hhh

Koruna Česká a Svobodní u J. J. Hanse Adama II.

Ivana Haslingerová

Starodávný zámek ve Vaduzu uvítal návštěvu z ČR. Jeho Jasnost, z boží milosti vládnoucí kníže Lichtejnštejnska, Hans Adam II. v něm poskytl 3. září 2011 audienci zástupcům monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska „Koruny České“  a strany „Svobodných“ liberálního ekonoma Petra Macha. Audienci poskytla Jeho Jasnost u příležitosti vydání své knihy „Stát ve třetím tisíciletí“, v níž úspěšný monarcha, podnikatel a panovník státu s nejvyšší životní úrovní občanů na světě představuje svou vizi státu v tomto tisíciletí. Silného monarchy, silné přímé demokracie a politické decentralizace, která dává obcím mnoho autonomie s právem vybírat veškeré daně až na DPH. A státu, v němž náboženství hraje velmi důležitou roli.

„Lichtejnštejská monarchie je nám velkým vzorem, neboť ukazuje, že se konstituční monarchie v žádném případě nepřežila a nabízí svému lidu více svobody, stability a prosperity než jakákoliv republika či dokonce bezduchá byrokratická nadnárodní instituce,“ říká o takto řízeném státu Český zemský hejtman Koruny české Jaroslav Konečný. Moravský zemský hejtman Koruny České Luboš Velecký dodává: „Kniha  „Stát ve třetím tisíciletí“ z pera Jeho Jasnosti Hanse Adama II. je svěžím, moudrým a podnětným dílem plným optimismu a inspirace pro naši zemi. Autorita panovníka ekonomicky nezávislého na státu a na volených politicích, s absolutním právem veta nad všemi zákony a referendy, a přesto za přesně vymezených podmínek odvolatelného lidem, je tou nejlepší ochranou státu proti korupci, klientelismu a pokrytectví, které již mnoho let sužují naši zemi.“

 

Atmosféra setkání s Jeho Jasností byla oboustranně mimořádně srdečná a příjemná. Již jen to, že pan kníže čekal u vstupních dveří s chotí Marií Aglaë, hraběnkou Kinskou z Vchynic a Tetova, přičemž oba se podáním ruky s každým návštěvníkem osobně přivítali, bylo příjemným překvapením, uvolnilo to atmosféru. Svědčilo to o jejich noblese.

 

„Sdílíme s Hansem Adamem II. jeho liberální pohled na ekonomiku a daně a inspiruje nás lichtenštejnský model Lidového veta,“ uvedl předseda Svobodných Petr Mach, jehož strana usiluje o vystoupení z EU a o připojení k Evropskému sdružení volného obchodu (EFTA). 

 

Proto je pro Petra Macha velkým povzbuzením sdělení Jeho Jasnosti Hanse Adama II., že v případě, že by ČR přestala být členem EU, by jednoznačně podpořil její členství v Evropském sdružení volného obchodu. ČR by zůstaly po vystoupení z EU všechny výhody volného obchodu a pohybu osob, jaké má svým členstvím v EFTA Lichtenštejnsko, ale ne ztratila by státní suverenitu a nemusela by denně dostávat z Bruselu pokyny, jak se mají chovat nejen její občané, ale i její veverky, okurky... A co je důležité, Petr Mach může při své žádosti o vystoupení z EU našim občanům jasně na případu Lichtenštejnska doložit, jak nádherně by si mohli po vystoupení z EU žít a jak výhodné by bylo členství v EFTA pro ekonomiku země. Proto si měli oba politici dlouho co říci.

 

Stejně tak místopředseda Koruny České Jindřich Jenček diskutoval s Jeho Jasností s velkým zájmem.

Překvapením bylo, že při tak významné události nezastupoval tuto stranu její předseda, aniž podal vysvětlení. Nikdo z přítomných mi na to nedal odpověď a jistě si tuto otázku kladl i pan kníže. Zejména od monarchistické strany, která klade takový důraz na noblesní šlechtické chování, to působilo diplomaticky řečeno velmi nekultivovaně. Ale to si musejí vyřešit monarchisté ve své straně.

