Obrovsky vzdělává občany a otevírá jim oči v orientaci v současném

šíleném  světě  plném   nesmyslných   -ismů  šířených  úředníky  EU.  

Institut Václava Klause

Putování Pražského Jezulátka k Panně Marii Rynecké Doporučený

  • pondělí, kvě 15 2023
  • Napsal(a)  RENATA LUCKOVÁ
Poť Pražského Jezulátka pořádají Josef a Jitka Pejřimovských a paní Jana Dajbychová, Poť Pražského Jezulátka pořádají Josef a Jitka Pejřimovských a paní Jana Dajbychová,

Praha, 20. května 2023 Časový rozvrh pouti 10.00 Hradčanské nám. Zahájení  u Mariánského sloupu – modlitba k Duchu sv. a k Panně Marii. 11.00 – 11.45 Mše sv. v kostele Panny Marie Vítězné, modlitby k Pražskému Jezulátku. 12.15 – 13.30 Karlův most – modlitby k českým patronům, patronům Slovanů a Evropy u sousoší sv. Norberta, sv. Václava a sv. Zikmunda, u sv. Jana Nepomuckého a u sv. Cyrila a Metoděje. 14.00 – 15.00 Mariánský sloup na Staroměstském náměstí – litanie a modlitby za vlast, za mír mezi národy, závěrečné poděkování a požehnání účastníkům pouti.

 Zahájení a instrukce

Naše poutní putování nazvané „Putování s Pražským Jezulátkem k Panně Marii Rynecké“, má za cíl vzdát úctu Pražskému Jezulátku a Panně Marii, zvláště pak myslíme na Pannu Marii Immaculatu – Neposkvrněnou, na Pannu Marii, která nás ve Fatimě informuje o dějinném dění i která nad zlem vítězí.

Pražské Jezulátku je mocné, jak prokázalo ve své historii – činí zázraky – uzdravuje nemocné, děti i dospělé, zachraňuje rodiny a dává práci tam, kde je člověk existenčně ohrožen – příklady

I dnes a právě dnes, se tyto zázraky mohou dít též, pokud žádáme s vírou.

„Proste a bude Vám dáno“. Sv. Kateřina Sienská dodává, že je třeba vytrvalosti v modlitbách a prosbách.

„Oč žádáte mne, ve jménu mém, dostanete“.

Co je víra a důvěra? Pokud se zahledíme na Pražské Jezulátko vnímáme předzvědění - ujištění předem jeho laskavostí k nám. Zjevuje nám tak svou vůli, vůli toho, o kterém je možné již nyní vyhlásit jeho vítězství. Proto vyjděme s vírou a v modlitbách na tuto pouť. 

Organizace:

Vycházíme zde, od Mariánského sloupu na Hradčanském náměstí, pokračujeme do kostela Panny Marie Vítězné k Pražskému Jezulátku, kde budeme mít mši sv. - čas byl vymezen – od 11.00 – 11.45  a pomodlíme se zde k Pražskému Jezulátku.

Na Karlově mostě, kde jsou sochy téměř všech českých svatých, se pomodlíme u nich k českým patronům, patronům slovanských národů i Evropy. Na Karlově mostě bude více zastávek u některých sousoší.

Po přejití Karlova mostu je možnost zastavit se zdarma na toaletu v Muzeu Karlova mostu.

Pak pokračujeme na Staroměstské náměstí k Mariánskému sloupu, kde po modlitbách a litaniích k Panně Marii pouť oficiálně zakončíme a poutníci dostanou požehnání.  

Cestou mezi jednotlivými zastaveními se modlíme svatý růženec, začínáme radostným růžencem.

U Mariánského sloupu na Hradčanském náměstí

Pouť zahájíme modlitbou - Hymnem k Duchu Svatému

Přijď, Tvůrce Duchu svatý k nám a navštiv myslí našich chrám,

sestup z nebeské výsosti, duše nám naplň milostí.

Tys Utěšitel právem zván, tys dar, jenž Bohem věčným dán,

zdroj, živý pramen, lásky dech, tys posvěcení myslí všech.

Ty sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice,

tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost.

Rač světlo v mysli rozžehnout, vlij do srdcí nám lásky proud,

našeho těla slabosti, zhoj silou svojí milosti.

