hhh

Představuje monarchie ideální stát třetího tisíciletí?

IVANA HASLINGEROVÁ, PŘEKLAD TOMÁŠ ČÁSLAVKA

Jeho Jasnost lichtenštejnský panovník kníže Hans-Adam II. hovoří o úloze státu ve třetím tisíciletí.

 

Třetí tisíciletí potřebuje nové recepty na řízení státu, neboť ho ovládne epocha demokracie. Jak se ale slučuje demokracie s monarchistickou vládou? V ČR existuje velmi silné republikánské cítění a téměř nikdo si neumí představit demokratické monarchistické státní zřízení, protože představa monarchy je u nás spojena s totalitním vládcem sedícím na trůnu. Že tomu tak nemusí být, o tom svědčí příklad Lichtenštejnska, kde spolu se silným vzdělaným monarchou vznikla přímá demokracie, která jde dokonce dále, než je tomu ve Švýcarsku. Politická decentralizace dává obcím tolik autonomie, že se o ní nesní ani našim hejtmanům. Monarcha má navíc sklon přemýšlet v horizontech celých generací a ne pouze v horizontu vítězství v příštích volbách, čímž monarchie nabízí více politické stability po delší období.

Otec současného panovníka Hanse Adama II., Josef II. z Lichtenštejna, po anexi Rakouska hitlerovským Německem přesídlil z Vídně do Vaduzu a za druhé světové války bylo Lichtenštejnsko neutrální zemí podobně jako Švýcarsko. Jeho neutralitu uznaly všechny bojující strany, tedy i nacistické Německo, a žádný z těchto států nevyhlásil Lichtenštensku válku. Lichtenštejnské knížectví bylo jedním z těch několika málo evropských států, které nikdy neuznaly Mnichovskou dohodu a pozdější okupaci Československa ze strany Třetí říše. Uznalo naopak Československou exilovou vládu jako legální vládu během druhé světové války. Přesto 21. 11. 1945 správní soud v Bratislavě zamítl stížnost Josefa II. z Lichtenštejna proti ukradení majetku komunistickou vládou a v odůvodnění uvedl, že žalovaný orgán dospěl k závěru, že navrhovatel je "osobou německé národnosti" ve smyslu §1 odst. 1 písm. a) dekretu Prezidenta Beneše a tato skutečnost nemusí být dále dokazována. Komunisté na základě tohoto rozsudku ukradli po druhé světové válce Lichtenštejnům majetek v hodnotě kolem jedné miliardy švýcarských franků. Česká republika dosud trvá na tom, že majetek byl ukraden právem na základě Benešových dekretů.

O tom, v čem lze spatřovat výhody a nedostatky monarchie oproti republice, i o tom, zda neuvažuje Lichtenštejnsko znovu požádat o navrácení svých panství v ČR, o tom všem jsme hovořili se zastáncem silně rozvinuté lokální demokracie a politické decentralizace, lichtenštejským panovníkem Jeho Jasností Hansem-Adamem II. Představil nám svou vizi státu s nejvyšší životní úrovní na světě jako efektivní servisní organizaci pro občany. Státu, kde se úloha panovníka opírá o demokratickou legitimitu prostřednictvím přímé demokracie, státu, v němž mají obce práva na sebeurčení s co nejširšími pravomocemi. Státu, který svému lidu nabízí víc svobody než mnohá republika nebo mezinárodní instituce jako Evropská unie. Kdyby ČR vystoupila z Evropské unie, pak Jeho Jasnost slíbila podpořit její členství spolu s Lichtenštejnskem, Švýcarskem a Norskem v Evropském sdružení volného obchodu.

 

Audienci byla přítomna i půvabná choť J.J. Marie Aglaë, hraběnka Kinská z Vchynic a Tetova, se kterou se J.J. oženil 30. července 1967 a která mu vychovala 4 děti

 

* Vaše Jasnosti, říká se o Vás, že současné bohatství Lichtenštejnska je velmi svázáno s Vašimi schopnostmi úspěšného obchodníka a ekonoma, který vystudoval ekonomii na universitě v St. Gallenu. Přesto bych se Vás chtěla zeptat: Jak jste byl schopen vytvořit navzdory celosvětové hospodářské krizi tuto zemi tak úspěšnou? Vím, že vždycky tomu tak nebylo, že Lichtenštejnsko netěží vzácné kovy, nemá přístup k moři a tak dále...

