosí, resp. měla by nosit.

Ptám se Vás: "Jak je možné, že Vaše země, jako součást Evropské unie, ve které se v posledních letech značně zpřísňují předpisy týkající se ochrany zvířat, umožňuje existenci koncentračních táborů pro "nechtěná" zvířata, zřizovaných de facto pouze za účelem jejich "legálního" zabíjení?" Jak je možné, že Vy, jako zákonodárci, tolerujete takový postup k živým tvorům, jejichž ochrana je v rámci předpisů EU zaručena a neučiníte nic pro změnu stávající legislativy - kvůli které jste se nyní stali oprávněným terčem protestů ze sousedních zemí - zejména z České republiky, kde byla odvysílána i reportáž z prostředí karanténních stanic, ukazující otřesné zacházení s těmito živými tvory.

Obracím se na Vás i jako na člověka, u kterého předpokládám, že veřejnou deklarací příslibu iniciace změny zákona a zpřísnění předpisů týkajících se ochrany zvířat, nevyjádřil pouze populistický postoj, ale závažný a závazný krok, který skutečně hodlá učinit. Žádám Vás tedy o to, abyste konala ve smyslu pravomocí daných Vám zákony Slovenské republiky a zasadila se o změnu legislativy ve směru zákazu usmrcování zvířat tam, kde je to zcela bezdůvodné. Nic totiž neopravňuje nikoho usmrtit zvíře pouze proto, že pro něj nebylo možné nalézt nový "domov", a to ani kdyby takové "oprávnění" bylo umožněno zákonem. Takový předpis totiž nemá v Evropské unii legální místo.

V České republice například není legislativa, která by umožnila vyhlazování zvířat z důvodů, které jsou uvedeny ve Vašich zákonech. Byť i naše zákony nejsou perfektní, je v České republice bezdůvodné usmrcení zvířete zakázáno zákonem na ochranu zvířat proti týrání č. 246/1992 Sb. Důvody k usmrcení jsou pak stanoveny v § 5 odst. 2 uvedeného zákona. Utrácení toulavých nebo opuštěných zvířat - resp. "nechtěných", jak je u Vás zakotveno, v České republice zákon nedovoluje. Zvířata umístěná v útulcích nelze usmrtit pouze z důvodu, že jsou v útulku (případně u Vás v karanténních stanicích) delší dobu a nepodařilo se je umístit. Takový postup nelze podřadit ani pod „regulaci“ populace zvířat dle písm. g) ustanovení § 5, odst. 2 uvedeného zákona ČR. Usmrtit zvíře, ať již v době úschovy nebo po uplynutí doby, po které se stane majetkem obce, je tak možné pouze tehdy, pokud je dán některý z důvodů usmrcení, které stanoví zákon na ochranu zvířat proti týrání. Důvod umožňující zabíjení zvířat u Vás - není naším zákonem dovolen. Naše zákony týkající se ochrany zvířat vycházejí též z přísných pravidel předpisů Evropské unie. Zarážející je však na Vaší legislativě i další skutečnost - například stanovení minimálního prostoru pro "žití" zvířete, apod. Vaše legislativa mi připomíná praxi asijských států, kde zvíře je bráno jako něco podřadného. V Evropě však takové zákony nemají místo.

Žádám Vás tedy, abyste iniciovala změnu příslušných zákonů u Vás v tom směru, že napříště nebude takové bezdůvodné vyhlazování zvířat možné.

V úctě, JUDr. Klára Slámová, advokátka (jsem činná též v aktivní ochraně zvířat)

Děkujeme paní advokátce a budeme informovat o dalších krocích o zrušení tohoto bestiálního slovenského zákona.