Dál nepřítele zapuzuj a duši pokoj uděluj,

ať vždycky pod Tvým vedením, vyhneme se vlivům škodlivým.

Nauč nás Boha Otce znát a Syna jeho milovat

a v Tebe, Duchu svatý, zas, důvěřovati v každý čas.

Zněj Bohu Otci píseň chval, i Synu, který z mrtvých vstal,

též Duchu, dárci radosti, zněj chvála celou věčností. Amen.

A pokračujeme prosbami k Panně Marii.

Litanie k Panně Marii (vždy v sobotu, v květnu a v říjnu denně.)

Pane, smiluj se!

Kriste, smiluj se!

Pane, smiluj se!

Kriste, uslyš nás! Kriste, vyslyš nás!

Otče z nebes, Bože, smiluj se nad námi.

Synu, Vykupiteli světa, Bože, smiluj se nad námi.

Duchu Svatý, Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Trojice, jeden Bože, smiluj se nad námi.

Svatá Maria,                            oroduj za nás!

Svatá Boží rodičko,

Svatá Panno Panen,

Matko Kristova,

Matko Církve,

Matko božské milosti,

Matko nejčistší,

Matko nejcudnější,

Matko neposkvrněná,

Matko neporušená,

Matko láskyhodná,

Matko podivuhodná,

Matko dobré rady,

Matko Stvořitelova,

Matko Spasitelova,

Panno nejmoudřejší,

Panno ctihodná,

Panno slavná,

Panno mocná,

Panno dobrotivá,

Panno věrná,

Zrcadlo spravedlnosti,

Stolice moudrosti,

Příčino naší radosti,

Nádobo duchovní,

Nádobo počestnosti,

Vznešená nádobo pobožnosti,

Růže tajemná,

Věží Davidova,

Věži ze slonové kosti,

Dome zlatý,

Archo úmluvy,

Bráno nebeská,

Hvězdo jitřní,

Uzdravení nemocných,

Útočiště hříšníků,

Potěšení zarmoucených,

Pomocnice křesťanů,

Královno andělů,

Královno patriarchů,

Královno proroků,

Královno apoštolů,

Královno mučedníků,

Královno vyznavačů,

Královno panen,

Královno všech svatých,

Královno bez poskvrny hříchu dědičného počatá,

Královno posvátného růžence,

Královno rodin,

Královno míru,                        oroduj za nás!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko;

aby nám dal Kristus účast na svých zaslíbeních

Raduj se a plesej, Panno Maria, aleluja!

Neboť Pán vpravdě z mrtvých vstal, aleluja!

Modleme se! Bože, tvůj Syn náš Pán Ježíš Kristus, vstal z mrtvých a naplnil svět nadějí ze vzkříšení; prosíme tě, dej, ať v nás tato velikonoční radost stále roste; abychom tak, jako jeho Matka, Panna Maria, a s její pomoci šťastně dosáhli plné radosti v nebi. Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a Nejsvětějšímu Srdci  Ježíšovu

Ježíšku, náš malý Králi, zasvěcujeme Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a Tvému Nejsvětějšímu Srdci sami sebe, naše rodiny, národ, Evropu a celý svět, klaníme se Ti, jako pastýři v Betlémě, plni radosti a úžasu z tvého slavného příchodu.

Vkládáme sami sebe, naše rodiny, národ, Evropu a celý svět do tvého Nejsvětějšího Srdce Ježíšku, a skrze tvou svatou oběť na kříži vyhlašujeme tvé vítězství spravedlnosti a míru nad světem. Vylej na nás, naše rodiny, národ, Evropu a celý svět svoji Předrahocenou krev a požehnej nám ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Modlitba za naše biskupy a kněze

Pane Ježíši Kriste, prosíme za všechny naše biskupy, zejména našeho arcibiskupa Jana a kardinála Dominika, aby věrně hlásali Tvé Evangelium všem národům a lidem, i těm, kteří je nechtějí slyšet.

Prosíme, aby chránili lid Kristův, svatou, katolickou, apoštolskou Církev před zlobou a úklady nepřátel, před nákazou bludů a mravní zkaženosti. Amen.