Lichtenštejnsko mělo to štěstí, že bylo nepoznamenáno 2. světovou válkou a po 2. světové válce byl v západní Evropě a v Severní Americe na nátlak Američanů liberalizován obchod. Lichtenštejnsko mělo v této době dobře vzdělané obyvatelstvo a malý průmysl, který převážně produkoval pro švýcarský trh, protože jsme měli se Švýcarskem celní unii. Skrz liberalizaci obchodu bylo lichtenštejnským podnikatelům umožněno produkovat pro světový trh jak zboží, tak i služby. Kromě dobrého vzdělání jsme tady v Lichtenštejnsku ještě dodatečně podporovali podnikání s nízkými daněmi a malou byrokracií.

* V knize „Stát ve třetím tisíciletí“ polemizujete s Johnem F. Kennedym, který hlásal: „Neptej se co může udělat stát pro tebe, ale co můžeš udělat ty pro stát“. Vy naopak říkáte: „Neptej se, co může občan udělat, ale raději, co může stát lépe než kterákoliv jiná organizace udělat pro občana“. Jak konkrétně si to představujete?

Věřím tomu, že stát má sloužit lidu. A proto se musí snažit převzít skutečně jen ty úlohy, které může vyřešit lépe či které na lokální úrovni nejdou řešit či zlepšit. Vidíme tady v Lichtenštejnsku nebo ve Švýcarsku, že se hodně úkolů může řešit lépe na obecní úrovni, či jako ve Švýcarsku na kantonální úrovni, protože je to blíže danému problému. Stát by se měl skutečně omezit jen na to, kde může vytvořit skutečnou přidanou hodnotu pro občana.

 

* Čeští voliči hlasovali pro vstup do EU a o teoretické možnosti stát se pouze členem EEA (EFTA), jako Lichtenštejnsko, Švýcarsko, Norsko, téměř nikdo nevěděl. V případě, že by ČR vystoupila z EU, podpořil byste její vstup do Sdružení volného obchodu?

To bych plně podpořil. Česko by bylo pro ESVO obohacením.

 

* Říkáte, že menšiny mají práva na sebeurčení - například Baskové ve Španělsku. Pokud by ale skupiny, které ve větších státech žijí, dostaly toto právo na sebeurčení, nevedlo by to potom k rozpadu státu?

Když právo na sebeurčení bude zakotveno na lokání úrovni, nepovede to k rozpadu států nýbrž k decentralizaci a k reformě státu. K rozpadům států dojde spíše, když právo na sebeurčení je vyhrazeno jen velkým útvarům jako zemím, provincím či kantonům. Ve větších útvarech budou vždy existovat obce, které by chtěly zůstat u starého státu, obzvláště když byl tento dobře řízen. Tímto bude nezávislost i pro zbytek provincie mnohem méně atraktivní.

 

* Založil jste Liechtenstein Institute on Self-Determination. Tedy Lichtenštejnský ústav pro právo na sebeurčení. Nemáte strach, že by existovaly země, které by byly proti tomu, protože to přirozeně nabízí volný prostor a je velmi lákavé pro mnoho skupin a národů? Zažil jste již negativní zkušenosti kvůli tomu? Co tomu říká například Evropská unie? Nebo jiné velké státy?

Od založení Lichtenstein Institute on Self-Determination na Universitě Princeton v USA před mnoha roky jsme podle mého názoru udělali jen positivní zkušenost. I když zůstalo Lichtenštejnské knížectví doposud jediným státem, který v jeho ústavě dává jednotlivým obcím možnost vystoupit ze státního svazku, pokud se na tom shodne většina obyvatel v obci.

 

* Vaše podniky produkují přes 40 % výrobků na export do Evropy. Při tak velké produkci musíte mít pravděpodobně nedostatek pracovních sil. Jak řešíte tento problém, když vlastně není až tak jednoduché do Lichtenštejnska přijít a tady pracovat či tu dostat pracovní povolení?