Ve své knize, jejíž anglické i německé vydání vzbudilo velkou pozornost, se Jeho Jasnost dělí o své zkušenosti se správou věcí veřejných. Kniha je určena nejen hlavám států, ale všem zájemcům o veřejné dění, politikům, politologům, ekonomům, studentům politologie a ekonomie. Získají v ní návrhy, co by měli dělat, aby byl jejich stát schopen plnit úkoly nového tisíciletí. A jaké že to jsou úkoly? Kromě toho, že za hlavní úkol státu považuje pan kníže zabránění válkám, klade důraz na stát jako na  služebníka všem občanům, nikoliv jen privilegovaným elitám, v němž demokracie a vláda práva musí platit pro všechny stejně. Stát má plnit úlohu servisního centra sloužícího občanům.

Pro svůj chod by si měl stát ponechat jen činnosti, které opravdu potřebuje, ostatní by měl předat regionům a obcím nebo je outsourcovat do soukromé sféry. Počet poslanců v zákonodárných sborech by měl být co nejmenší, aby se všichni znali a mohli dobře spolupracovat. Prostor pro korupci, nehospodárnost, byrokracii a nekompetentnost úředníků jak státní správy, tak samospráv se podle Jeho Jasnosti dramaticky sníží,  pokud jsou všechny činnosti auditovány, kontrolovány a zůstanou průhledné pro všechny občany. A to, na co klade Jeho Jasnot mimořádný důraz, je vítra v Boha. Náboženství a svoboda náboženského vyznání jsou podmínkou dobré existence státu. Od toho se odvíjí přístup lidí k životu, rodině, dětem, zločinnosti, krádežím. Jedním slovem - zbožní lidé ctí desatero přikázání. Možná to našim ateismem zdevastovaným občanům zní jako fráze, ale když se projdete městečky v podhradí, přímo Vás praští do očí podchody vyzdobené zarámovanými obrazy, které nikdo neukradne či nepočmárá, kostely jsou otevřené i mimo bohoslužby, nikde se nevyskytují bezdomovci a povaleči, nikdo Vám nenabízí drogy a dobře oblečení lidé v důchodovém věku si v klidu přicházejí po ránu do hospůdek na snídani. Prostě na Vás dýchne pohoda, kterou nejen u nás, ale i v mnohých dalších evropských zemích prostě nevidíte.

 

Koruna Česká věnovala Jeho Jasnosti porcelánový servis s erby jeho knížectví. I když si tento bohatý vládce může zakoupit jistě mnoho servisů, bylo cítit, jak byl on i jeho choť mile překvapeni. Servis byl umístěn na významném místě v audienčním sále.

 

Stát, který zničí náboženství, nemůže podle pana knížete, věřícího katolíka, dlouhodobě obstát. Proto ani komunismus neměl historicky dlouhého trvání. V tom, kdy komunismus zanikne, se pouze v debatách s otcem o kousek spletl. Jeho otec tvrdil, že se to stane do konce minulého tisíciletí, on předpokládal, že se tak stane až začátkem milénia nového a navíc s krveprolitím. Ani jeden z nich však nevěřil v jeho přežití dlouhodobé. Víra v Boha to Jeho Jasnosti potvrdila.

V ČR je velmi silné republikánské cítění a téměř nikdo si neumí představit monarchistické státní zřízení. Nejvýš si představí britskou královnu jako symbol na trůnu či v kočáře. Z knihy se ale dozvíme, že monarchistické zřízení má proti republikánskému naprosto konkrétní praktické klady. Předně v tom, že monarcha má sklon přemýšlet v generačních horizontech a ne pouze krátkozrace o vítězství v příštích volbách, čímž monarchie nabízí více politické stability po delší období. Monarcha musí hospodařit nejen s vyrovnaným, ale s přebytkovým rozpočtem, aby nemohl předat svým dětem jen dluhy. To neznamená, že si není vědom povinnosti vůči občanům a nesnaží se o jejich spokojenost, aby nevypukla revoluce. Chytrý moderní monarcha poskytuje občanům proto velmi silnou autonomii. Lichtenštejnsko proto stojí na  kombinaci silného monarchy, přímé demokracie, která jde dokonce dále, než je tomu ve Švýcarsku, a politické decentralizace, která dává obcím mnoho autonomie. Veškeré daně až na DPH mohou vybírat právě ony. Stát má naopak právo vybírat pouze DPH.