Pane Ježíši, prosíme Tebe, abys rozmnožil počet svatých kněží. Dej jim sílu své milosti, lásku svého Srdce. Posiluj je radostí v pracích, trpělivostí v utrpeních. Žehnej jejich slovům v kostele, ve zpovědnici, ve škole a u lůžek nemocných. Uchraň je pokušení zlého ducha, úkladů nesvědomitých lidí i všech příležitostí ke hříchu. Nám pak dej, abychom při nich věrně stáli, podle jejich rad se řídili a podporovali je svým zbožným a křesťanským životem.

Pana Ježíši, vyslyš naše prosby.                                       Královno  kněží, oroduj za ně.

Cestou se modlíme růženec

U Panny Marie Vítězné – před oltářem Pražského Jezulátka

Modlitba svatého Otce Benedikta XVI.

Pane Ježíši, máme tě před očima jako dítě a věříme, že jsi Boží Syn, jenž se stal člověkem skrze Ducha Svatého v lůně Panny Marie. Podobně jako v Betlémě i my, s Marií a Josefem, anděly a pastýři, se ti klaníme a vyznáváme, že jsi náš jediný Spasitel. Stal ses chudým, abychom zbohatli z tvé  chudoby: dej, ať nikdy nezapomínáme na chudé a na ty, kdo trpí. Ochraňuj naše rodiny, žehnej všem dětem celého světa a dej, ať nám vždy vládne láska, kterou jsi přinesl, aby činila náš život šťastnějším. Dopřej všem lidem Ježíši, aby porozuměli poselství Božího narození, aby pochopili, že jsi přišel darovat celé lidské rodině světlo, radost a pokoj. Neboť ty jsi Bůh a žiješ a kraluješ s Bohem Otcem v jednotě Ducha Svatého po všechny věky věků. Amen.

Modlitba k Dítěti Ježíši

Dítě Ježíši, vzdáváme ti díky na kolenou za všechny milosti, které nám dáváš. Věříme Ježíši, že spolu s Otcem a Duchem svatým jsi naším Stvořitelem a Spasitelem. Proto Ti důvěřujeme.

Ať skrze tvé dětství je důvěra v Tebe šířena po celém světě. Ať skrze důvěru čerpají všichni křesťané tvé milosrdenství a milosti.

Svaté Dítě Ježíši, Ty uděluješ své milosti těm, kdo Tě vzývají; shlédni na nás, když Tě prosíme a vyslyš naši modlitbu.

Svěřujeme Ti všechny ubohé, kteří jsou v nouzi a důvěřují Tvému Božskému Srdci. Vztáhni k nim svou všemohoucí ruku a pomoz jim v jejich potřebě.

Vztáhni ji k dětem a žehnej jim; k nemocným a uzdrav je a posvěť; k hříšníkům a přiveď je ke světlu své milosti; k těm, kdo trpí bolestmi a nouzí a v důvěře vzývají Tvou láskyplnou pomoc. Vztáhni ji také k nám a žehnej nám.

Uděl, malý Králi, poklady svého milosrdenství celému světu a zachovej nás v milosti a pokoji své lásky nyní i vždycky.

Dítě Ježíši, buď Ti spolu s Otcem a Duchem Svatým všechna čest a sláva po všechny věky věků. Amen.

Zasvěcení Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a Nejsvětějšímu Srdci  Ježíšovu

Ježíšku, náš malý Králi, zasvěcujeme Neposkvrněnému Srdci Panny Marie a Tvému Nejsvětějšímu Srdci sami sebe, naše rodiny, národ, Evropu a celý svět, klaníme se Ti, tak jako pastýři v Betlémě, plni radosti a úžasu z tvého slavného příchodu.

Vkládáme sami sebe, naše rodiny, národ, Evropu a celý světdo tvého Nejsvětějšího Srdce Ježíšku, a skrze tvou svatou oběť na kříži vyhlašujeme tvé vítězství spravedlnosti a míru nad světem. Vylej na nás, naše rodiny, národ, Evropu a celý svět svoji Předrahocenou krev a požehnej námve jménu Otce i Syna i Ducha svatého. Amen.