Vyřešili jsme tento problém tak, že jsme v Lichtenštejnsku omezili cizí obyvatelstvo na zhruba jednu třetinu. Bylo-li to v minulosti velmi obtížné stát se Lichtenštejnským občanem, tak jsme v minulých letech udělali velké pokroky, aby se stalo snadnějším získat lichtenštejnské občanství, pokud člověk žil v Lichtenštejnsku několik let. Kromě toho pendluje denně ze sousedních regionů ze Švýcarska a Rakouska několik tisíc pracovních sil do Lichtenštejnska, aby tu pracovaly. Proto máme v Lichtenštejnsku zhruba tolik pracovních míst, kolik tu máme obyvatel. Proto se naše obyvatelstvo 35 000 skoro zdvojnásbí během každého pracovnho dne.

 

* Legitimizace vlády „z Boží milosti“ není podle Vás dostatečnou pro legitimizaci dědičné monarchie a státní autority a podle Vás je nejlepší legitimizace z demokracie. Nemáte strach, že po změně ústavy, kdy deklarujete, že hlava státu bude vybrána, jen když si to bude přát většina národa, by se mohlo stát, že Vaše rodina v budoucnu už nebude u moci? Politické intriky mnohdy dokáží divy. Neumíte si představit, co všechno naslibují u nás socialisté před volbami.

Ne, náklady na monarchii platíme sami, přičemž jsou naše podniky největším daňovým poplatníkem v zemi, a také dáváme peníze na dobročinné účely. Ale pokud nás lichtenštejnský národ nebude chtít, potom by to měl být mírový rozchod, bez revoluce, kde by případně mohla téct i krev. Ústava pamatuje na to, že lid si může odhlasovat republikánskou ústavu, aby mohlo proběhnout řádné předání.

* Prohlásil jste, že tržní hospodářství, které se orientuje jen na konsumní způsob života, může jen tehdy přežít, když je spojeno s vrozenou religiositou člověka. Myslíte si, že proto zanikl komunismus, který neuznával náboženství?

Kromě hospodářské problematiky socialistického modelu byl jistě i toto důležitý důvod. Při studiu historie jsem zjistil, že státy, které se vůči náboženství chovaly nepřátelsky a potlačovaly jej, se relativně rychle rozpadly. Komunismus sliboval nebe na zemi a lidé správně brzy poznali, že to bylo přesně naopak.

 

* Povolení náboženské svobody, jaké vyhlásil císař Konstantin v roce 313, vedlo ke sporům. Císař Theodosius po 65 letech vyhlásil křesťanství jediným státním náboženstvím. Zanedlouho se ale říše rozpadla. Jste toho názoru, aby existovalo jediné státní náboženství, nebo aby byla náboženská svoboda ve smyslu, že neexistuje státní náboženství a každý může praktikovat, co chce?

Státní náboženství má výhodu oproti komunismu, že neslibuje království nebeské na zemi nýbrž v nebi, a to se, jak je známo, nedá tak rychle vyzkoušet. Přesto jsem toho názoru, že státní náboženství je chybným vývojem, protože odporuje základům náboženské svobody. Již Kristus řekl, dejte císaři, co patří císaři, a Bohu, co patří Bohu. Křesťanství by se muselo proto zasadit pro jasné rozdělení mezi státem a náboženstvím, stejně tak pro náboženskou svobodu.

 

* Měla bych teď otázku k majetku, který komunisté Lichtenštejnům ukradli po druhé světové válce. Podle některých odhadů je odhadován na hodnotu kolem 1 miliardy švýcarských franků. Kdyby tento majetek ČR teď vrátila v korunách, byla by to samozřejmě velká finanční zátěž. Přemýšlel jste o tom, že pokud byste například tento majetek nepožadoval ve financích, že by Česko mohlo dojít s Vámi k nějakému schůdnému řešení? Nebo kdybyste místo celku, co Vám patří, požadoval jen část, která by pro naši zemi neznamenala finanční problém? Že by Česko potom snad něco mohlo vrátit? Jedná se také o to, že i mnoho Čechů je toho názoru, že Benešovy dekrety se vlastně Vaší rodiny netýkají, protože nejste Němec a byli jste po celou válku neutrální stát. Nejde tedy ani tak o to že by Češi nechtěli vrátit majetek, ale o strach, co by se potom dál stalo, protože ta Vaše území jsou rozptýlená a proto je tu i otázka, jak byste to mohli spravovat, kdybyste to dostali zpět. Na rozdíl od Lichtenštejnska je toto území rozdělené.