 

Jako brilantní moderní liberální ekonom vystudovaný na prestižní universitě  v St. Gallenu  zastává Jeho Jasnost model volného trhu a je ve svých názorech na řízení státu blízký našemu prezidentovi Václavu Klausovi a jeho studentovi, dlouholetému poradci a bývalému vedoucímu jeho Centra pro ekonomiku a politiku Petru Machovi.

Není proto překvapením, že z našich politiků byl jediným Václav Klaus s chotí, který navštívil knížecí rodinu v jejím starobylém sídle ve Vaduzu, jak nám s pýchou sdělila paní hraběnka, a 6. května 2010 knížete přijal oficiálně náš pan president na Pražském hradě. (snímek vlevo archiv Hradu)

A protože již vidím reakce pravdoláskovců a opozice, že se stýkají tito politici s „německým fašistou“, tak uvádím, že otec Jeho Jasnosti František Josef II. z Lichtenštejna nechtěl s Hitlerem nic mít a po anexi Rakouska hitlerovským Německem přesídlil proto z Vídně do lichtenštejnského Vaduzu a za druhé světové války bylo Lichtenštejnsko pod jeho vedením neutrální zemí podobně jako Švýcarsko. Jeho neutralitu uznaly všechny bojující strany, tedy dokonce i nacistické Německo a žádný z těchto států nevyhlásil Lichtenštejnsku válku. A nejen to. Lichtenštejnské knížectví bylo jedním z těch několika málo evropských států, které nikdy neuznaly Mnichovskou dohodu a pozdější okupaci Československa ze strany Třetí říše. Uznali naopak Československou exilovou vládu jako legální  vládu během druhé světové války. Takže o kolaboraci s Hitlerovským Německem se nedalo hovořit. To, že přesto 21. 11. 1945 komunistický správní soud v Bratislavě zamítl stížnost otce Jeho Jasnosti Hanse Adama II. na navrácení ukradených majetků s odůvodněním, že „žalovaný orgán dospěl k závěru, že navrhovatel je osobou německé národnosti ve smyslu § 1 odst. 1 písm. a) dekretu a tato skutečnost nemusí být dále dokazována“, není v žádném případě důkazem o kolaboraci s Hitlerovským Německem. Výše uvedené skutečnosti naopak napovídají tomu, že Benešovy dekrety se na něj nevztahují a nejednalo by se při navrácení jeho majetku ukradených komunisty o jejich prolomení ani zpochybnění.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celé setkání přímo prozářila přítomnost choti pana knížete. Vnesla do něj takřka rodinnou atmosféru, i když bylo všem jasné, že do politiky vidí stejně dobře jako její choť a dokáže diskutovat spolu s ním o všech otázkách. Nebála se zúčastnit spolu s manželem tiskové konference a odpovídala velmi energicky a pohotově, jako on:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po takřka hodinové obsáhlé tiskové konferenci pan kníže podepsal přítomným svou knihu. Snímek zachycuje místopředsedu Koruny české Jindřicha Jančeka s jeho spolustraníky.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pak již následovala oficiální fota na připomínku této významné akce se zástupci obou českých pravicových stran s Jeho Jasností a jeho chotí.

 

 

Závěrem se jeho Jasnost s chotí rozloučili s přítomnými a hosté se odebrali na prohlídku jeho knížectví. Na snímku vlevo dole Bohumil Šourek z Koruny České, vpravo Petr Mach se svými spolustraníky, uprostřed pohled z hradu na malebné městečko Vaduz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzhledem k rozsahu článku přineseme informace z tiskové konference v dalším samostatném článku. Kníže na ní zodpověděl mnoho zajímavých dotazů. Fragmenty jsou rovněž poctěny tím, že jim Jeho výsost Hans Adam II. poskytl exkluzivní rozhovor, který vyjde v nejbližší tištěné formě revue.