Cestou modlitba růžence

K českým patronům, patronům Evropy a Slovanů na Karlově mostě

Na Karlově mostě jsou sochy téměř všech českých patronů. Nejprve se pomodlíme společně k českým patronům u sousoší sv. Norberta, sv. Václava a sv. Zikmunda a poté učiníme modlitební zastávku na místě svržení sv. Jana Nepomuckého do Vltavy, a postoupíme ke sv. Cyrilu a Metodějovi s modlitbou za slovanské národy.

K českým patronům – u sousoší sv. Norberta, sv. Václava a sv. Zikmunda

Bože, Otče všemohoucí, chci Ti poděkovat za všechna dobrodiní, která jsi prokázal mé vlasti a mému národu a prosit, abys nás i nadále chránili.

Děkuji Ti za dar víry, podaný nám v naší řeči a prosím, abychom na přímluvu sv. Cyrila a Metoděje pochopili svou roli mezi evropskými národy.

Děkuji Ti za sv. knížete Václava, který je pro nás příkladem spravedlivého vládce, a prosím, abychom se uměli jako on sklonit před Tvou svrchovaností.

Děkuji Ti za prvomučednici naší krve sv. Ludmilu, která je vzorem vychovatelky, a prosím, aby pedagogové vychovali mravnou a vzdělanou mládež.

Děkuji Ti za sv. Vojtěcha, prvého biskupa naší krve na pražském biskupském stolci, a prosím, aby naši biskupové statečně hájili mravnost ve společnosti.

Děkuji Ti za sv. Prokopa, opata slovanského obřadu a vítěze nad zlými duchy a prosím, zažeň od nás všechny úklady zlých duchů, nepřátel našeho národa a všech slovanských národů.

Děkuji Ti za sv. Zdislavu, věrnou manželku a moudrou matku, a prosím, abychom z našich rodin vytvořili šťastné domovy a místa, kde vládne Tvůj zákon, přinášející radost a mír.

Děkuji za sv. sestru Anežku a prosím, abychom vždy nalezli cestu ke smíru a pečovali o slabé jako ona.

Děkuji Ti za sv. Jana Nepomuka, znalce zákonů a prosím, aby se stal vzorem pro soudce a právníky, abychom se nesesmekali do bezzákonného zmatku.

Děkuji Ti za bl. Karla z Domu Rakouského, císaře a českého krále, a prosím, aby se stal příkladem pro politiky a státníky, aby chránili slabé a usilovali o spravedlivý mír.

Děkuji Ti za statečnost mučedníků nedávné doby totalit i dalších pronásledování v našich dějinách a prosím, abychom jejich památku ctili poctivostí života a vzájemnou úctou mezi lidmi.

Ty, věčný, spravedlivý a milosrdný Bože, jsi jediným Pánem dějin, patří Ti všechen čas a všichni lidé. Nedej nám sejíti z cesty Pravdy a Života, kterou nám otevřel Tvůj Syn a kterou nás vede Tvůj Svatý Duch.

Požehnej naší zemi, našim občanům, našim hostům i mě, který zde stojím, abych Tebe chválil a sloužil. Skrze Krista,  … Amen.

Sv. Zikmunde, kajícníku, přiveď k pokání náš národ a všechny národy světa, jejich politiky a státníky, aby se odřekli úsilí o sobecký prospěch a moc, aby usilovali o právo a spravedlnost, o prospěch svých národů a ctili práva národů cizích. Skrze Krista, … Amen

Sv. Norberte, Ty Otče slavný, skloň se k našim modlitbám, dej, ať v sídlech nad hvězdami je nám věčný pobyt přán. Z pozemských nás vyveď strastí, když jsi dobyl nebes bran. Světlo, sídlo svého Otce, Ježíši, nám bědným ukaž, a nás, pastýři náš věrný veď, ať celé stádo vejde na pastviny do nebes. Skrze Krista ... Amen.

Modlitba k patronům Evropy

Svatí ochránci Evropy, Benedikte, Cyrile a Metoději, Brigito, Kateřino Sienská a Terezie Benedikto od Kříže, obracíme se k vám s velkou důvěrou v naléhavé prosbě za evropské národy. K vám se obracíme, neboť u Boha mnoho zmůžete.

Vaše požehnaná činnost, opřená o Písmo svaté, sílu svátostného spojení s Kristem a jednotu s římskou církví přinesla evropským národům víru v pravého Boha, správný pohled na život a s tím mnoho dobrého.