V Rakousku, v USA a v Latinské Americe máme podniky v zemědělství a lestnictví, které již mnoho let úspěšně spravujeme. V USA jsme vedoucím podnikem v produkci rýže s podílem na trhu přes 50%. Pokud bychom dostali naše podniky v zemědělství a lesnictví v Česku zpět, nebyl by to pro naši správu majetku žádný problém. Naopak, v předchozích staletích jsme ukázali, že jsme tyto podniky vedli velmi úspěšně a dnes by tyto podniky mohly profitovat z našich zkušeností, které jsme v předchozích desetiletích nasbírali na různých kontinentech.

 

* Nemusíme mít tedy strach, že když se Lichtenštejnům vrátí komunisty ukradený majetek, povede to k chaosu, protože nemovitosti netvoří souvislé území? Nebudete uvažovat o získání jejich suverenity a o prohlášení jich za součást Lichtenštejnského knížectví?

Ne, to by vůbec nebyl problém. Nadále by vše patřilo pod české státní území podobně jako naše majetky v Rakousku, USA nebo v Latinské Americe. To jsou čistě soukromé podniky, které spadají pod tamější daně a zákony.

 

* Kdyby se stalo, že dostanete zpět Vaše moravská panství a to, co Vám patří, a řekněme hypoteticky, že by to bylo i území Lichtenštejnského knížectví. Pak by se tam na Moravu, okamžitě stěhovala většina Čechů, aby se mohli stát poddanými tak bohatého státu. Nerozmyslíte si raději tyto žádosti o vrácení majetku? Nebo byste se dokázal postarat o takové množství poddaných?

Ne, naše podniky v Rakousku, USA a Latinské Americe nejsou součástí Lichtenštejnského knížectví nýbrž součástí každého toho státu a spadají pod tamní legislativu.

 

* Vaše země má jeden z nejvyspělejších bankovních systémů na světě. Lichtenštejnsku se nicméně vyčítá, že se tu koná praní špinavých peněz. Jste toho názoru, že Lichtenštejnsko podniklo dostatečná opatření, aby tomuto zabránilo či to alespoň ztížilo?

Ano, my jsme již před lety zavedli taková opatření a pokaždé jsme nabízeli právní pomoc. Dnes máme přísnější zákony, co se týká praní špinavých peněz, než většina evropských států nebo i USA. Pokud je mi známo, je ze všech států OECD nejjednodušší prát špinavé peníze v USA. Můžete založit tzv. Delaware-Company bez toho, aby byl znám vlastník. V průběhu let jsme stále znovu zažili zkušenost, že velké státy kritizují malé a případy praní špinavých peněz dále nesledují s výmluvou, že ty malé státy nenabízejí žádnou právní pomoc.

 

Při odchodu se J.J. s chotí s námi osobně a mile rozloučili

 

* Od druhé světové války žije vaše rodina tady ve Vaduzu. Je ale známo, že jste veřejně přemýšlel přestěhovat se do Vídně, pokud by vás Lichtenštejnští voliči dále nechtěli. Jste skutečně připravený opustit zemi a přestěhovat se do Vídně?

Ano, myslím si že v takovém případě by to bylo to nejlepší, kdybychom opustili zemi a bylo by jasné rozdělení. Z našich čtyř dětí žije jen korunní princ s jeho rodinou v Lichtenštejnsku a dvě děti žijí v blízkosti Vídně.

Vaše Jasnosti, kníže Hans Adame II. z Lichtenštejnska, děkujeme Vám mnohokrát za rozhovor.

 

Před odchodem z audience poskytla J.J. autorce článku Ivaně Haslingerové a překladateli Tomáši Čáslavkovi snímek na památku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ist Monarchie die ideale Staatform im dritten Jahrtausend?