Vyprošujte u Boha všem národům bratrské soužití a mír Ježíše Krista. Vy, učitelé ctností, horlitelé pro čest Boží, příkladné vzory lásky k Písmu svatému, vyprošujte nám milost, abychom nedávali ničemu přednost před láskou ke Kristu a ve vzájemné bratrské lásce byli svědky Kristovými. Amen.

 

Na místě svržení Jana Nepomuckého do Vltavy

Sv. Jan Nepomucký je znám a byl uctíván nejen v celé Evropě, kde jsou jeho sochy  nejčastěji umísťovány u mostů řek, ale i v zámoří, zejména v latinské Americe. Važme si tohoto statečného světce, protože jeho přímluva nás bude posilovat a ochraňovat od veškerého zla, které by se snad i jako modní styl či zastřeně, jako polopravda chtělo vetřít do našich životů a životů našich rodin. 

Svatý Jene Nepomucký, zástupce české země, shlédni na nás, na svůj národ, pamatuj na své plémě, vypros nám u Boha milost, bychom se mu líbili, podle víry živi byli, jak jsme při křtu sv. slíbili.

V ničem člověk víc podobný Bohu svému nebývá, nežli když k bližnímu svému milosrdenství mívá; neb milosrdenství Boží podle Písma svatého nekonečně převyšuje ostatní skutky jeho.

Příklad tvůj, ó svatý Jene, má nás k tomu povzbudit a tvůj život zde na světě v nás lásku k bližním vzbudit; ty jsi vdovám a sirotkům hojnou almužnu dával a všem chudým z lásky k Bohu štědrou rukou podával.

Svatý Jene, hlas svůj k tobě pozvedáme, od tebe, patrona svého, pomoc vroucně žádáme: Vypros nám u Boha milost, abychom se milovali, jeden druhému jak bratři, v nouzi si pomáhali.

Neb jsme všichni údy Krista a navzájem jsme bratři; jeden druhého milujeme, jak se na křesťany patří; v srdci našem ať zůstává jen svaté lásky plamen, lásky k Bohu i k bližnímu. Dej nám to, Bože.

Modleme se: Všemohoucí Bože, děkujeme Ti, že jsi naší vlasti poslal svatého kněze Jana. On pracoval se svatou horlivostí pro tvé království a tys ho posiloval v duchovním zápase, aby dosáhl věčné vítězství. Prosíme, dej na jeho přímluvu našemu národu a české zemi své požehnání a chraň nás od všeho zlého.

Bože, Tys vyvolil kněze a mučedníka Jana za obhájce práv církve a za strážce zpovědního tajemství a tys ho posiloval v duchovním zápase, aby dosáhl věčné vítězství. Dej, ať následujeme příklad jeho spojení s Kristem v kříži a věrně plníme službu, ke které jsi nás povolal a tím chválíme Boha.

Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Cestou modlitba růžence

U sousoší sv. Cyrila a Metoděje se pomodlíme za slovanské národy, porozumění a mír mezi nimi.

Milujte se, Slované, a sjednoťte se ve víře, kterou zde hlásali sv. Cyril a Metoděj.

Víru otců, mluvy dar, ať nám neuchvátí zmar,

proste při nebeském trůně, svatí bratři ze Soluně.

Hospodine při nás stůj, jsme tvé děti, národ Tvůj,

ke Tvé cti a ke Tvé chvále, chceme žíti, bdíti stále. Amen.

 

Modleme za mír na Ukrajině a Rusku

Bože, Ty jediný si svatý, Ty jediný jsi pramen všeho dobra; pomáhej nám na přímluvu  svatých Ondřeje a Vladimíra, abychom svůj život uspořádali podle Tvojí vůle, zjevované prostřednictvím Evangelia, abychom se nepřipravili o účast na Tvojí slávě.

Prosíme Tě, stůj při svých dětech na Ukrajině a v Rusku, braň a ochraňuj tyto naše milované bratry a sestry, vyprošuj jim tak potřebné smíření a naplň jejich srdce pokojem a láskou.

Prosíme o to skrze Tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, který s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje ... Amen.