IVANA HASLINGEROVÁ, ÜBERSETZUNG TOMÁŠ ČÁSLAVKA

Seine Hoheit, der regierende Fürst Hans - Adam II. von Liechtenstein spricht über die Aufgaben des Staates im dritten Jahrtausend.

 

Das dritte Jahrtausend braucht neue Rezepte für die Verwaltung des Staates, denn es wird beherrscht von der Epoche der Demokratie. Wie passt aber Demokratie mit der monarchistischer Regierung zusammen? In Tschechien gibt es eine sehr starke republikanische Neigung und fast niemand kann sich eine demokratische monarchistische Staatsform vorstellen, da die Vorstellung von dem Monarchen bei uns mit einem totalitären Herrscher verbunden ist. Dass es nicht so sein muss, das beweist das Fürstentum Liechtenstein, wo zusammen mit einem starken, ausgebildeten Monarchen eine direkte Demokratie entstanden ist, die sogar weiter als die schweizerische geht. Politische Dezentralisierung gibt den Gemeinden so viel mehr Autonomie, dass selbst unsere Hauptmänner davon träumen könnten. Zudem kommt dass der Monarch neigt, auch in Horizonten ganzer Generationen nachzudenken und nicht nur im Horizont der nächsten Wahlen. Damit bietet die Monarchie mehr politische Stabilität in einem längerem Zeitraum.

Der Vater des heutigen Fürsten Hans Adam II., Josef II. von Liechtenstein, ist nach dem Anschluss Österreichs zum Hitler - Deutschland aus Wien nach Vaduz umgezogen und im zweiten Weltkrieg war Liechtenstein ein neutrales Land, ähnlich wie die Schweiz. Die liechtensteinische Neutralität haben alle kämpfende Parteien anerkannt, sogar auch das nationalsozialistische Deutschland und keiner von diesen Staaten hat Liechtenstein den Krieg ausgesprochen. Das Fürstentum Liechtenstein war eines der wenigen europäischen Staaten, die den Münchner Abkommen und die spätere Okkupation der Tschechoslowakei von dem dritten Reich nie anerkannt haben. Im Gegenteil hat Fürstentum Liechtenstein die tschechoslowakische Exil - Regierung als die legale Regierung während des zweiten Weltkrieges anerkannt. Trotzdem hat am 21.11.1945 der Verwaltungsgericht in Bratislava die Beschwerde Josefs von Liechtenstein, der gegen den kommunistischen Diebstahl protestierte, nicht anerkannt und als Begründung sagte dass der angeklagte Organ zu dem Schluss gekommen ist, dass der Antragsteller „Person der deutschen Staatsangehörigkeit ist“ im Sinne §1.Abs. 1.Buch. a) des Benes - Dekretes und dass dieser Fakt man weiter nicht mehr beweisen muss. Die Kommunisten haben auf Grund dieses Urteils den Liechtensteinern nach dem zweiten Weltkrieg die Güter im Wert von 1 Milliarde schw. Franken gestohlen. Die Tschechische Republik besteht weiterhin darauf dass diese Güter mit Recht auf Grund des Benesdekreten gestohlen worden sind.

Wo kann man die Vorteile und Nachteile der Monarchie im Vergleich zu der Republik sehen und ob sich Seine Hoheit wieder einen Antrag auf Rückgabe der Grundstücke in Tschechien überlegt, über all das haben wir mit dem Vertreter einer stark entwickelten Lokal - Demokratie und Vertreter der politischen Dezentralisierung, dem liechtensteinischen Staatsoberhaupt. S.H. Hans Adamm II., gesprochen. Er hat uns seine Vision des Staates mit dem höchsten Einkommen der Welt als ein Unternehmen, das den Bürgern dient, vorgestellt. Eines Staates, wo sich die Rolle des Oberhauptes auf die demokratische Legitimität zurückberufen kann. Durch direkte Demokratie, wo die Gemeinden das Selbstbestimmungsrecht haben. Eines Staates, das seinem Volk mehr Freiheit als manche Republiken oder internationale Institutionen wie die EU, bietet. Falls die Tschechische Republik aus der EU austreten würde, hat Seine Hoheit versprochen die Mitgliedschaft in EFTA wo weitere Mitglieder Liechtenstein, Schweiz und Norwegen sind, zu unterstützen.

>>>