Smiluj se nad Amerikou, Pane! (3x)

Smiluj se nad Ruskem, Pane! (3x)

Smiluj se nad Ukrajinou, Hospodine! (3x)

Smiluj se nad Evropou, Pane! (3x)

Litujeme všech svých hříchů, především zabíjení nevinných dětí.

Smiluj se Pane nad Čechami, Moravou a Slezskem, nad těmito zeměmi, lidmi a rodinami v nich, nad našimi kostely a našimi domovy, nad městem Prahou, všemi městy a vesnicemi naší vlasti a všemi, kdo v nich žijí.

Pane, smiluj se nad bezbožným světem!

Svatý archanděli Michaeli, chraň nás svým štítem a mečem před úklady Zlého! Amen.

Hospodine, pomiluj ny!Jezu Kriste, pomiluj ny! Ty, Spase všeho mira, spasiš ny; i uslyš, Hospodine, hlasy našě! Daj nám všěm, Hospodine, žizň a mir v zemi! Krleš! Krleš! Krleš!

Na království naše, Hospodine, na království naše, Hospodine, pohlédni svou Milostí, nevydávej, co je naše cizím a neuvrhni nás v plen a porobu národům pohanským. S pomocí Krista, Pána našeho, který s Otcem a Svatým Duchem kraluje na věky věků. Amen.

Na Křižovnickém náměstí, u kostela Křižovníků s červenou hvězdou, jejichž řád založila sv. Anežka Česká se k ní pomodleme:

Svatá Anežko, veliká dcero českého národa, zahrnuješ náš národ nesmírnými dary a milostmi, které nám vyprošuješ před trůnem našeho Pána a Boha, Ježíše Krista.

Celým svým srdcem Ti za ně děkujeme a pokorně tě prosíme, vypros našemu národu svornost, jednotu, návrat k Bohu, dary Ducha svatého a vítězství dobra nad zlem! Ať svobodně a celým srdcem můžeme sloužit našemu Pánu a Bohu.

Modleme se: Bože, jenž jsi svatou pannu Anežku pro její odmítnutí královských rozkoší a pro následování Tvého kříže povýšil na nebesa; prosíme, dej nám jí následovat a na její přímluvy dojít věčné spásy. Jenž žiješ a kraluješ po všechny věky věků. Amen.

Cestou k Mariánskému sloupu se modlíme růženec

U Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí

Litanie k Panně Marii Fatimské

Pane, smiluj se!                                               Pane, smiluj se!

Kriste, smiluj se!                                            Kriste, smiluj se!

Pane, smiluj se!                                               Pane, smiluj se!

Kriste, uslyš nás!                                                           Kriste, vyslyš nás!

Otče z nebes, Bože,                                        smiluj se nad námi.

Synu, Vykupiteli světa, Bože,                        smiluj se nad námi.

Duchu Svatý, Bože,                                        smiluj se nad námi.

Svatá Trojice, jeden Bože,                             smiluj se nad námi.

Panno Maria Fatimská, oroduj za naši drahou vlast.         Prosíme Tě, vyslyš nás

Panno Maria Fatimská, vypros svatost našim kněžím

Panno Maria Fatimská, dej, aby naši katolíci byli horlivější.

Panno Maria Fatimská, provázej a inspiruj ty, kteří nám vládnou.

Panno Maria Fatimská, vyprošuj zdraví těm, kteří v Tebe důvěřují.

Panno Maria Fatimská, pomáhej těm, kteří k Tobě volají o pomoc.

Panno Maria Fatimská, osvoboď nás ode všech nebezpečí.

Panno Maria Fatimská, pomáhej nám odporovat pokušením.

Panno Maria Fatimská, dopřej nám všechno, oč Tě s láskou prosíme.

Panno Maria Fatimská, poskytni pomoc těm, kteří jsou nám drazí.

Panno Maria Fatimská, přiveď na správnou cestu naše bloudící bratry a sestry.

Panno Maria Fatimská, učiň z nás čestné lidi a příkladné křesťany

Panno Maria Fatimská, učiň nás lidmi čistými a svatými.

Panno Maria Fatimská, uchraň nás od nebezpečí komunismu a terorismu.

Panno Maria Fatimská, přiveď nás k naší prvotní horlivosti.

Panno Maria Fatimská, vypros nám odpuštění mnohých hříchů a urážek.

Panno Maria Fatimská, přiveď nás k následování Tvého Božského Syna.

Panno Maria Fatimská, vypros dar pokoje pro celý svět.  Prosíme Tě, vyslyš nás

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, vyslyš nás, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi 

Oroduj za nás, svatá Boží Rodičko;

aby nám dal Kristus účast na svých zaslíbeních.

Modleme se! Prosíme, Pane Bože, popřej nám, svým služebníkům, stále zdraví těla i duše a na mocnou přímluvu blahoslavené Marie, vždy Panny, osvoboď nás od nynějších zármutků a dej nám radost věčného života; skrze Krista,...  Amen.

K Panně Marii Rynecké

Panno Maria, ochránkyně Prahy! Tak jako od nepaměti naši předkové, se k Tobě nyní utíkáme i my, abychom Tvému Neposkvrněnému Srdci zcela svěřili a zasvětili naše město Prahu, Země koruny české a celou Evropu.

Prosíme Tě, chraň je i všechny svoje děti v nich žijící, rodiny i jednotlivce, jejich domácnosti i všechen jejich majetek. Střez jejich kroky na všech jejich cestách, při všech jejich činnostech. Chraň nás, naše město, zem a Evropu před neštěstími, nemocemi a všemi útoky zla a veď nás cestou pokoje, lásky a svornosti, cestou obrácení k svému Synu Ježíši.

Panno Maria, ochránkyně Prahy,                                     oroduj za nás!

Panno Maria, ochránkyně Zemí koruny české,                

Panno Maria, ochránkyně českého národa,

Panno Maria, ochránkyně Evropy,                                   oroduj za nás!

Modleme se: Náš Bože, chválíme Tě za Tvou lásku, Tvé milosrdenství, Tvou moc a za vítězství krve Beránka, Tvého Syna a našeho Pána Ježíše Krista.

Chválíme Tě za naši Matku, Pannu Marii. Všechny, kdo se utíkají pod její mateřskou ochranu osvoboď od všeho zla, které je zotročuje. Osvoboď je od moci temnoty, aby mohli žít ve svobodě Božích dětí ve vítězném triumfu vzkříšeného Pána Ježíše Krista. Amen.

Modlitba z trifolia katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze

Pod ochranu Tvou se utíkáme, Svatá Boží Rodičko, nezhrdej prosbami našimi, ale zdobena diadémem království, potři mocnosti zlé, ukládající zemím Koruny české. / S našimi svatými ochránci oroduj, přesvatá Panno, u trůnu Nejsvětější Trojice, aby pro smrt tvého Syna [český] národ vzkvétal v míru, lásce a ctnosti. Amen.

Zasvěcení světa Panně Marii

Panno Maria, Matko Církve, osvěcuj Boží lid na cestě víry, naděje a lásky. Osvěť zvláště ty národy, pro které Ty sama očekáváš naše zasvěcení a naše odevzdání. Pomáhej nám žít v pravdě Kristova zasvěcení pro celou lidskou rodinu.

Neposkvrněné Srdce! Pomoz nám překonat nebezpečí zla, které se tak snadno zakořeňuje v srdcích dnešních lidí a které ve svých nedozírných důsledcích už zatěžuje současný život a zdá se, že chce zatarasit cestu k budoucnosti.

Vyslyš, Matko Kristova, toto volání naplněné bolestí všech lidí! Naplněné bolestí celé společnosti! Pomáhej nám silou Ducha Svatého přemáhat všechen hřích: hřích člověka i hřích světa v jakékoliv podobě!

Ať se znovu ukáže v dějinách světa nekonečná spásná síla vykoupení; síla milosrdné lásky! Kéž zastaví zlo! Kéž promění svědomí!

V Tvém Neposkvrněném Srdci, kéž se ukáže světlo naděje.

Od hladu, moru a války,                                                              vysvoboď nás, Maria

Od atomové války, od nevypočitatelného sebezničení, od jakéhokoliv druhu války,

Od hříchu proti lidskému životu už od jeho prvního počátku,

Od nenávisti a pohrdání důstojností Božích dětí,

Od jakékoliv nespravedlnosti v životě [rodinném], společenském, národním i mezinárodním,

Od lehkomyslného přestupování Božích zákonů,

Od pokusů rozrušit v srdcích lidí pravdu o Bohu,

Od ztráty rozlišování dobra a zla,

Od hříchu proti Duchu Svatému,                                 vysvoboď nás, Maria                      

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                   odpusť nám, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                   vyslyš nás, Pane!

Beránku Boží, který snímáš hříchy světa,                   smiluj se nad námi!

Kriste, Vítězi nad smrtí,                                                               uslyš nás.                          

Kriste, Vítězi nad Satanem,                                                         vyslyš nás.

Duchu Svatý, Osvoboditeli,                                                         vyslyš nás.

Duchu Svatý, Utěšiteli,                                                                uslyš nás.

Bože, Otče všemohoucí,                                                              uslyš nás.            

Bože, Otče všemohoucí,                                                              osvoboď nás od Zlého. Amen.

Sv. archanděli Michaeli, braň nás v boji, proti zlobě a úkladům ďáblovým budiš nám záštitou; ať Ti přikáže Bůh, pokorně prosíme, ty pak, kníže vojska nebeského, Satana a ostatní zlé duchy, kteří světem obcházejí ke zkáze lidských duší, božskou mocí do pekla svrhni. Amen

Kde domov můj?

Kde domov můj, kde domov můj? / Vody hučí po lučinách, / bory šumí po skalinách, / v sadě skví se jara květ, / zemský ráj to na pohled. / A to je ta krásná země, / [: země česká, domov můj!:]

Kde domov můj, kde domov můj? / V kraji znáš-li bohumilém, / duše čisté v těle čilém,  / mysl jasnou, vznik a zdar, / a tu sílu, vzdoru zmar. / To jest Čechů slavné plémě, / [: mezi Čechy, domov můj!:]

Kde domov můj, kde domov můj? / V zemi, kde náš kníže svatý, /   vírou v Krista v duši vzňatý, / krev svou za vlast lil, / český    národ vykoupil. / V zemi slavné, otcům drahé,   / [: v české zemí domov můj!:]

Kde domov můj, kde domov můj? / Bože, velký Hospodine, / ruka Tvoje světům kyne, / Tebe vzývá národ můj, / věčný Bože, při něm stůj. / Světovládný Hospodine, / [: chraň vždy český domov můj!:] Amen

Svatováclavský chorál

Svatý Václave, vévodo české země, kníže náš, pros za nás Boha, svatého Ducha! Kriste, eleison.

Ty jsi dědic české země, rozpomeň se na své plémě, nedej zahynouti nám ni budoucím, svatý Václave! Kriste, eleison.

Pomoci my tvé žádáme, smiluj se nad námi, utěš smutné, zažeň vše zlé, svatý Václave! Kriste, eleison.

Nebeské jest dvorstvo krásné, blaze tomu, kdo tam dojde, v život věčný, oheň jasný, svatého Ducha. Kriste, eleison.

Maria, Matko žádoucí, tys Královna všemohoucí, prosiž za nás, za křesťany, svého Syna, Hospodina! Kriste, eleison.

Andělé svatí nebeští, račte nás k sobě přivésti, tam, kde chvála nepřestává věčného Boha. Kriste, eleison.

 

Všichni svatí, za nás proste, zahynouti nám nedejte, sv. Víte, sv. Norberte, sv. Zikmunde, sv. Prokope, sv. Vojtěše, sv. Jene Nepomucký, sv. Ludmilo, sv. Anežko, sv. Zdislavo, bl. Karle z Domu Rakouského, sv. Václave, Kriste, eleison.

Bohu Otci chválu vzdejme, svatým křížem se žehnejme:

Ve jménu Otce i Syna jeho i Ducha svatého. Amen.

Salve regina

Salve Regina, Mater misericordiae, vita, dulcedo et spes nostra salve.

Ad te clamamus, exsules filii Evae.

Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.

Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Kristus vítězí, Kristus kraluje, Kristus, Kristus, vládne všem.

Závěrečné požehnání

Ukončení pouti pořadatelem

© Kulturní komise ČR, z.s. 15.5.2023

Číst 559 krát
Ohodnotit tuto položku
(1 Hlasovat)

Fragmenty jsou též na Twitteru a facebooku

                        Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.      

Právě přítomno: 33 hostů a žádný člen

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %